5 juli 1989 – 14.07

Allereerst groet Ik U allen, daar U trouw blijft aan Mijn Oproepen om als pelgrims naar deze plaats te komen.
Laat U nooit overreden, dat Uw Moeder verlangt om naar verre oorden te gaan, want niet allen zijn Genade-oorden, al laat het zich voordoen, mede door reclamens in Katholieke nieuwsbladen, dat Ik daar werkelijk verschijn, mede ook door de vele bekeringen.
Daar worden H.Missen opgedragen, alles wordt daar toegestaan. Ja vele Priesters, Religieuzen en leken trekken er massaal naar toe, daar zij er van overtuigd worden dat het een Genade-oord is.
Hier in Berlicum verbiedt de Kerk, dat in deze Kapel Het Kruisoffer wordt opgedragen, terwijl er overal ter wereld op vlieg- en voetbalvelden, ja zelfs in grote openbare gebouwen, waar verkoop van de veestapel plaats vindt, ja zelfs in café’s waar drank- en eetgelegenheden volop vertier biedt, maar direct na de offerdienst het gewone leven weer doorgaat.
Deze plaatsen, waar toch ook op Onbloedige Wijze Jezus’ Heilig Kruisoffer wordt opgedragen zijn niet gezegend vooraf en zo ja, dan mogen er geen willekeurige diensten meer plaats hebben.
Kinderen een dezer dagen zullen de meesten van U naar de vacantieoorden trekken. Misschien zijn er ook onder Mijn toehoorders die daaraan deelnemen.
Mag Ik dan, als Bezorgde Moeder, verwachten, dat U het gebed niet naar de achtergrond schuift of zelfs helemaal niet bidt omdat men zich schaamt voor anderen ?
Iedere mens mag op tijd zijn ontspanning nemen, maar hoe vaak wordt dan nog aan God gedacht ?
Men stelt het liever uit tot morgen, of, als men weer in het gewone dagelijkse leven terugkeert.
De armoede van Jezus’ Leven op aarde was van korten duur en ter oorzake Uwer zwakheid, niet toereikend om de mensen van de verhevenheid en heiligheid van een staat te overtuigen, dien Hij-Zelf vrijwillig op aarde gekozen had en waartoe Hij ook de mensen met vrije keuze wilde trekken.
Daarom wilde Hij arm onder de mensen blijven leven in Het Allerheiligste Sacrament.
Deze armoede is een vrijwillige, een volslagene.
Hij koos deze uit Liefde tot allen.
Hij doet hier afstand van alles, zelfs van den uiterlijken schijn Zijns Wezens en behoudt Zich niet eens Zijn Vrijheid voor; een voortdurende – zonder tussenpozen – een vrijgevige.
Hij geeft alles wat Hij heeft dewijl Hij Zichzelve geeft.
Zijn geopend Hart en Zijn doorboorde Handen houden geen enkele Genade terug. Om deze te ontvangen moet gij onthecht zijn aan overtollige vermaken. Blijf vrij van verkleefdheid aan de zonden en elke vrijwillige onvolmaaktheid.
De volmaakte ziel bezit niets dan Jezus Christus en indien zij nog iets anders bezit is zij nog niet volmaakt.
Prent deze gedachten diep in Uw geheugen en voedt Uwe ziel er mee.
Toon Uw liefde en vrijgevigheid aan Uw medemensen.
Neem een Gezegend voorwerp mee naar huis en plaatst de Turris Davidica in Uw woning, want deze houdt satan verre van U. Nu zijn deze nog aangeraakt door Mijn Handen, maar dit zal niet altoos blijven.
Moge Mijn goede trouwe Priesterzoon U zegenen.
Ook de Mijne voeg Ik hieraan. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief