31 mei 1982 – 00.30 – 2e Pinksterdag

Voordat Jezus ten Hemel steeg beloofde Hij aan Zijn Apostelen om hun de H.Geest te zenden en gaf hun tevens de opdracht te prediken en te getuigen, dat alleen God is aangesteld tot Rechter van levenden en doden.
Al liet Hij ook Zijn Moeder achter, toch verheugde het Mij, dat Hij opsteeg naar Zijn Vader want Zijn Lijdensweg was onmenselijk zwaar geweest.
Ook nu nog zijn er onder Zijn volk die Hem niet willen erkennen.
De Hemel viert vandaag de dag, dat Ik Mijn nicht Elisabeth een bezoek bracht. Het bleef echter niet alleen bij een visitatiereis, want Mijn hulp was harder nodig. Het zou immers niet lang meer duren want door Mijn komst als Moeder zijnde van de Messias sprong het kind van Elisabeth van vreugde op in haren Schoot.
Ook Jezus, Onze Zoon nam een menselijke ziel en menselijk lichaam aan. Met welke onuitsprekelijke liefde en geestdrift heeft de Hemelse Vader Zijn enige Zoon terug ontvangen.
Toch heeft Hij u niet alleen achter gelaten doch de H.Geest gezonden. Stel u dus geheel en al onder Zijn Adem van vuur.
Gij zoudt de wereld met de H.Geest in uw midden moeten ontbranden met het Licht, dat van u uit moet gaan. Laat uw zielen dan ook niet gesloten blijven voor Zijn Werking. Niet allen zijn aandachtig genoeg en geloven niet in Gods Goedheid én denken er niet eens bij na, dat God hen uit het niet heeft voortgebracht. Bovendien is Hij altijd bezig om de verloren zielen op te zoeken.
Als eeuwig Woord des Vaders is Hij de sterke God, maar als mens was Hij zwak en vermoeid, evenals elk schepsel. Hij ging zitten om Zijn leerlingen te onderrichten, want Hij had Zijn Vader beloofd te zullen spreken in Zijn Naam. Om éne ziel te winnen vergeet Hij de wereld. ‘t Is of alles bij Hem moet wijken voor de redding van aan enkele ziel.
Wat er ook mag gebeuren, in welke omstandigheden gij u ook bevinden zult, Hij blijft God, de “Onveranderlijke”.
Onveranderlijk wil zeggen: dat Hij Zijn Woord houdt.
Hij heeft u toegesproken, de H.Geest te zullen zenden.
Die is gekomen, luister dus naar Zijn wijze raadgevingen.
Op het ogenblik, dat de wereld in een afschuwelijk bloedbad schijnt ineen te storten, hebt gij den Geest nodig van Raad, Sterkte en Wetenschap. De aarde is niet bestemd voor een onveranderlijk geluk. Ook de Apostelen mochten het niet smaken, zij mochten niet altijd bij Jezus blijven. Op de vreugde om bij Hem te zijn volgde de droefheid over Zijn heengaan.
Hun stilzwijgen was het sprekend bewijs hoe smartelijk hun de scheiding viel. Maar Zijn heengaan was noodzakelijk. Zijn volk had immers gezegd het wel alleen te kunnen. Zij hadden Hem niet nodig. Ook nu kan de mens zichzelf wel redden. Men heeft God niet meer nodig. Zijn schepselen kunnen het zelf wel aan. De nodige middelen zijn toch overal te ontvangen. De mens is de uitvinder, maar niet God ! Zij zoeken het wel bij de “uitvinder” van velerlei kwaad. Die weet overal zijn slag te slaan. Hij zal de mens wel op weg helpen om te ontdekken hoe men een gelukkig bestaan kan opbouwen.
Als men de wegen bewandelt die God voorhoudt, jaagt het geluk ons niet na, hoor Ik Mijn kinderen zeggen.
Hoe kan de mens de oorlogen doen ophouden ? Door elkander uit te moorden ? Door de onschuldigen naar het leven te staan ?
Door niet te luisteren wat de Paus de wereld voorhoudt ?
Weet uw regering het soms beter ? Kennen zij de juiste wegen die zij u voorhoudt ? Moet gij niet telkens opnieuw opkomen door uw stem uit te brengen voor de beste partij, die vele beloftens maakt, doch deze niet zal kunnen waarmaken ? Waar blijft uw geluk zonder de H.Geest aan te roepen ? Hebt gij Hem niet nodig ? Verbergt gij u liever voor Hem, omdat Hij al uw ellende kent ?
Zorg Mijn kinderen, dat gij den Geest des geloofs in u hebt en het levendig houdt. De schijnbare afwezigheid van den Vertrooster zal van u een zoekende mens maken. Gij hunkert naar geluk en liefde, maar gij bezit de nederigheid niet om tot Hem te roepen : “Kom H.Geest, vervul de harten van de gelovigen, zij die U zoeken en ontsteek in hen het vuur van Uw Goddelijke Liefde “! Dan zult ge de eenheid vinden die gij zoekt te naderen.
Leef in Hem en met Hem, dan zal de vreze des Heren met u zijn !
Mijn Priesterzonen hebben het Woord vernomen : “Ontvang den H.Geest, wier zonden gij vergeeft dien zijn zij vergeven, maar dien gij laat behouden, hun zijn ze behouden “!
Ontvang daarom den Geest van den Vader, den Vader van de Zoon en de Zoon door Mijn Moederschap !
Leef naar Gods geboden dan zult gij eens gelukkig zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief