5 januari 1992 – 02.00

Opnieuw is hier je Moeder met het 5de Gebed.

5de Gebed : Gebed om zielenleiders
De Priester is geenszins een menselijke steun, hij is meer dan de Engel, die op de gevaarvolle reis van het leven over mij waakt; hij bekleedt ten opzichte van mij de Plaats van Jezus Christus, vergeeft mij mijn zonden en ontsluit mij de Schatten van Het Allerheiligste Sacrament. Ik moet dus luisteren naar Zijn Stem….
En wanneer ik door de duisternis mijns geestes verward en door mijn onwaardigheid afgeschrikt, Het Verhevenste aller Geheimen niet met een gerust hart en moed durf te ontvangen en zelfs het verderf meen tegemoet te gaan, als ik tot de H.Tafel nader, dan moet ik mij geheel overgeven aan Het Goddelijk Gezag van hem, die tot mij spreekt:
“Gij ziet niet; heb vertrouwen, ik zie voor U”.
Ga heen naar hem, gij zijt op den veiligen weg; vreest niet, ik zal u niet ten verderve leiden.
Ga in vrede.
Hoe weinig Goede Priesters hebben wij nog in ons midden.
Ach Heer geef ons vele goede Roepingen voor Uw Kerk!
Hoevele mensen moeten zover reizen om een Deugdzame Heilige Mis bij te wonen.
Moeder Maria, Spreek voor ons ten beste bij God de Vader, bij Uwen Zoon Die voor ons leedt, en bij Uw H.Geest, Die den Gever is van Goede Raad.
Geef ons den Priester Die Persoonlijk nog de Biecht aanhoort en Vergeeft door dit H.Sacrament. Nadat wij in Rechterstoel der Boetvaardigheid de Stem van Jezus Zelf gehoord hebben, hoeven wij niets meer te vrezen aan Den Heilige Dis te gaan aanzitten.
Heilige Moeder Deur des Hemels, Geef ons Heilige Priesters. Amen.

Het 6de Gebed kan men nemen van het prentje voor goede Priesters, wat Ik gaf op 5 juni 1980.

Het 7de Gebed wordt de Wederkomst van Mijn Zoon gegeven op 26 juli 1979. Daar voegt men deze zin aan toe : “Lieve Moeder vraag aan God de Vader om vrede en eenheid over de hele wereld en maak ons klaar, als de tijd daar is om in Uw Koninkrijk binnen te gaan.”

Het 8ste Gebed wordt dat van het ongeboren leven van 28 december 1980 wat Gegeven werd door Mij.

Het 9de Gebed sluit men af met Het Gebed van Het Allerheiligste Sacrament waarvan de laatste zin luidt : Toren van David bid voor ons.
Dan is de negendaagse novene gereed.
Ave.

Aanmelden voor de nieuwsbrief