30 november 1988 – 14.00

Gegroet Mijn kinderen.
Geen van de Mijnen wil Ik ooit teleurstellen, vandaar dat Uw Moeder wederom tot u spreekt.
Verenig al de gevoelens van uw hart tot een tedere, oprechte en offervaardige liefde, want Onzen Heer bemint degenen die Hem beminnen.
“Zij, die over zichzelve wakend, des morgens opstaan om Mij te zoeken, zullen Mij vinden”, zegt Jezus, de Eeuwige Wijsheid des Vaders.
“Men moet toenemen”, zegt de H.Petrus, “in de kennis en de Liefde van Onzen Heer Jezus Christus”.
Een ziel, die door de Heilige Communie met Onzen Goddelijken Verlosser is verenigd, draagt, wanneer zij terugkeert, Zijne Tegenwoordigheid heimelijk met zich mede.
Door de Werking der Genade is Jezus alles voor deze ziel, zij ziet Hem in alles….,in de Schepselen die haar omringen, in de lucht die zij inademt, in het brood, dat haar voedt….
Zij ruimt Hem een plaats in haar gedachten, te midden der bezigheden die zij verricht. Jezus is haar Middelpunt !
Zij spreekt, maar denkt aan Jezus; zij arbeidt, maar heeft met haar werk de eer van Jezus op het oog; zij bidt, maar steeds met de Naam Jezus op haar lippen en haar voornaamste en nimmer ophoudend gebed is vervat in een oefening van liefde.
In het Gezegend Ogenblik, waarop God Zich aan de ziel geeft, laat Hij haar Zijn Tegenwoordigheid gevoelen en geeft zij zich wederkerig geheel aan Hem. Welk een verborgen Zoetheid in dit wederzijds schenken !
Welk een der wereld ongekende vreugde ! Welk een Zaligheid te rusten aan Het Hart van Jezus ! Doch de Wil des Heren beperkt dit geluk niet tot de korte ogenblikken Zijner Sacramentele Tegenwoordigheid, noch den duur uwer dankzegging.
Hij bestendigt Zijn Verblijf in het binnenste uwer ziel, wanneer Hij haar voor deze duurzame Vereniging geschikt en voorbereid vindt en schijnt Zijn Grootheid en Heerlijkheid te vergeten, enkel en alleen omdat Hij u bemint en Zich aan u wil geven.
Ziedaar de roerendste uitdrukking van ‘s-Heren Liefde, Die in Zijn laatste uitnodiging al de Tederheid Zijns Harten schijnt saam te vatten, teneinde de volkomen Zege te behalen over de ziel, aan welke Hij Zijn veelvuldige Zorgen wijdt.
Na haar verzekerd te hebben, dat Hij haar bemint, wil Hij haar door de nauwste banden aan Zich verbinden en haar vasthouden op de Plaats Zijner Liefde.
Deze Geheiligde Plaats is Het Hart van Jezus, dat jullie in de Heilige Communie ontvangen.
Blijf trouw aan Zijn Geboden en zeg niet te snel : “wat is die mens conservatief !”
Wanneer gij u op pad begeeft, slaak dan alle gedachten die u afleiden tot gebed, want gij kent dag noch uur, dat de Heer u roept.
Is de reis lang, bidt dan uw Rozenhoedje en maak daarbij de intenties tot God.
Kinderen blijf elkander liefhebben en heb geen haat, want dan staat Mijn Hart niet open voor al uw smeken tot Mij.
Als gij God steeds voor ogen houdt in uw medemensen, dan zal de liefde tot anderen niet afhaken, maar opbloeien.
Vraag God om vergeving als de Priester u zegent.
Hij die u alles vergeeft door Zijn Woord en Gebaar bekomt eenzelfde Genade.
Ga in vrede, Ik sluit u gaarne in Mijn Hart.

Aanmelden voor de nieuwsbrief