2 juli 1987 – 05.40 Feest Maria Visitatie

Mijn goede en getrouwe kinderen, weet, dat gij niet met vergankelijke dingen zijt vrijgekocht, maar met Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, als van een onberispelijk lam.
Het Bloed van Jezus is de Kostbare Prijs uwer verlossing.
“Gij zijt vrijgekocht en betaald”.
Het Bloed geldt als De Zetel van uw leven. Wie zijn bloed en leven geeft voor Geloof of Vaderland, geeft het hoogste wat hij bezit. Het is het dierbaarste en kostbaarste wat men voor een ander offeren kan. De Heer heeft Zijn Leven voor heel de mensheid gegeven en wel op zulk een wijze, dat Zijn Dood een Bloedige Slachtoffering was, Het Volmaakte Offer, dat de Vader behaagde en al Zijn menselijke schepselen verlost door de besprenkeling met Het Bloed dat krachtiger spreekt dan dat van allen tesamen.
Laat Deze Mens die geselingen, vernederingen en Dood niet nog meer en langer lijden.
Bidt voor diegenen die Jezus niet dienen, noch willen kennen.
Welk lijden u ooit mocht overkomen en dit zonder morren gedragen, leidt u naar de weg ter zaligmaking. Wel moogt gij uw nood klagen als u groot onrecht wordt of is aangedaan. Als gij op weg gaat naar Kerk of Genadeoord zijt gij voor de wereld een goede en vrome ziel.
Jezus roept steeds : “Komt allen tot Mij !” Gij hoort Die Roepstem en doet wat uw hart u ingeeft.
Toch is uwen gang geen altoos vlekkeloze. Want naast het gebed, zet de duivel u aan tot grove kwaadsprekerij over diegene die met u dezelfde richting opgaat. Gij duldt hem niet en hebt daarom alle kritiek over deze mens, maar over uzelve zijt gij volkomen tevreden, want……gij bidt en de voldoening hierover straalt van u af. Voelt gij dan niet, arme ziel, dat uw pelgrimstocht en gebed weinig vruchten opleveren en als het ware in het niet verdwijnen, als gij uwen medemens veracht of kwaad van hem spreekt ?
“Draagt elkanders lasten, zo zult gij Christus wet vervullen.
Wat de mens van tegenwoordig vraagt is de Christen die “open” is, begrijpend voor iedereen, “beschikbaar”, die het menselijke erkent en waardeert, dat u allen verbindt”.
Het Christelijke is niet meer het vanzelfsprekende en door allen geachte. Men kan dit betreuren, het is niettemin een feit.
De Katholiek van vandaag en morgen zal een mens moeten zijn die leeft van God en die tegelijk midden in de wereld staat, een die zichzelf mens weet en niet beter dan wie ook, de mens die op weg gaat om de ziel die in nood verkeert te helpen.
Laat zulk een visitatie rein zijn en blijf er van bewust, dat het Christen zijn een genade is, een roeping, een om niet ontvangen gave en een taak, die beseft, dat dit, door God geroepen en uitverkoren zijn, een geestelijke waarde is en anders niets. Dat het niets te maken heeft met stand, geld of kennis.
Alleen als de Christen zo denkt, zal hij die ander niet verachten en in staat zijn behalve zijn eigen last, ook die van anderen te dragen.
Als gij iemand iets geeft uit liefde, moet gij niet verzoeken het terug te ontvangen, want dan is dit geen liefdegave meer.
Zoek de beste plaats tijdens een bijeenkomst niet voor uzelve op, maar wees nederig, door die ruimte een ander te bieden en kies de plaats welke minder aangenaam is. Laat het niet zo ver komen, dat u verwezen wordt naar die plek, welke het zicht ontneemt van gezien te worden, maar aanvaardt uit liefde en dan nog uw goede wil.
Ziet Jezus aan, Zijn met Bloed doorlopen Ogen en bemerk Zijn Vragende Blik.
Geef liefde aan die ander, dan bemint gij Christus meer dan uzelve.
Bidt voor de medische wetenschappers, dat zij niet te ver gaan met het leven van de mens, om alle proeven na te jagen in het vruchtbare zaad of het leven van de mens. God geeft het leven en niet de medicus. God bepaalt het einde van elk bestaan.
Blijf trouw aan Uw Moeder de H.Kerk en onderhoudt alle Geboden welke God ons gegeven heeft.
Moge de Zegen van Het Allerkostbaarste Bloed uw Kracht en Steun zijn en Ik, Uw Moeder, vertrouw op u allen.
“Wees gegroet !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief