4 juni 1981 – 01.00

Mijn kinderen bidt tesamen met Mij : Kom Heilige Geest vervul de harten
van de gelovigen en ontsteek in hen het vuur uwer liefde. De H.Geest is
sterker dan wie dan ook. Hoe zou Hij u anders naar boven kunnen brengen
naar het Licht wat van Hem komt. Hoevelen klagen nog steeds dat niet
voor hen het “geluk” is weggelegd, doch alleen voor diegenen die zij
tegenkomen. Dit is heel duidelijk te plaatsen, want wanneer hun de
genade wordt aangereikt, nemen zij zelfs de moeite niet eens om hun
handen uit te steken om te grijpen naar hetgeen hun geboden wordt. De
genade van de H.Geest, wat ge kunt vergelijken met het zaad, heeft Hij
voor u uitgestrooid om het te laten ontkiemen. Als gij deze zaadjes de
kans geeft tot wasdom te komen zal het rijp worden en bloeien als in een
zalige groeizame lente, hetwelk voor allen die er naar hunkeren een
grote troost zal zijn. Niemand zal kunnen weerstaan aan de genade van de
H.Geest die u als een klein veertje met zijn onweerstaanbare kracht voor
zich uit zal stuwen. Steeds staat Mijn keurkorps klaar voor de strijd en
zo zal geheel de kerk tegenwoordig zijn om zich gereed te maken voor het
gevecht van Mijn eeuwige tegenstander, de satan, die het grootste deel
van de mensheid misleidt, om hen van de goede weg af te brengen. Toen
Jezus ten Hemel steeg, beloofde Hij aan Zijn leerlingen de H.Geest te
zenden om hen door de derde Persoon van de H.Drieeenheid aan te stellen
als leiders van de Kerk van Christus. Hiervoor koos Hij alleen mannen
uit. Het is toen al door de H.Geest bevestigd en bekrachtigd, dat geen
enkele vrouw het ambt van het herderschap zal uitvoeren. Zelfs Mij, Zijn
Bruid, gaf Hij geen enkele voorkeur. Het werd toen, maar ook nu niet
toegestaan dat een vrouw in het ambt van priesterzijn haar plaats mag
verwerven. Laat Gods genade daarom in u werken, opdat het tijd vermag
tot wasdom te komen. Want zij die geloven behoeven zich niet te haasten,
want zij zullen weten en ervaren, dat God Zijn schapen niet zonder
herder op pad zal sturen. En die herders zullen ook weten, dat Rome – en
zo spreekt ook Uw Heer – steeds zal waarschuwen dat vrouwen beslist
niet tot priester kunnen worden gewijd, omdat de priester Christus
tegenwoordig stelt. Het beeld en teken is van Christus Zelf. En zo’n
teken kan alleen weggelegd zijn voor de mannen die daartoe zijn geroepen
om dit ambt te vervullen. Dacht ge Mijn kinderen dat de Kerk ermee
gebaad zou zijn als een vrouw tot diacones kon worden gewijd ? In de
H.Schrift evenals in de praktijk mogen vrouwen nimmer als priester
optreden. De Kerk zal nooit bevoegd kunnen zijn dat dit heilig ambt aan
vrouwen zou worden toevertrouwd. Zou men toch, buiten de wil van de Paus
hiertoe overgaan, dan gaat men ook tegen de bedoelingen van Christus in.
Doch de H.Geest zal met Zijn onweerstaanbare Kracht de zonen van
Christus’ Kerk verzamelen en hen zo groeperen, om alleen aan het
Evangelie en de Kerk trouw te zijn en te gehoorzamen. Zij, die zich
zonen van de kerk noemen, maar de dwaling uitdragen, om zich tegen de
kerk en de Paus te verzetten, zullen op deze manier een groot aantal van
hun schapen meesleuren in het verderf. Hoeveel instemming zulke
ongezeggelijke herders ook mogen oogsten, gebied Ik u namens de H.Geest,
niet naar hun raadgevingen te luisteren ! Met de hulp van uw gebed zal
Ik Mijn strijd met satan kunnen aanbinden en Mijn grootste zege behalen.
De zielen hebben zich in massa van God verwijderd en gaan met rasse
schreden voort op de weg van het verderf, dat steeds onmenselijker
wordt. Bidt daarom voor het kleine aantal nog goede priesters! Want door
uw gebed en Mijn tussenkomst kunnen wij deze behouden en redden op het
laatste ogenblik. En omdat de tijd dringt vraag Ik telkens weer uw steun
van gebed voor hen, opdat zij voor u het levend Evangelie zullen blijven
om het licht over de duisternis te brengen die steeds dichter wordt in
Mijn Kerk. Heb evenwel geen angst, al vind Ik noodzakelijk dat Ik u dit
mededeel. Bidt veel tot het Goddelijk Hart van Jezus, opdat de
hinderpaal van wereldse geneugten hen zal ontnomen worden en dat zij
trouw zullen zijn aan de plaatsbekleder van Mijn Zoon, de Paus. Want elk
leed en alle opstandigheid van de wereld slaat een diepe wonde in het
hart van deze Paus evenals alle zonden van de gehele wereld het Hart van
Mijn Zoon verpletteren. Bidt vaak : “H.Hart van Jezus ontferm U over ons
en allen die dwalende zijn”! Dan pas zal de vrede in uw hart verblijven.

Aanmelden voor de nieuwsbrief