2 maart 1981 – 07.50

Vrees niet Mijn dochter, want eerdat de stilte verbroken gaat worden van
een rustige morgen kom Ik heel even naar de aarde om de mens te groeten,
maar ook voor te bereiden op de 40-daagse vastentijd. Temidden van het
gewoel der wereld wil Ik Mijn Stem verheffen tot diegenen die luisteren
willen. Want allen zullen Mij niet verstaan. Het 40-uren gebed behoort
reeds jaren tot het verleden, om maar te zwijgen over de weinige
vastendagen. En is de mens nu beter tevreden als toen hij boete deed als
voorbereiding op het Zalige Paasgebeuren ? Neen, hij denkt alleen aan
het jachtende leven. Hij mag en kan niet stilstaan voor gebed, maar moet
vooruit, want ook machines vragen om aandacht. Doch hoe meer men hier
beneden deelt in het Lijden van Zijn Heer, des te groter zal ook zijn
deel zijn van Gods Heerlijkheden. ‘t Is gemakkelijker God te danken en
te beminnen als het geluk op aarde de mens toelacht, maar een
grootmoedig hart wordt gevorderd om het kruis te verkiezen boven de
geneugten op de Thabor en met een heilige durven spreken : “Geef mij Uw
Kruis o Jezus want ik wil niet leven zonder smart, als ik U zie lijden
uit liefde tot mij”. Het zal u daarom een troost zijn te kunnen lijden
voor Hem en het kruis te aanvaarden zonder zelfbeklag. Ik hoor u zeggen
:”Hoe zou de mens hetzelfde kunnen verdragen als wat O.L.Heer geleden
heeft voor ons ?” Waarom liet Hij toe, dat ze Hem geselden en sloegen ?
Hoe kon Hij verdragen, dat Hij aan het kruis hing zonder klacht doch
alleen maar sprak : “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij
doen!” Zoudt ge denken kinderkens, dat zij niet geweten hadden wat zij
deden ? Zij sloegen toch een mens aan het kruis en toch geen ijzeren
beeld. Doch niet alleen de mensen van toen die Hem aan het Kruis
spijkerden werden ermee bedoeld, doch ook figuurlijk de mens van nu.
Gij zorgt er voor, ook door de kleinste zonde zijt gij deelgenoot aan
Zijn gruwelijkste doodstrijd. Zeg niet, dat ge geen schuld hebt omdat ge
altijd goed zijt voor uw evennaasten. Gij deelt van uw bezit, gij geeft
van uw liefde en gij verzamelt uw geluk bij elkaar om anderen hiervan te
laten proeven. Gij brengt vreugde aan hen die lijden, aan hen die
strijden, aan hen die een ziek lichaam hebben. Doch voor de zieke geest
van de mens daar zijt ge niet tegen opgewassen. Deze wordt opgesloten
bij zijn lotgenoten, want hij is een hinder voor de maatschappij ! Ook
deze mens heeft gevoel en vraagt om een beetje begrip. Laat dan je offer
zijn in deze vastentijd om hem eens extra te verwennen. Geef hem iets
van uw overvloedig bezit. Hij wacht op een beetje liefde, om meer
begrip. Hij verlangt om bemind te worden, want ook hij heeft gevoel.
Schiet daarom niet tekort – vooral in deze voorbereidingstijd – om uw
rijkdom te delen met hen die in nood verkeren. Want ook zij hebben recht
op een menswaardig bestaan. Zeg daarom niet, dat de Heer voor hen moet
zorgen, want dat Hij ze ook geschapen heeft. Ook Jezus, Die de Zoon is
van de Hemelse Vader werd overgeleverd aan Zijn beulen. En waarom ? Hoe
kan een Vader Zijn eigen Zoon liefhebben als Hij Hem zo aan Zijn lot
overliet ? Dat was voor u ! Want ook Hij voelde de afstand tussen Hem en
Zijn Zoon en Hij leed met deze slachtoffering. Of dacht ge soms, dat Hij
Zijn Zoon toelachtte toen Hij Hem zo zag lijden ? Dacht ge misschien,
dat Hij Hem niet begreep ? Kunt ge uw gedachten plaatsen in hoeveel gij
bemint ? En zoudt ge dat kunnen afstaan ? Neen, ge zoudt er beslist
moeite mee hebben, want het is je toch vergund, ge hebt het immers
ontvangen. Het is uw eigendom ! De mens doet node afstand van zijn
bezit. Doch ook de Vader had een diep en intens hartsgevoel voor Zijn
Kind. Doch Hij vroeg Hem of Hij Zich wilde offeren voor Zijn schepselen.
En Hij gehoorzaamde aan de stem van Zijn Vader. Hij maakte Zijn beloften
waar, die niemand Hem ook maar door enige verleiding onmogelijk zou
maken. En wat hebt gij gedaan ? Hebt gij het schreien van de nog
ongeboren mens niet gehoord ? Hebt gij geen gevoel van liefde getoond
omdat ge deze mens nog niet kende ? Hebt ge de warmte van dit hartje
niet willen aanvoelen, omdat het zo vaag klopte ten teken van leven ? En
waarom hebt ge hem dan ter dood gebracht ? Mocht hij niet leven naast
jou? En was er geen plaats meer in uw herberg of waart ge misschien bang
voor de zorgen die u dan wellicht zouden omringen ? Ge zult u misschien
gaan afvragen : “Waarom spreekt Maria zo vaak over dit onderwerp ?”
Omdat dit het meest onnatuurlijke is wat de mens zijn medemens aandoet.
Het is zijn eigen kind! Kunt ge dan nu begrijpen waarom Jezus gekruisigd
werd ? om deze zonden ! Want al het lijden van de gehele wereld lag al
in Zijn kruisgang opgesloten. Men kan het niet plaatsen, dat de Moeder
des Heren over zulke afschuwelijke taferelen spreekt. Men beweert zelfs,
dat Mijn Boodschap geen enkele bijbelse tekst inhoudt. Hebt ge dan de
Tien Geboden overgeslagen of waart ge blind toen ge deze bladzijde
omsloeg ? Kom het is nog niet te laat, maar sluit u aan bij hen die
wenen, bij hen die lijden, maar ook bij hen die troost mogen ontvangen
van Uw Moeder. Want als het lijden een zinvolle betekenis heeft zal Ik
er zijn om te troosten. Want de Troosteres der Bedrukten en de Hulp der
Christenen zult ge blijven ontmoeten onder de Toren van David. Laat Mij
dan ook nu niet tevergeefs roepen, want het leven op aarde is veel
korter dan u denkt. Spoedt u daarheen om even uw opwachting te maken bij
Hem Die ook voor jou geleden heeft. En stoort u niet meer aan Mijn
uitspraak als Ik u met jij of jou aanspreek. Want wat doet gij als ge
het Weesgegroet bidt ? Zegt ge de Engel niet na: “En gezegend zijt gij
onder de vrouwen” Ik wil alleen heel intiem met Mijn kinderen omgaan en
daarom spreek Ik zo. Want achter het woordje “U” ligt nog een hele
afstand af te leggen, het geeft geen enkele toenadering. Ik wil de
mensen nauwer betrekken in de vreugde van Mijn Moederschap en daarom
vraag Ik u genoegen te nemen in het geluk dat Ik “JOU” aanreik. Gods
Zegen zal altijd met je zijn !

Aanmelden voor de nieuwsbrief