31 oktober 1982 – 00.30

Opnieuw spreekt hier Uw Moeder Mijn kinderen !
Aanvaardt elkander ter ere Gods als leden van aan gemeenschap, zoals Christus u in Zijn gemeenschap heeft opgenomen.
Ik ben ervan overtuigd, dat gij allen reeds vol zijt van goede wil, toegerust met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen.
Ik mag u mededelen, dat, als Ik u op aarde toespreek via Mijn dochter Elisabeth, Ik zal komen met een genadevolle zegen van de Allerhoogste Jezus Christus.
Steeds zijn er onder Mijn kinderen twijfelaars in het aannemen Mijner komst hier. Zij, die nog geloven, worden voor zwak aangezien. Zelfs de prediking van het kruis is een dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, is zij een Goddelijke kracht.
De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn zij?
Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt ?
De wereld heeft met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging.
Wat voor de wereld dwaasheid is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen ; wat voor de wereld zwak is heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen; wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgezocht; wat niets is om datgene teniet te doen wat iets is, opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.
Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus, Die van Godswege heel uwe wijsheid is geworden, uwe gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom, zoals er geschreven staat, als iemand wil roemen, laat hem roemen op de Heer. Geen van de wereldbeheersers heeft Gods Wijsheid ooit gekend. Hadden zij Haar gekend, zij zouden de Heer der Heerlijkheid niet hebben gekruisigd.
Alle Heiligen des Hemels en die van de aarde zijn Gods medewerkers, gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Naar de Mij gegeven genade heb Ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop gij voort kunt bouwen.
Maar laat iedereen toezien hoe men daar op bouwt. Want niemand kan een ander fundament bouwen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Of men nu voortbouwt op deze grondslag met goud, zilver, hout of stro, van ieders werk zal de kwaliteit aan het licht komen. De Grote Dag zal het aantonen, want deze verschijnt met vuur en het licht van dit vuur zal uitwijzen wat ieders werk waard is.
Laat niemand zichzelf iets wijsmaken. Als iemand onder u wijs meent te zijn naar wereldse maatstaf dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te leren.
Theologie is, er omheen cirkelen naar iets, wat men niet begrijpt. De mens blijft steeds zoeken en als hij denkt het gevonden te hebben, stoot hij weer tegen dingen aan, die hij opnieuw probeert te doorgronden.
Hij komt er nooit uit. Het blijft ook voor hem een mysterie.
Als zij deze gewone, normale dingen niet begrijpen, hoe zouden zij dan Gods Wijsheid kunnen doorgronden.
Mijn kinderen, gij zijt allen tot de vrijheid geroepen om te doen of te laten naar eigen wil. Misbruik die echter niet als voorwendsel voor de zelfzucht, maar dient elkander door de liefde. Want Gods Wet is vervat in dit ene woord : “Bemin uw naaste als uzelf”. Bedrieg u niet, God laat niet met Zich spotten. Wat een mens zaait zal hij oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal alleen verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten.
Bidt daarom God, dat gij generlei kwaad bedrijft. Tegen ware deugd vermoogt gij niets, die kunt gij alleen maar ondersteunen.
Wees blij, dat gij u laat vermanen om te luisteren naar Haar, Die door God gezonden is.
Bereidt u voor, want elke nieuwe dag kan ook voor u de laatste zijn. Men hoeft niet ziek, noch zwak te zijn om plotseling te verdwijnen van deze aarde, om geroepen te worden door Uwen Schepper.
Sta daarom altijd klaar en maak uzelve niet wijs, dat gij misschien nog lang te leven hebt. Niemand kent zijn tijd van heengaan, nog minder om aan te sluiten bij het Koor der Engelen en Heiligen. Geen uitstel om beter te gaan leven mag u verhinderen.
Maak u evenwel om deze woorden van Uw Moeder niet angstig, maar blijde. Verbeter u, laat u vermanen, wees eensgezind en bewaar de vrede. Dan zal de God van Liefde en Vrede met u allen zijn.
Ik groet u allen met de Heilige Kus. U groeten ook al de Heiligen.
De genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de H.Geest zij met u allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief