5 augustus 1992 – 23.00

Mijn dochter, Ik heb je weer nodig om Mijn Boodschap uit te dragen voor allen.
Jezus Sprak : “Niet voor hen alleen Vraag Ik, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.”
Deze Bede betreft niet meer alleen de Apostelen en hun opvolgers, maar al de kinderen der Kerk.
Toen Jezus Ze Uitsprak, Dacht Hij ook aan u allen, Bezorgd als Hij was voor jullie Eeuwig Geluk en Heil nog in de Laatste Uren van Zijn Leven op aarde.
Hij Vroeg voor jullie dezelfde Gunst, Die Hij voor Zijn Apostelen Afsmeekte, namelijk aan te zijn met al de Zijnen door den band der wederzijdse liefde. Welke Waarde Hecht Jezus aan de liefde tot elkander ! Zij is als de Ziel Zijns Levens.
Hebt u achting en liefde voor deze Deugd ?
Is zij het eigenaardig kenmerk van uw gedrag ? Of hebben uwe lichtgeraaktheid en vermetele oordeelvellingen Het Gebed van Jezus wellicht Vruchteloos voor u gemaakt ?
Door de H.Communie moet gij aan hart en éne ziel worden met Jezus en al uw broeders en zusters.
Laat Jezus Storten in uw zielen Dien Waren Geest van Liefde, Die door de kracht van uw gebed de eerste christenen zo innig, zo innig met elkaar verenigden.
Vraag Jezus die wonderbare eenheid in de heilige Kerk, waardoor allen, die Hem toebehoren met elkander verenigd zijn in eenheid van geloof en wederkerige liefde.
Het Hart van Jezus Schept Behagen in de Gedachte van Zijn Vereniging met jullie door de H.Communie. “Ik in hen en Gij in Mij” ! Zegt Hij tot Zijn Hemelse Vader.
Gij zult schreien en wenen, maar de wereld zal zich verheugen; gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal in blijdschap veranderen. De vreugde komt voort uit den inwendigen vrede en Deze uit de Liefde Gods. God beminnen is het Wezenlijk Geluk, dat niemand u kan ontroven. Indien gij God bemint, Zijn Rijk waarlijk zoekt, zal de vreugde des harten, die eeuwig duurt, uw deel zijn.
Het leven is bezaaid met kruisen en smarten, die uw tranen doen vloeien.
Ook weent gij dikwijls om niet gegronde beweegredenen. Een enkele belediging Gods moest u groter droefheid veroorzaken dan enig ander leed !
Vreest gij niet u zelf geweld aan te doen.
Benijdt gij niet diegenen in de wereld, wien het geluk schijnt toe te lachen. ‘t Is een schijnbaar geluk, indien het niet op de deugd is gegrondvest. Het verdwijnt in eens op een tochtje van tegenspoed zonder een spoor achter te laten.
Kinderen, bidt veel voor de vervolgden en vluchtelingen opdat zijn hun lijden kunnen verdragen.
Ik mag u Geven Mijn Moederzegen ! Dag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief