3 april 1980 – 01.00 uur – Witte Donderdag.

Mijn dochter ontwaak, want het uur is gekomen, dat gij naar Mij luisteren zult, omdat de Vader dit ogenblik gekozen heeft, dat Ik nu pas deze mededeling zal doen. Alles wijst er immers op, hebben vele van Onze kinderen voorspeld, dat er op 3 en 4 april van dit jaar 1980, bijzondere tekenen te verwachten zijn. Er zal op Witte Donderdag een vuurgloed over de hele wereld komen en men zal op Goede Vrijdag het Kruis met de Stervende Christus aan de Hemel zien! 3 April valt immers op Witte Donderdag en ná tien dagen zal de dag van het martelaarschap niet gevierd kunnen worden, omdat het immers op 13 april Beloken Pasen zal zijn. Alle tekenen wijzen erop dat het nu gebeuren zal, want zó spreekt de wereld. Wanneer Ik hieromtrent een uitspraak erover geef, zullen er velen onder u zijn, die zeggen zullen: “Waarom zou de Moeder Gods ons dat niet eerder hebben medegedeeld? Anders worden we bijtijds op de hoogte gesteld en nu laat men ons in een vertwijfelende onzekerheid! Ja, waarom denkt ge, heeft de Heer tot op dit ogenblik gewacht om uw Moeder deze Boodschap te laten mededelen? Omdat de meesten er reeds lang van overtuigd waren door Hemelse Boodschappen. Daarom is de tijd nu pas gekomen om op het allerlaatste moment te komen melden, dat deze dagen van de Goede Week gelijk zullen zijn als andere dagen. En omdat alles was nagetrokken, dat er zekerheid bestond omtrent de naspeuringen, vond de Vader de tijd rijp om u daardoor te doen overtuigen, dat waarlijk David’s Zoon hier eens gevestigd zal zijn. Want door deze overtuiging zal men hierdoor het geloof vinden, dat hier de plaats is waar geen enkele valsheid schuilt. Ik heb gezegd in Mijn laatste Boodschap: “Houdt u allen voorbereid als het uur zal aanbreken, dat de ganse wereld aan het sidderen brengt”. Daardoor willen Wij proberen om door zulke uitspraken alle kinderen te redden. En hoe zou dat het beste gedaan kunnen worden, denkt gij, Mijn kinderen? Doordat de waarheid het licht zal geven uit Mijn Boodschappen in het Hofke. Hoe vaak hebben er al op verscheidene plaatsen aardbevingen plaatsgevonden en kan men de dagen nog tellen wanneer er bliksem en vuur plaatsvond, dat elkeen dacht aan zijn laatste uur? Dacht gij kinderen, dat de mensen veranderen zouden wanneer men deze tekenen zag? Men was het spoedig weer vergeten, zoals elke ramp maar van korte duur de mens bij blijft. Neen!, de Heer geeft de tijd, dat iedereen de kans krijgt om zich aan te sluiten. Hij plant de wijnstok waar hij vruchten draagt en Hij zal de liefde laten ontstaan. Hij is Het Alles Overtreffende Wonder en Het Onderpand der Toekomstige Glorie. Hij wacht! Hij is rechtvaardig maar ook geduldig! Hij is het geheim van het geloof! Zijn Kostbaar Bloed heeft Hij op het Altaar nagelaten en Hij zal wachten om elkeen de kans te geven zijn leven te beteren. Hoe kan een Vader Zich gelukkig voelen als er vele van Zijn kinderen verloren zouden gaan? Ziet gij de wreedheden van de wereld niet en kunt gij de martelaren tellen, die boete doen om het behoud van vele zielen? Zijn deze tekenen dan niet genoeg om het waarde te geven voor het behoud van het mensdom? De Liefde van Jezus zal heersen over alle zielen, over alle huisgezinnen, over alle volkeren der aarde, waarvan Ik de Vrouwe mag zijn. Want ook bij het Sterven van Onze Zoon noemde Hij Mij Vrouwe en niet Moeder! En waarom denkt ge, heeft Mijn Zoon Mij op Zijn laatste Stervensuur aangesproken met: “Vrouwe, zie daar Uw Zoon”? Omdat Hij Zich bewust was, dat deze De Vrouw was, Die de kop van satan zou verpletteren. Uit de Mond van de Engel vernam Ik deze groetenis: “Gij zijt vol van Genade” en evenzo kreeg Ik Johannes tot zoon, die alle kinderen Gods vertegenwoordigde, want de naam van Johannes is betekenisvol n.l. Genade.

Ik was de Moeder van het Eeuwige Woord en ook nu Ik van Mijn Stervende Zoon vernam, dat Ik een geestelijke Moeder voor een andere zoon zou zijn, wist Ik dat Hij dan voor alle mensen een Broeder zou wezen! Herinnert gij u waarom dat Hij voor elkeen gestorven is, om u allen te redden, opdat allen één zouden zijn. Daarom kom Ik u allen om hulp vragen, een smeking, een liefdevol gebaar van medeleving voor uw medemens, uw broeder die in nood verkeert. Help hem staande te blijven, dan zal Ik uw steunpilaar zijn, waarop men vertrouwen kan! En als gij Mij kunt vertrouwen, geeft gij ook uw geloof aan God, de moegestreden Jezus, Die voor al Onze kinderen geleden heeft en gestorven is. “Gedenk mij in Uw Paradijs”, sprak de moordenaar en op hetzelfde ogenblik gaf Jezus Zijn Ja-woord. Ook jullie wordt dat gegeven, maar vraag er dan zelf om, dan zult gij vreugdevol het eeuwig Leven genieten! Ga in vrede, opdat gij de weg moge volgen, die Hij u is voorgegaan! Groet allen en zeg, dat Ik elk verlangen ken. Als zij trouw blijven, zal ook Ik Mijn belofte houden! Ik zal u allen Zegenen! Dag kinderen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief