6 april – 1980 – 03.00 uur – Hoogfeest van Pasen.

Elisabeth kom! Al valt het opstaan misschien ook moeilijk. Ik heb je nodig om Mijn Woord te brengen onder de mensen, want dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, laten wij daarom jubelen! Hoor het Engelengezang van het vreugdevolle Pasen! Zing met heel het Hemelrijk een lofzang van dankbaarheid en liefde!” En alles wat uw Hemelse Moeder aan Liefde kan bevatten vervulle de onmetelijke ruimte van uw harten. Mijn kinderen, wanneer gij nog kunt zeggen, dat ge bidden kunt, behoort gij onder de duizenden, die God heeft uitverkoren. Ga dan onder de hoede des Hemels en met Het Bloed van Jezus op uw lippen en Zijn Liefde in uw harten, al uw plichten als kind van God vervullen en door uw voorbeeld luid verkondigen, dat Jezus, in u verrezen zijnde, met Zijn Geest uw gedachten bezielt. De gedachte aan Zijn Tegenwoordigheid drukke het zegel op al uw handelingen, ja zo, terwijl gij met de mensen spreekt, dat al uw gedachten naar de Hemel gericht zijn. Ja het Tabernakel en de Hemel zijn het vooral, die uw blikken moeten boeien zonder ophouden. Want Jezus in het Tabernakel onder de sluier der geheimen in de diepste stilte verborgen, zal eerst in de Hemel de Grootheid Zijner Macht en Zijn eeuwige Schoonheid openbaren. Ga niet heen zonder u bij de gedachten aan uw nietigheid diep te vernederen, opdat Gods Genade overvloedig in u wone. Jezus Christus verloste de wereld door Zijn ontberingen te Bethlehem en door Zijn Offer op Golgotha en uw Moeder werd deelgenote in het Verlossingswerk door in de armoede van Mijn Zoon te delen en Mijzelf te offeren onder het Kruis. Laat dit beider Offer in u allen worden voortgezet door liefde en toewijding van uzelve voor uw medemensen. Gij kunt in waarheid tot de Engelen, Die het Lichaam van Jezus in u aanschouwen, zeggen: Dit is Het Vlees van mijn vlees, evenzo moet de Verrezen Jezus van u kunnen zeggen: “Dit is de voortzetting van Mijn Offer”! Overweeg dit Woord van het Evangelie: Zij gingen met vrees en grote blijdschap weg! Mogen de Mededelingen van uw aller Hemelse Moeder onwillekeurig een zekere vrees inboezemen om de nabijheid van God, Die gij ontwaart, dan zullen zij met vreugde overtroffen worden. Want alles wat van God komt verblijdt de ziel. Jezus is waarlijk Verrezen gelijk Hij voorzegd had. Het geloof vermeerdert de hoop; uwe natuur haar oorspronkelijke bestemming indachtig, springt van blijdschap op bij de gedachte aan de verrijzenis en de eeuwigheid uwer zielen, te groot voor deze aarde, gevoelt zich hier als opgesloten in een enge ruimte, ver van God, in ballingschap. In de ochtendstilte van een lentedag heeft de van Heerlijkheid stralende Ziel van Jezus Zich nauwelijks met het Lichaam verenigd en is Hij ternauwernood uit het graf Verrezen of Hij denkt eraan om Zijn vrienden te troosten. Niet aan de Hemelse Heerscharen toonde Hij Zich het eerst, maar aan hen, die Hem op aarde lief en dierbaar waren. Jezus is ten opzichte van u steeds onveranderd gebleven. Zijn Goedheid in het Allerheiligste Sacrament is dezelfde als vroeger, Zijn Toewijding daar is even groot. Ik verander niet! zegt Jezus in de H.Schrift. Ook van u verlangt Hij geen uitwendige tooi als gij ook ter H.Tafel mocht naderen, maar eenvoud, vrijheid des geestes en reinheid van ziel en liefde! Hoor in uw binnenste de Stem van Jezus. Hetzelfde wat het Evangelie verhaalt, herhaalt zich iedere dag in de zielen die met volhardende ootmoed, berouw, maar vol ijver en toewijding tot de Tafel des Heren naderen. Wees gegroet!, aldus spreekt God tot eenvoudige schepselen. Nooit tevoren had uw Goddelijke Verlosser iemand zo minzaam toegesproken. Geen wonder, want de mens is vrijgekocht, hij heeft zijn oorspronkelijke grootheid teruggekregen, ja zelfs overtroffen. Het Heilig Sacrament is ingesteld!! Ziet gij op uw beurt in de arme mens het beeld van Jezus Christus en het uwe! Beschouw hen als uw wezenlijke broeders! Daar Zijn Liefde Zich mildrijk uitstrekt tot u allen, zult gij van Zijn Heilig Hart leren, hoe gij uw naaste moet liefhebben en verlangen zult hoe gij hem te hulp komt in zijn lijden. Indien gij om uw geluk te begrijpen een vergelijking nodig hebt, werp dan een vluchtige blik op de wereld! Alles slaapt nog in de schitterende woningen harer aanhangers, gelijk te Jeruzalem alles in diepe rust was, toen Jezus de vrouwen, die Hem op Calvarië gevolgd waren, Zegende. Of uit een ander gezichtspunt, alles rept zich, alles beweegt zich voor de zaken, voor het vermaak en wellicht voor de zonde.

Komt toch Mijn kinderen en geniet van de rust om alleen met Jezus te zijn! Niets stoort het zoete onderhoud met Hem, dat alleen door de Engelen wordt waargenomen. O, zet de beschouwing van uw Goddelijke Meester nog een wijle voort! Hoe langer gij bij Jezus blijft, des te moeilijker valt het, zich van Hem te verwijderen. Voor u is Hij nimmer afwezig. Nimmer laat Hij u wachten, altijd is Hij voor u allen genaakbaar, altijd aanwezig. Door geheel uw leven heen beschermt Hij u met Zijn Genade en uw laatste akte van geloof zal eens overgaan in de verrukkelijke aanschouwing Zijner Goddelijke Schoonheid. Houd u verenigd met Hem en wees steeds voorbereid door geheel voor Hem te leven, dan zult gij gaarne elk offer brengen uit liefde tot Hem. Wat maakt het uit of de gehele wereld tegen u is, zolang Zijn Wil met de uwe overeenstemt, want niemand kan uw God van u ontroven. Als gij alles hier op aarde beschouwt en alle goederen, de vermaken en eerbewijzen, met één woord, alles wat de wereld u kan geven, met de eeuwigheid in de weegschaal legt, dan is het minder dan niets. Kom jubel en wees blij en dank Hem Zijn Verlossingswerk. Als gij nog met droefheid zijt overladen, ween dan bij Hem uit, rust uit aan Zijn Beminnelijk Hart, Dat u met een oneindige beminnelijkheid Lief heeft en gij zult u één met Hem voelen in vrede en alles overheersend geluk. Deze eenvoudige Woorden kunt gij allen begrijpen. Vernieuw gedurende uw bezigheden van tijd tot tijd een verzuchting, uit een hart dat liefdevol opziet naar Hem om Hem behulpzaam te zijn voor hen die behoeftig zijn. En wanneer men u onverhoeds zou vragen: wat doet gij?, gij antwoorden kunt: Voor Hem Die mij verlost heeft! Wat een vreugde voor Mij, jullie Moeder, maar vooral wat een eer voor God! Want geef de eer aan wie ere toekomt. Ik Zegen u allen door Mijn Verrezen Zoon Jezus! Kom kind ga wederom rusten, want deze nacht is korter dan andere. Dat je Engel je moge wiegen tot je insluimert geheel met Hem. Elisabeth: Maria mag ik U van allen groeten, danken en gelukwensen met Uw Zoon Jezus en bijzonder van Uw gebedskinderen! Maria: Ik zal aan dit verlangen voldoen en zeg hen: niets hebt gij te vrezen als ge Hem liefhebt in uw evennaaste! Dag kinderen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief