6 juni 1985 – 23.50 Sacramentsdag

Vandaag zou de Kerk de feestdag vieren van het Allerheiligste Sacrament des Altaars, waar Jezus op Witte Donderdag tijdens Zijn Openbaar Leven allen deelgenoten maakte van dit Glorierijke Gastmaal.
Weinigen kennen echter nog dit Grootse Gebeuren.
Hij, de Verlosser der Wereld, gaf Zijn Leven prijs voor de mensen aan wie Hij al Zijn Liefde geeft, die oneindig is.
Overal waar Jezus is, in de Hemel en op de aarde, in de Tabernakelen en in de Harten van zusters en broeders, is Hij immer de Vrucht van Zijn Moeder.
Op het Altaar immers bezit de mens hetzelfde Lichaam, Jezus Christus, Dat Ik mocht dragen in Mijnen Schoot en mocht baren om de mensheid te redden. Met Mijn Moedermelk mocht Ik Hem voeden en drukken aan Mijn Boezem.
Op het Altaar waar de Priester het H.Misoffer opdraagt moet ge uzelve tegelijk met Het Goddelijk Slachtoffer, Dat ter uwer zaligheid sterft, aanbieden als offerande aan God de Vader !
Er bestaan verschillende zeer godvruchtige methoden om de H.Mis bij te wonen :
Ten 1ste : De Oneindige Majesteit Gods prijzen en verheerlijken.
Ten 2de : Voldoen aan Zijne Rechtvaardigheid voor de fouten welke gij bedreven hebt.
Ten 3de : Hem danken voor alle gunsten, waarmede Hij u heeft overladen.
Ten 4de : Hem als Oorsprong en Uitdeler van alle goederen die u noodwendig zijn, om genade smeken.

Dit zal u geven een hoge gedachte van de verhevenheid en de grote voordelen van het H.Misoffer en zal u herinneren aan de gesteltenis van Zijn Moeder, hoe ook Zij Zich steeds herenigt met Het Goddelijk Slachtoffer.
Aanbidt Hem om uw fouten uit te boeten, om mede daardoor dankende, tegelijk aan Zijn Vader uw innige smekingen opdragend voor het heil der wereld. Het heelal is als het Heiligdom van Gods Almacht, zozeer is het vervuld van Zijn Wonderwerken.
De aarde die de verblijfplaats is van het Aanbiddelijk Sacrament, zou voor de bewoners een aards paradijs zijn, indien zij deze Kostbare Schat wisten te genieten.
Het Tabernakel in de Kerken is de plaats die Het bergt, het is in waarheid de Troon der Godheid en het bevoorrecht verblijf der liefde van Jezus Christus.
Luister dan ook naar de stem van uw hart Mijn kinderen, waarin Jezus Zijn verblijf mocht nemen.
Het gebeurt nooit, dat iemand hier op aarde zich in zulke mate heeft overwonnen, dat er niets meer te overwinnen overblijft.
Bidt daarom de Rozenkrans als de tijd zich daarvoor leent en doet boete.
Help ook daar waar nodig is, hetzij werkende, liefde brengen en afstaan van uw overvloedige bezit. Hierdoor dient ge het Rijk Gods, want elke mens is het evenbeeld van Jezus Christus.
Help mee op te bouwen wat anderen hebben afgebroken en zie daarin het Licht van Christus wat torenhoog zal uitstralen over het gehele mensdom.
Mijn Moederliefde zegent u allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief