2 mei 1982 – 14.45

Mijn lieve kinderen heden ben Ik wederom afgedaald van de Hemel om u hier allen te begroeten, maar ook om u allen te danken, omdat u allen begrepen hebt, dat waar velen in hun midden zijn om te bidden, er ook overvloedige zegeningen en genadegaven worden uitgedeeld aan al de behoeftigen.
Velen van u zijn vaker naar hier gekomen, doch zij die deze tocht de eerste keer meemaken weten niet, dat Ik toch steeds bij hen was, al konden zij ook nog niet besluiten de stap te wagen om naar de plaats te gaan waar de Turris Davidica Haar kinderen toespreekt.
De meesten onder u hebben de Boodschap goed begrepen en ook hunzelf de plicht reeds opgelegd om te voldoen aan de bede van Pater Pio Franciscus en Zijn en Uw H.Moeder.
Daarom wil Ik u reeds bij voorbaat al allen zegenen en geven wat met de Wil van de Hemelse Vader overeenkomt. Moge God u allen bijstaan en helpen om uw kruis naar behoren te dragen. Want door de kracht die van de Vader uitgaat willen al uw goede werken door en naar de Vader tot zegen strekken.
Heel lang heb Ik reeds op u gewacht want de tijd was zo kort om tot elkaar nog nader te komen. Laten wij daarom tesamen bidden voor hen die vandaag zo graag deze gang met u hadden mee willen maken, doch die door ziekte of tegenslagen aan huis gebonden moesten blijven. Door Ons gebed, de Vader aangeboden, zal daarom vele vruchten voor allen meebrengen. Ook u die hier zijt gekomen om enige verlichting in uw moeilijk te dragen kruis, zal Ik bijstaan om het te verlichten. Zij die hier zijn en niemand om zich heen hebben dan enkel wat vrienden of medelevenden, zal Ik alles geven wat de Heer voor mild houdt. Probeer echter niet, wanneer het enigszins van lange duur wordt, om uw kruis terzijde te schuiven, want het was en is des Vaders Wille, dat gij offert en boete doet voor de ongerechtigheden van de mensen, misschien ook nog voor die van uzelve ! Ga daarom uw troost zoeken heel dicht bij Jezus Heilig Verblijf, “Het Tabernakel”, wat zo mooi zal kunnen gebeden worden met het gebed wat Ik u gaf op 17 maart.
Weet, dat het Ons Gedrieen verheugt wanneer gij dit schone gebed bidt omdat wij allen tesamen voor u blijven strijden en beloven om allen te redden, elkeen te helpen om de zwaarte van het kruis wat op de schouders van elk van u wordt gelegd te helpen verlichten en dragelijker te maken.
Vandaag is ook wederom Pater Pio hier in deze ruimte en straks na Ons heengaan zult u allen de geur geworden die deze Grote Dienaar Gods met Zich meedroeg tijdens Zijn aardse leven.
Mogen Wij dan op u rekenen, dat u alles zult verwezenlijken wat in uw vermogen ligt ?
Gij zorgt voor Hem, Wij zorgen voor u en alle kinderen der aarde waar u allen voor strijdt door uw gebed en uw liefde tot elkander.
Laat elkaar geven de een aan de ander “liefde”, waar elke mens zo behoeftig naar blijft. Altijd zal Ik met u zijn. Houdt dan niet op om Uw Moeder bij Haar Naam te roepen.
Veel woorden hoeft ge niet te gebruiken, maar als die kleine beetjes die gij stamelt maar liefde doen uitwasemen, dan is de vreugde van Uw Moeder, maar ook bijzonder Ons Kind en Vader Jozef overstelpend.
Groot was de liefde van Ons Kind voor u, moge Hij daar iets voor terug ontvangen ?
Doe dit door uw gebeden steeds te blijven richten naar Hem om bijstand en zegen af te smeken voor Uwen Heilige Opperherder, Paus Joannes Paulus, Die veel werk doet, wat Hem vaak door velen kwalijk wordt genomen. Het past toch niet, zo is hun uitspraak, dat Hij zovele landen bezoekt.
Laat dan door uw bijstand voor Hem, door middel van uw smeken aan hulp van de Vader voor uw Herder, altijd de liefde voorop staan, die ook Hij zo gaarne vermag van Zijn onderdanen.
Bidt ook voor Mijn Priesterzonen, die het in deze benarde tijd vaak zo moeilijk hebben, want ook deze hebben dikwijls veel te verduren als zij hun kerkelijke constituties na willen komen.
Vraag nu om te knielen, dan zullen Wij tesamen u allen onder de Hoede stellen van de Zegen des Vaders.
Mede met Pater Pio en Mijn Priesterzoon die in uw midden is, willen Wij alle drie u tesamen zegenen door het gebaar wat Wij van de God der Vaderen mochten uitdragen door de Vader, Zoon en H.Geest !
Zeg nu, dat Ik elkeen dank voor hun trouwe opkomst en Ik zal allen Mijn bijstand blijven verlenen !
Wij groeten u beiden, Uw Moeder en Uw Trouwe Helper in Nood, Pater Pio Franciscus !
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief