3 oktober 1979 – 03.00

Weet gij Mijn kinderen, welke gebeden Mij het aangenaamst zijn en waardevol voor elke Godvruchtige ziel?
Het Weesgegroet, maar vooral het Rozenkransgebed met daarnaast niet te vergeten de gebeden, die Ik vanuit Mijn Hofke u allen voorgehouden heb.
Bij het begin van elk Rozenkransgebed doet gij de Vader een belofte van geloof. Daarna groet ge Mij driemaal als Dochter, Moeder en als Bruid. Vervolgens eert gij de Heilige Drieene God met de aanroeping van de Heilige Namen van Ons Huisgezin.
Somtijds wordt hieraan toegevoegd het gebed tot de Aartsengel Michael de grote strijder Gods.
Het Weesgegroet vervult de mens met alle soorten van genade.
Het verheugt niet alleen de bewoners van het Rijk Gods, maar bezorgt Mij een grote vreugde en de eer aan de Heilige Drieene God wordt daardoor bevorderd.
Weet ge Mijn kinderen, dat zelfs verstokte zondaars door het bidden van het Weesgegroet tot bekering overgingen?
Als gij Mijn Hart wenst te veroveren moet ge Mij eerst uw liefde geven. Dan zult gij het honderdvoudige ervoor terugvinden.
De H.Geest zal u de schatten en heerlijkheid openbaren, als gij het bidden van de Rozenkrans liefhebt. God heeft in Zijn onmetelijke Goedheid aan u allen gedacht. Voor u heeft Zijn Hart steeds uit Liefde geklopt.
En omdat Hij u allen wilde bezitten, heeft Hij de Schoot bezocht van de Vrouwe, Die de Naam Maria kreeg bij Haar geboorte.
Hij wilde gelijk zijn aan Zijn geschapen kinderen.
Hij wilde Sterven aan het Kruis als mens voor alle mensen.
Iedere Druppel van Zijn Heilig BLoed en elke Smart was ten gunste van u allen om de Genade te verdienen van verlossing voor wie Hem dierbaar zijn.
Gij bereidt u allen voor om de weg der zaligheid te bewandelen, die Hij u voorging. Heb daarom een grote liefde tot de zuiverheid, die u gelijk maakt aan de Engelen en een innige ware verbintenis tot uw Schepper.
Toen Ik ten Hemel steeg, was Mijn verlangen groter om weer bij Mijn Zoon te zijn dan voor Zijn Geboorte.
Want toen Hij Zich aankondigde was Hij van Mij, Mijn Zoon en uw Zaligmaker, uw Verlosser, uw Heer en uw Meester!
Wanneer gij zich aan Mijn Voeten werpt, vraag dan met het volste vertrouwen uw liefde tot God.
Toen Ik stierf gaf Ik enkele apostelen de verzekering, dat Ik een Machtige Voorspreekster voor hen zou zijn.
Ook nu nog ben Ik dat, als gij er om vraagt!
Mijn kinderen, vrees daarom niet in uw hopeloze toestand, waarin geen uitweg te zien valt, dat Ik er niet ben.
Ik zal zijn een Moeder voor de zwaksten, een Troosteres der bedrukten en de Hulp van allen die zich christenen kunnen noemen.
Als gij luisteren wilt, zal Ik een woning voor u bereiden.
Als Ik de plaats inneem aan de zijde der Allerheiligste Drievuldigheid, wordt Mijn Hart van Heerlijkheid overstroomd en met grote vreugde!
Niets is de Heer welgevalliger dan, dat gij altijd tot Hem gaat door Zijn Allerheiligste Moeder.
Is Jezus niet de glans van het Eeuwige Licht voor hetwelk de Engelen met hun vleugelen zich het aanschijn bedekken?
En toch bezat Hij de nederigheid om de Schoot niet te schromen van de Maagd, de Onbevlekte, die Maria genoemd wordt.
En al werd Mij ook smalend verweten, dat Ik als ongehuwde een kind verwachtte, wist Ik Mij te vernederen door Mijn fiat niet te verbreken.
Eénmalig bleef Mijn Ja-woord en wilde Zijn Dienstmaagd zijn! Zelfs Mijn kuise Bruidegom werd hierdoor ook diep vernederd.
Toen werd u een Verlosser geboren! Het Kind, dat wij Jezus noemden, de Eeuwige Wijsheid in Wien God de Vader van alle Eeuwigheid Zijn welbehagen vond.
Hij rustte met blijdschap in de Armen Zijner Moeder. Maar Hij wil door een Goedheid vol erbarmen Zijn rustplaats nemen in uw harten. Maar hoe arm en behoeftig is dit vaak? Hoe koud en hoe leeg van binnen?
Wat Ik eenmaal heb gedaan in de stal van Bethlehem zal Ik Mij gewaardigen uw gastvrijheid te vragen aan Mijn Goddelijke Zoon. Maar versier dan uw hart met deugden!

Ik zal u deelgenoot maken van Mijn deugden en Jezus zal Zijn Welbehagen vinden in uw harten.
Vraag ze aan Mij, uw Moeder! Mijn verlangen is groter ze aan u te geven dan gij kunt hebben om ze te ontvangen.
Welke dankbaarheid bent u allen Jezus en Zijn Heilige Moeder verschuldigd, dat Wij u allen zo’n gemakkelijk middel hebben gegeven om ieder ogenblik van het leven uw rijkdom te vermeerderen voor de eeuwigheid.
Bedenk daarom, dat uw handelingen, zelfs de meest gewone, die in staat van genade verricht worden, in Gods Ogen een zeer grote waarde hebben.
Leg bij de aanvang van elke nieuwe dag al uw handelingen in de Handen van Mij, uw Hemelse Moeder. Dan zal Ik er zijn om ze te reinigen van alle smetten en de waarde van uw werken weten uit te strekken tot meerdere eer en glorie van God.
Welk een troost voor u als gij de gave van geloof bezit om dit te kunnen aanvaarden. Want alle handelingen dragen de sporen van de boosheid uwer harten. Leg ze daarom aan Mijn Voeten, dan zal Ik de Moeder van de Goddelijke Genade ze reinigen van alle smetten der eigenliefde en haat voor uw broeder.
Zo zult gij talrijke verdiensten verwerven en aan God de glorie geven die Hem alleen toekomt.
Bid deze maand zoveel mogelijk elke dag het Rozenkransgebed en vraag, voor gij u ter ruste begeeft aan uw Engelbewaarder of hij uw taak overneemt, dan zal het een bloeiende rozentuin zijn die niet uitdroogt, maar gevoed wordt door de levenssappen van het gebed.
Als gij steun zoekt bij Mij, dan zal Ik uw Troosteres zijn en u Zegenen door de Almachtige God, Vader, Zoon en H.Geest!
Met deze Genaderijke Zegen groet Ik u en zal altijd met u zijn!
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief