31 oktober 1982 – 15.00

Mijn kinderen gij had Mij misschien niet meer verwacht, maar Ik moest toch ook vandaag hier aanwezig zijn, nu deze kapel zo mooi is ingericht en klaargemaakt voor Mij en eens Mijn Geliefde Zoon te ontvangen.
Het is de vooravond van het feest van Allerheiligen. Daarom kom Ik u vragen om u bij hen te willen aansluiten met te bidden voor de noden die over de gehele wereld zijn.
Geen mens heeft er ook maar weet van wat voor groot leed God de Vader wordt aangedaan door het voortdurend doorgaan van zondigheid aan zijn evennaasten.
Laten wij ons allen daarom aansluiten bij de Engelen en Heiligen in de Hemel, maar ook bij hen die de aarde nog bewonen. Want weet, dat er door de vele martelingen die overal ter wereld plaatsvinden er heiligen onder u zijn, ja van deze tijd !
Daarom vragen Zij u door hun gezangen om uw gebeden te verheffen bij God de Vader, om hen genadig te willen zijn door vermindering van lijden. Want evenals gij de meest verlaten zielen kunt helpen om het Hemelrijk te bekomen, zult gij toch zeker de mensen die nog dichter om u heen zijn helpen door uw gebeden en offers.
Moge dan door de Rozenkransen die velen van Onze kinderen hebben voorgedragen – en bijzonder deze maand – hebben meegeholpen om het gebed volledig te maken vooral door de oproep tot Hun Moeder.
Wanneer gij zegt : “Wees gegroet Maria”, zal Ik er zijn om u te aanhoren, maar bijzonder om te helpen.
Zojuist hebt gij in Mijn vorige Boodschap vernomen, dat er jammer genoeg nog zovelen van onze kinderen zijn, die proberen om de Mariale plaatsen weer af te breken, wat zij voorheen meenden op te bouwen.
Zorgt gij er echter voor, dat gij door uw vele offers die gij te brengen hebt tijdens uw leven op aarde, dat gij goed maakt wat anderen teniet willen doen.
Mogen alle Engelen en Heiligen Gods u daarbij helpen en blijven steunen. Daarbij zal dan door uw gebeden en hun gezangen de krans gevlochten worden om hem de Heer aan te bieden.
Want als de Heiligen en alle Engelen des Hemels hun feestdag mogen vieren, is het toch zeker God, “Jezus Mijn Zoon” Die deze eer toekomt.
Gij prijst en looft, ja eert Uw Moeder, maar toch verwacht Ik, dat gij Vader Jozef ook spoedig zult verwelkomen ! Hij was immers de grootste Heilige, Die rechtstreeks voor Onze Zoon Jezus werkte, zwoegde en offerde. Ook voor Zijn Bruid was Hij altijd belast met de grootste zorgen.
Hij kende Mijn Onbevlektheid, al waren er in den beginne twijfels rondom de komst van Jezus.
Waarom zoudt gij dan niet mogen twijfelen als zelfs de Bruidegom van Uw Hemelse Moeder niet alles kon begrijpen.
Laten wij dan allen tesamen, gij met Mij en Ik met u, blijven steunen op de Grootheid en Goedheid van God Onze Schepper.
Niemand zal u ook maar ooit in de weg kunnen staan om Uw Heer te blijven volgen, want altijd zal er Uw Moeder zijn om u in de allergrootste nood bij te staan. Let daarom niet zozeer op het kwaad wat anderen u misschien onwetend aandoen, maar let op de liefde die gij daarvoor ontvangen zult.
Mogen de Heiligen Gods u helpen om altijd de goede weg in te slaan. Want ieder van u zal wel eens zijn voorkeur doen uitgaan naar deze of gene grote Heilige, Die gij kent door uw aanroeping.
Ik hoor het schone gezang van hulde, gebracht aan Uw Moeder.
Weet, dat ook alle Heiligen met u mee hebben gezongen.
Kniel dan nu !
Zegenen zal Uw Moeder u met Haar Priesterzoon door Gods Almacht ! Deze gaat uit van de Vader, Zoon en H.Geest !
Maria strekt Haar Armen uit en vraagt ons veel te bidden voor Zijne Heiligheid de Paus, welke ons gebed zo nodig heeft.
Weet, dat de moordenaarshand opnieuw proberen zal de Herder van de Kerk neer te vellen. Daarom vraag Ik u allen om de maand die aankomt veel te zullen bidden voor de noden, maar ook de belangen van deze Heilige Kerk.
Ik groet en dank u allen en vooral hen, die gewerkt hebben aan de vernieuwing van deze kapel.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief