31 mei 1979 – 02.30

Mijn trouwe gebedskinderen, hoor Mijn geroep tot u en het smeken van Mijn dorstig Hart!
Luister naar Mijn Woord vol van Liefde!
Volg de ingeving Mijner Genade, want zie, Ik ben de Middelares van Mijn zoon tot de mens!
Tracht de rust uwer ziel te verwerven. Onderdruk de eigenliefde en laat de hoogmoed u niet overheersen in gedachten noch in uw woorden, want door de hoogmoed heeft iedere zonde haar begin gemaakt. Vergeet uzelve, verhef uw hart tot Mij, Die alleen uw liefde vraagt van al wat kinderlijk genoemd kan worden.
Waak niet alleen over uzelve, maar heb ook een open oog voor uw evennaasten.
Van duizenden gevaren waart gij reeds bij de aanvang van uw leven omgeven.
De herhaalde Boodschap, de Roepstem van jullie Moeder, is de weg naar de volmaaktheid.
Ik richt deze uitnodiging tot u allen om Hem, Die Mijn Vader, Zoon en H.Geest genoemd wordt, na te volgen!
Werp uw blikken op de Heilige Drieeenheid om het licht te ontwaren, waar enkel en alleen liefde heerst.
Doe niet zoals de leerlingen van Jezus deden. Hun liefde was niet vrij van zelfzucht, want zij waren bedroefd om het heengaan van hun Heer, zonder aan Zijn Verheerlijking te denken en zonder zich maar enigszins te verheugen over Zijn Opstijgen naar de Vader.
Hij beloofde hun de Heilige Geest te zenden, maar zij begrepen Hem niet en zaten daarover te mediteren in het Cenakel te Jeruzalem.
Doch Jezus toonde door Zijn terechtwijzing toch evenwel Zijn Zachtmoedigheid. Hij maakte Zijn apostelen maar aan ogenblik op hun fout opmerkzaam en terstond sprak Hij hun weer moed in tegen de droefheid die hun hart vervulde.
Toen sprak Hij tot hen: “Nu ga Ik naar Mijn Vader Die Mij gezonden heeft”.
Welke tederheid ligt in deze Woorden van Jezus.
Hij is begonnen met de apostelen van Zijn Liefde te overtuigen, want Hij vervulde hen met vrede en vreugde en Hij wachtte tot het allerlaatste ogenblik om hen Zijn naderend afscheid bekend te maken, opdat zij niet te zeer door droefheid overweldigd zouden worden.
“Nu ga Ik heen”! zei Hij, “Ik heb u met zoveel goederen overladen, dat Mijn Tegenwoordigheid niet meer noodzakelijk voor u is”.
Hij sprak tot hen over Zijn spoedige afwezigheid, maar meteen daarop over de komst van de Heilige Geest.
En zie, op eerste Pinksterdag werd Jezus’ Verlossingswerk bekrachtigd en bezegeld.
De pas gestichte Kerk begon Haar werking. Sindsdien blijft de H.Geest de Kerk bezielen en geleiden. Hij verlicht en sterkt de opvolgers van de apostelen en helpt hen de Kerk uit te breiden en te bestieren.
Pinksteren wordt het feest genoemd der christelijke vreugde. Dan daalt de Heilige Geest ook over u neer als de Allerzoetste Vertrooster.
Tot aan dit ogenblik en te allen tijde nog, spreekt uw Heer met Zijn Liefdevolle Stem. Hij roept u vanuit Zijn Tabernakel en toch is Hij altijd stil om te luisteren naar u.
Al bijna twintig eeuwen lang bewaart Hij het stilzwijgen bij de grootste beledigingen, die Hem voortdurend worden aangedaan.
Voor u leeft Zijn Hart daar, vol droefheid.
Hij voelt Zich zelfs verlaten van degenen, die Hij zo kort nog met gunsten heeft overladen.
Voor u allen gehoorzaamt Hij nog steeds en wordt nooit moede, Zich diep te vernederen, om tot u af te dalen in uw aller harten. Voor u laat Hij vanuit het Tabernakel een inwendige vreugde stromen te midden van Zijn droefheid om hen die achterblijven. Hij deelt u een zoete vreugde toe en een voorsmaak des Hemels.
Zelfs wanneer gij van uw kant koel bent of onverschilligheid toont, wanneer Hij enkel treurigheid en bitterheid ondervindt, of wanneer gij ook maar aan Zijn dringende oproep weerstand biedt.
Wacht niet langer Mijn kinderen en vergeet Zijn grote weldaden niet!
Zoek, op gevaar voor uw zaligheid, geen voldoening meer bij de eigenliefde, die u op een dwaalspoor zou brengen.
Met Hem bezit ge alles!
Met Hem verenigd, hebt, maar krijgt gij ook de macht en de liefde van Mijn Hart dat u bemint en u Zegent!
Niemand kan helpen dan Hij alleen, wanneer gij in nood verkeert! Hij, Die alle voorvallen van uw leven tot uw geestelijk voordeel strekt.
‘t Is niet alleen genoeg naar de Stem van Jezus te luisteren, maar ondervraag Hem steeds in al uw twijfels en laat Hem de beslissing over van al uw moeilijkheden. Dit is om nut te trekken naar de opgang uwer vervolmaking.
Mijn kinderen, uw Hemelse Moeder zal u met veel Genade overladen als gij Mijn wensen opvolgt.
Nu Zegen Ik u allen door uw geloof in de Vader, de Liefde van het Eeuwige woord en een hoopvolle verwachting op de komst van de Heilige Geest!
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief