31 augustus 1980 – 07.00 Veelvuldige boodschappen zijn nodig ons te helpen een plaats te veroveren in het Rijk van de Vader.

Mijn dochter, opnieuw ben Ik gekomen om voor al Mijn kinderen een richtingwijzer te zijn. Reeds vele malen heb Ik hier Toespraken gehouden voor allen en toch word Ik onvoldoende begrepen. Waarom Mijn Bezoeken zo veelvuldig en langdurig waren, was om allen te helpen een plaats te doen veroveren in het Rijk van de Vader. Op aarde heb Ik een taak te vervullen om Mijn kinderen het goede steeds bij te brengen, dus kan men eigenlijk zeggen: “Onze Hemelse Moeder komt om zondaars te helpen!” De duivel daarentegen is er om de goede te verleiden, ja neer te drukken tot zij er aan toegeven. Aan de slechte mens hoeft hij geen tijd meer te besteden, die volgt hem immers toch. Niet lang meer zal Ik een vloed van smeekbeden gebruiken, want de tijd zal aanbreken, dat er geen vergiffenis meer mogelijk is. Daarom moet Ik dan ook vandaag een Woord van bemiddeling brengen, dat hard genoemd kan worden. Mijn kinderen, uit ervaring hebt gij begrepen, dat, wanneer gij Jezus eren wilt, gij om wille uwer ongerechtigheden, onwaardig zijt rechtstreeks en uit uzelve tot Zijne Oneindige Heiligheid te naderen, doch dat gij iemand nodig hebt die een Voorspreekster, een Middelares zal zijn tussen u en uwen God. Jezus zal u Toespreken met deze Woorden: “Hebt gij de nederigheid in u, ga dan naar Mijn Moeder Die Ik bij Mijn Kruisdood aan alle mensen heb gegeven en vraag Haar of Zij voor u zal bemiddelen als gij in nood zijt!”

Zij was Het en is in alle eeuwigheid Die Mijn Hart bekoort. Geve God, dat gij de H.Geest zult navolgen, Hij Die slechts door Zijn Bruid Zijn Genadegaven aan u mededeelt. Volg Gods Zoon na, Die enkel en alleen door Mij tot u gekomen is. Dan zult ge belanden bij God de Vader, Die er zorg voor droeg, dat de Moeder van Zijn Zoon, door Haar Ongereptheid, bij Hem bemiddelen kon voor al Zijn kinderen. Steeds vaker word Ik aangeroepen als Middelares, want men is ziek en wil genezing bekomen. Gij hebt zorgen en vraagt Mij uw lasten te verlichten. Gij verkeert in de grootste nood en vraagt Mij om Raad en Bijstand. Hoe dikwijls heb Ik u medegedeeld, dat Ik uw Steun en Toeverlaat zal zijn, een Troosteres in droefheid, een Toevluchtsoord voor hen die zoeken. Dit alles zal Ik u geven, als gij luistert naar Mijn smeken. Gij vraagt steeds naar het waarom, zonder bij uzelf de oorzaak te zoeken. Zonder in uw eigen hart te kijken of het ergens tekort geschoten is. Elke dag opnieuw somt gij uw goede daden op. Gij helpt uw evennaaste omdat ge weet, dat hij je hulp nodig heeft. Gij gaat op zoek bij de eenzame mens om troost te geven en enkele uurtjes een aangename sfeer te brengen. Gij vertroetelt de dieren, omdat zij verzorging nodig hebben. Gij geeft en deelt van uw bezittingen, want, dat is uw plicht. Ook bezoekt gij elke zondag nog de kerk, want dat wilt ge toch waarmaken door uw geloof; nog meer dan de noodzakelijke plicht houdt gij uzelve voor veel te bidden, ja dagelijks voor de meest verlaten zielen, voor de priesters om volharding en ook voor hen die zijn afgedwaald. Maar ook voor nieuwe arbeiders in de Wijngaard des Heren zet gij u in. Ook de H.Vader wordt nimmer door u vergeten. Dan zijn er nog zieken of mensen die het moeilijk hebben. Allen worden zij door u aanbevolen bij de Middelares aller Genade. Zij is toch ook immers een Moeder van alle mensen, waarom zou Zij dan niet luisteren als gij om Haar Bijstand smeekt? Bij al deze daden, die uw Moeder heeft opgesomd, zijn wel enkele goede bedoelingen die ook gij op uzelf kunt toepassen. Doch zoudt ge al deze handelingen metterdaad verrichten, dan bezit ge toch de oprechte liefde niet als gij uw medebroeder met een kritische blik bekijkt. Doet hij iets verkeerds waar gij u niet mee verzoenen kunt, moogt gij als waar christenmens toch hem niet bekritiseren bij uw medemens. Doet hij in uw ogen iets verkeerd probeer het dan tezamen in alle vrede op te lossen en maak hem geen verwijt bij uw vrienden of kennissen of misschien andere familieleden. Ook hij hoort er immers bij! Want zijn niet allen Mijn kinderen? Vele malen hebt gij een beroep op Mij gedaan aangaande uw gezondheid, uw zorgen, uw groot en intens verdriet. Wellicht heb Ik u Mijn Bijstand geboden, Mijn steun, Mijn belofte op een spoedige hulp. Maar mag Ik dan niet rekenen op een kind, dat Mij werkelijk liefheeft, op een kind, dat Mij eerlijk in de ogen durft te zien? Zeg niet, dat Moeder Maria dat niet zo serieus zal nemen.

Evenals Onze Zoon de rouwmoedige moordenaar een belofte deed om hem deelgenoot te maken van Zijn Hemelrijk, zo zal Ik voor u eveneens een Middelares zijn, maar onthoudt u dan van elke lastertaal. Als gij zonder zonden zijt moogt ge alsnog een eerste steenworp richten op hem, dien gij bekritiseert. Indien gij alzo door blijft gaan duwt gij uwen evenmens in de allernauwste straat waar hem de doorgang versperd wordt. Al de werken, die gij doet voor uw medemens, schijnen vaak flink besmet en in het geheel niet waardig genoeg om door uw Schepper aanvaard te worden. Als gij het vreemde gedrag van uw broeder ziet, probeer dan te zwijgen. Want als gij hem pijn doet, werpt ge de steen naar Mij! Het zit hem niet in alleen maar uiterlijke gevoelens en tekenen om hulp te bieden waar nodig is, doch veeleer bewijst ge hem een dienst om zijn roddelaars het spreken te beletten. De liefde beoefenen is, een goed woord over te hebben voor iemand in uw nabijheid, liefde in uw dagelijkse omgang. Wanneer zijn gedrag u niet aanstaat zeg het dan alleen tegen hem, doch laat geen derde hier weet van hebben. Het lijkt erop, dat men u beklaagt wanneer gij hiervoor medelijden opwekt, doch in feite zet gij uzelve in het daglicht wat zelfs voor de schaduw nog wijken moet. Wilt gij Mij aanroepen als Middelares, bemiddel dan eerst bij Mij voor uw evennaaste, dan zal het overige u zomaar worden toegeworpen. Verwonder u nimmer als Ik deze Woorden spreek: “Ik mag u de Zegen geven van de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest!” Uit Naam van deze drie Goddelijke Personen groet Ik u voor een lange tijd! Dag kinderen! Moge de vrede met u allen zijn!

Aanmelden voor de nieuwsbrief