3 november 1988 – 10.50

Gegroet, Mijn kinderen !
Zo juist mocht Jezus in Uw harten afdalen onder de Gedaante van de Heilige Hostie. Het verheugde Mijn Zoon, dat ge Hem het hart aanbood als een schuilplaats van warmte dat als een liefdegloed en stralende luister op Hem afkwam.
Elf jaren geleden vloeide hier Zijn Heilig Bloed op dit zo Teder en Aanbiddelijk Gelaat. In stilte koesterde U de wens dat opnieuw vandaag Het Heilig Aangezicht zou vloeien met Zijn Kostbaar Bloed. Dit zou hebben plaatsgehad, ware er minder ongeloof op verschillende aangelegenheden.
Overal ter wereld wordt Jezus’ Kruisoffer herdacht.
Op sport- en vliegvelden, evenals in openbare gebouwen wordt op ongewijde grond dit Offer opgedragen. Waarom hier nog langer wachten om in dit huis het Zalige Gebeuren te laten plaatsvinden?
Als het op deze ongezonde plekken der aarde gebeurt, kan en mag men dit hier niet langer verbieden.
Vandaag ter herdenking van dit Grootse Gebeuren, mag Ik U een gebed geven en wel met deze Woorden :

O Jezus, met diepe eerbied aanbid ik U in mijne ziel, die wel geen gevoelens van vurige Godsvrucht bezit, maar toch U al hare aandacht wijdt.
Ik aanbid U met ootmoed en tevens met heilige vrees ….
Bereid als ik ben, U alle offers te brengen, onderwerp ik mij gaarne aan Uwen Wil, die mij in deze toestand van inwendige dorheid gebracht heeft, en geef aan deze onderwerping de voorkeur boven het wezenlijke genot Uwer Tegenwoordigheid.
Het geloof, dat Gij bij mij zijt, is mij genoeg !
Indien de offers, die Gij in Het Heilig Sacrament uit Liefde tot mij brengt, mijn verstand doen verbazen, zij treffen nog meer mijn hart en drukken het onder het gewicht der verschuldigde dankbaarheid neder.
Ach Heer is het niet mijn vurig verlangen U alle hulde te brengen en alle Aanbidding te bewijzen, waartoe ik in staat ben.
Kom Heer Jezus, heb medelijden met mij, de arme zondaar en laat mij nimmer alleen.
Ik blijf U beminnen, loven en danken. Amen.

Kinderen, dank God voor de goede trouwe Apostel in Uw midden en weet dat het aan van de weinigen is, die al Uw fouten en tekortkomingen vergeeft.
Hij zal U Zegenen met de Heilige Hand en Zijn reine lippen zullen gelijktijdig de Woorden uitspreken zoals Ik U in Mijn Armen sluit.
Geef elkaar dan de vrede met het fijne gemeende liefdesgebaar.
Gegroet en tot spoedig !

Aanmelden voor de nieuwsbrief