4 maart 1979 – 16.10

De Vader kastijdt degene, die Hij het meest bemint. Gij zult de waarde eens kennen van het lijden, want daardoor zullen velen het reinigingsoord kunnen voorbijgaan en de Eeuwige Gelukzaligheid verwerven. Laaf dus hun brandende verlangens naar de Hemel.
Hoelang nog Mijn kind, moet Ik Mijn Tranen laten vloeien door de onwil van de mensen?
Gebruik uw tijd nuttig, dan zal Ik jou het geheim openbaren van het Leven achter de sluier.
Zeg aan Mijn kinderen, dat ze niet mogen verslappen of ophouden te bidden voor vriend en vijand.
Ik verzeker u, dat als men het vagevuur zou zien, men elk ogenblik zou benutten om zielen uit hun grote benauwdheid te verlossen en hun tijd van afwachten zou hierdoor verkort worden.
Hoe lang moet Ik Mijn Moederlijke zorg nog toepassen aan Mijn weerbarstige kinderen?
Wanneer men niet luisteren zal naar deze waarschuwing zal de straf van ongehoorzaamheid en ontrouw aan God toegemeten worden en dit zal zwaarder zijn dan een mens vermoeden kan.
Mijn Zoon vraagt: “Zal Ik bij Mijn Wederkomst nog geloof vinden?”
Ja, kan Ik hierop antwoorden, want gij Mijn lieve kinderen, die zich in een kring van gebeden schaart, gij zult het Kruis liefhebben en de Rozenkrans, die gij bidt, zal Mijn Zoon als een krans van rozen worden omhangen en Zijn Wederkomst zal naast de zuivere gebedsstonden weer klankvol in Zijn Oren klinken. Hij zal dit benaderen met een tedere Blik en een open Hart.
Mijn kinderen, vergeet de dagen van rampen niet! Het was nodig om de mens begrip bij te brengen, dat de Heer in een Oogopslag de hele aarde kan vernietigen.
Dit was een beginnende waarschuwing!
Leer de macht van uw gebeden begrijpen, want zo verdrijft ge satan, die wacht op zijn prooi.
Met praten tegen elkander bereikt ge de oplossing niet, wel door gebed!
Ge kunt zich niet verontschuldigen als ge door gebeden voor je medebroeder bent te kort geschoten.
Leef in de Liefde van God de Vader. Geef Mijn Zoon de hoop op een Zegenrijke Wederkomst en het geloof, dat de Heilige Geest Zijn Licht zal spreiden over de aarde!
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief