3 november 1992 – 04.00

Lieve kinderen !
Na deze Boodschap mag Ik jullie nog eenmaal Toespreken.
Hoevele Genade hebt u al verkregen, doordat Ik u Mijn Woorden luid en duidelijk Gegeven heb.
Ik raad u daarom ook aan, om vele dagen Mijn Boodschappen te lezen en te bemediteren.
Houd u steeds inniger met uwen Verlosser bezig en verwek in diepen ootmoed akten van Geloof.
Hij is en blijft uwen Heer en God.
Alles spoort u aan tot het vertrouwen in uwen Heer.
De Priester bidt God u van alle verleden, tegenwoordige en toekomstige onheilen te bevrijden. Hij roept de Machtigste Voorspraak van uw aller Moeder ter uwer gunsten in.
Gaat gij ooit den Tempel binnen zonder Jezus daar te vinden ?
Deze overweging alleen toont u reeds het onderscheid tussen de gunsten aan Zijn eerste Leerlingen bewezen en die, waarmede Hij u overlaadt.
Wel zijn er ook uren van beproeving; gij komt soms naar Het Tabernakel en het schijnt voor u als ledig; gij hoort de Stem van Jezus niet, maar blijft geduldig afwachten, want al Spreekt Hij niet tot u, Hij Hoort u, en al is Hij onzichtbaar voor uw ogen, Hij Ziet u aan Zijn Voeten.
Houd uw hart voor Hem gereed, want “het hart” waarin Jezus Leeft en Heerst is een Hemel.
In de Genaden, welke God u Schenkt, ligt somtijds iets plotselings iets onverwachts, dat u moet beletten het vertrouwen te midden der beproevingen te verliezen.
Naar Gods Wijze Inzichten zijn deze beproevingen menigmaal noodzakelijk, en hoe zwaar zij u ook vallen, gij zoudt u toch niet gaarne gebrek aan grootmoedigheid te verwijten hebben.
Wanneer gij een ogenblik nadenkt, en wel ernstig, is uw lot ver te verkiezen boven dat der heilige vrouwen. Zij zagen de Engelen, maar tot u Daalt de God der Engelen af !
De H.Johannes Chrysostomus zag dikwijls een menigte van Engelen, Die vooral tijdens Het H.Offer der Mis de Kerk vervulden.
Dagelijks omringen zij voor u in uwe nabijheid, n.l. Het Altaar.
Jezus Heeft Zijn Bloed ook voor u laten Vloeien.
Het kruisbeeld is niet zo maar als symbolisch gezien. Hij Hing werkelijk ook voor u aan het Kruishout. Maar u kunt Zijn Wonden weer herstellen door goed te doen aan uwen evenmens.
Zijn bovendien de inspraken, die uwe verbetering ten doel hebben, of uw ijver trachten op te wekken, geen bezoeken des Hemels, geen Lichtstralen van Gods Genade ?
Kinderen bid, bidt veel voor de mensen die in nood verkeren dan zal dat Uw zegen zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief