7 juni 1987 – 01.00 uur Pinksteren

Kind jij voelde aan, dat Ik jou nodig had om in gebed dit uur door te brengen, daar Paus Joannes Paulus vanaf vandaag tot het einde van dit jaar en 9 maanden daarop volgende heeft aangezegd, dat dit Mariajaar een bijzondere plaats inneemt. De Heilige Drieëne God verheugt dit prijzenswaardige Gebeuren.
Moge het zijn, dat elke Christen met nóg meer aandacht, – niet alleen bij een overweging zijn gedachten in blijdschap uitstraalt -, maar tevens Mijn Boodschappen meer en meer verspreidt om oprecht geloof hierin te verwezenlijken. Deze Paus bezoekt vele landen en o.a. Bedevaartoorden, in het bijzonder de erkenden, waar Ik komen mag om de mensheid te redden voor een ondergang. Zoals Ik voorheen hier liet neerschrijven : “de duivel slaapt niet en het vlees is nog niet dood”. Deze Paus heeft een bijzondere verering voor de Moeder van de Kerk. Polen is een land, dat vele landen overtreft als vrome Katholieken. Daar groeit het Priesterambt elke dag.
Deze Paus werd niet zómaar gekozen, maar terecht aangesteld als Hoofd der Rooms-Katholieke Kerk.
De Bedevaartplaats is vandaag een nieuwe reden om deze – menselijk gesproken – als bijzonder heilzaam wordt ervaren. Niemand hoeft zich te schamen voor het geloof en dit zal voor velen een verademing zijn. Hieruit blijkt vaak, dat er bij velen heel veel verborgen geloof heerst. Jezus mocht Ik ontvangen van de Heilige Geest. Daarom is het zo passend, dat deze huidige Paus het Jaar van de Moeder der Heilige Kerk op het Hoogfeest van Haren Bruidegom een vreugdevol begin daaraan heeft geschonken. Pinksteren zijn blijde dagen en tevens een prachtige tijd om daarmede het Mariajaar te hebben geopend.
De bevrijdende H.Geest kan de mens terug brengen naar de heldere eenvoud en oprechtheid, zo veilig geborgen liggend in een Zalig Geloof.
Hij is Het, Die het aanschijn der aarde wil vernieuwen om de mensen met Heilige Vreze te verankeren.
Behoudt het geloof om vurige strijders te worden, zoals de Apostelen waren. Daarom is er blijvend gebed nodig om goede Priesterroepingen en zij die het ontvangen hebben, zuiver en heilig te leven om celibatair in dienst van God, ware Apostelen te zullen zijn. Kind, je hebt er goed aan gedaan om Rozenkransen, kruisjes, beeldjes en andere afbeeldingen aan te vullen vóór het Mariajaar.
Gedurende ons onderhoud heeft Pio Franciscus alles gezegend en Mijn Handen zullen alle voorwerpen aanraken.
Ik groet hiermee allen. 14 juni 1987 – 14.20 uur

Kinderen, de Kerk wekt u vandaag niet zozeer op tot diepzinnige bespiegelingen omtrent het ondoorgrondelijk Geheim der Heilige Drieëenheid, als wel tot een lofprijzing van De Oneindige God, Die u en Mij Barmhartigheid heeft bewezen. De Vader heeft ons geschapen en van eeuwigheid voorbestemd tot dit geluk waarin wij door Zijn Genade staan, de Zoon is voor allen Mens geworden en heeft hen verlost door Zijn Bloed. Hij voelde Zich gans verlaten, want Hij wilde in alles gelijk zijn aan de mens tot aan Zijn Dood.
Juist in het diepste van uw verlatenheid staat Hij op u allen te wachten, Hij Die u komt zoeken in het zwaarste van uwe ellende.
Het geloof van je verleden moet in de nacht verdwijnen, opdat de onbaatzuchtige Liefde van Jezus voor u allen kenbaar wordt.
Ziet hoe Hij arm is geworden voor u, terwijl Hij Rijk was, opdat u rijk zoudt worden door Zijn Armoede. Zijn Armoede spreekt duidelijke taal; er zijn voor de anderen, Hem alles geven wat je hebt, om zó van Hem alles te verwachten. Je moet op het diepste peil van je armoede geraken om te ontdekken, dat Jezus er met jou is, in lijden en de dood. Daar alleen kunt u de tweede bekering aan; aanvaarden bemind te worden voor niets, u te werpen in het verterend vuur van de belangeloze liefde. Dit geloof leeft van een voortdurend luisteren naar Gods Woord. Het luisteren maakt van de ander jouw centrum. Het openbaart u de zin der dingen zoals de Heer u ziet. Van Hem ontvangt u de wereld opnieuw. Zo wordt het luisteren naar het Woord je nieuwe levensvoorwaarde, je zijn met de Heer.
Het Gelaat van de Liefde wordt slechts zichtbaar na de verlatenheid van Het Kruis. In de mate dat u die troosteloosheid zonder weerstand aanvaardt, wordt uw liefde herboren. Eindelijk zal de zonnestraal doorbreken van de Tegenwoordigheid die u toelaat nederig door alles heen te gaan, je bemind wetend, ondanks alles.
U denkt, dat niemand u helpt. Want nu staan de zaken geheel anders. Gij blijft steken en er is blijkbaar geen uitkomst meer mogelijk. De vrienden die u voorheen hielpen drukken u nog dieper in de afgrond en maken u overduidelijk, dat er geen antwoord is. In de leegte van de woorden verdrinkt uiteindelijk de zin van alles. God ? Neen, Hij blijft u helpen als je niet ophoudt om Hem te vragen u strijdbaar op te stellen.
Mensen moeten weer eerst en vooral aan elkaar kunnen ervaren, dat zij betrouwbaar zijn en elkander willen bijstaan om deze houding te versterken. Het begin van alles is de kleinschalige trouw binnen het gezin en tussen vrienden. Overal gebeuren teveel dingen die verhinderen, dat mensen elkaar nog eerlijk in de ogen durven zien. Wanneer mensen alzo voor elkaar meer betrouwbaar zullen worden, zal ook Gods Betrouwbaarheid in hen doorlichten. Dan zal de dragende grond naar de toekomst weer als stevig aangevoeld worden, omdat men in elkaar op de Kracht van de Rots mocht stoten, om aldoende Het Licht te ontdekken van De Toren. God alleen kan u van de angstkreten bevrijden tot vrede.
Angst ontneemt de mensen het gevoel van in een ruimte te leven, angst veroorzaakt blindheid, angst timmert de toekomst dicht en dan zegt men : “er is geen toekomst meer “. Angst hoeft echter niet het laatste woord te hebben. Daarvan getuigt zij in vaak ontroerende oprechtheid. Maar de ervaring van in het duister licht gevonden te hebben, in de onmacht kracht en in de angst nieuwe ruimte, wil zij niet voor zichzelf alleen bewaren. Uw levensgeschiedenis is aanwezig in de Boodschap die Ik u geven mag en dat verhoogt het vertrouwen ervan. Op een nieuwe wijze wordt het duidelijk, dat de Kerk er niet is omwille van Zichzelf, maar voor de wereld en zo in dienst staat van Het Koninkrijk Gods. Bidt daarom voor nieuwe, goede Priesters, want zonder deze, zuivere Apostelen zullen vele zielen verloren gaan.
Vraag de Heilige Drieëne God om Zegen voor deze Paus Joannes Paulus en dat elkeen die onder Zijn Gezag staat naar Hem wil luisteren. Want door de Zalving van Het Priesterschap hebben Zij gehoorzaamheid en trouw beloofd aan Het Hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Geve God, dat Zij zich niet schamen om als Priester ook kenbaar te zijn, zodat de ziel, die hulp nodig heeft, direct weet waar zij haar reinheid weer bekomen kan.
+ Kinderen, met de Priester die u zegent zult u zich geborgen weten om tot God te komen en Uw Moeder verleent al Haar Liefde !

Aanmelden voor de nieuwsbrief