3 november 1980 – 07.00 Wonderteken Heilig Bloed op 3 november 1977.

Hier ben Ik dan om de dag mede te gedenken, dat Mijn Zoon het Wonderteken gaf, door enkele Druppels van Zijn Heilig Bloed te laten vloeien over Zijn Aanschijn. Laten wij eerst samen bidden, dan zult ge Jezus nog steeds geestelijk ontvangen. Beschouw Jezus in je hart als op een Troon van Barmhartigheid. Wees bereid met liefde te ontvangen en aan te horen. Leg vervolgens uw gedachten kalm en rustig aan Zijn Voeten neder en bid Hem, dat Hij jou bevrijden zal van afkerige liefdeloosheid. Houdt u dankbaar bezig met de grote Genade welke uw Heer u geschonken heeft. Ik sprak tot jou, dat ge Jezus nog steeds geestelijk ontvangen zult. Ware Ik volmaakt genoeg om jou Mijn Zoon te brengen door Zijn Heilig Lichaam aan te raken door uitreiking van de H.Communie, dan zou Ik Mij nog steeds en te allen tijde niet waardig genoeg voelen en vinden. Dit Heilig Gebeuren is alleen toegestaan door reine Priesterhanden. Ten teken van reinheid zal dan ook elke priesterzoon zijn handen wassen, opdat zij van elke smet gezuiverd zijn. Toen gij dan geestelijk verenigd werd met Zijn H.Lichaam, hebt gij het verlangen uitgedrukt volkomen met Hem samengevoegd te worden. Zou deze vereniging volkomen zijn, indien gij opnieuw tot het gewone leven waart teruggekeerd? De geest van uw mond moet ge zien als Christus de Heer. Al uw woorden moeten de Geest van Christus ademen; gelijk de schaduw van de persoon die haar geeft, onafscheidelijk volgt, zo moet ge leven in de schaduw van uw Heer. Niemand zal echter ooit waardig genoeg bevonden worden om in Jezus’ Nabijheid te leven. Doch als ge telkens het goede voornemen maakt zich te beteren, zullen alle werken van de mens waarachtige liefdewerken zijn en geschikt om in de schaduw van Jezus verricht te worden. Het Bezoek was kort, doch niet minder aantrekkelijk voor Mij. Ik zal u allen Zegenen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief