2 januari 1989 – 23.45

Trouwe Gebedskinderen.
Vandaag vierde de Hemel de Feestdag van de Zoete Naam Jezus. Dat in Zijn Naam, alle knieen zich buigen van die in den Hemel, op aarde en onder de aarde zijn.
Vraag aan Hem of Hij u de Genade wil verlenen geen middel onbeproefd te laten om zielen voor Hem te winnen. Zijn Liefde zal u ontheffen van alle overdreven zorg voor het tijdelijke en beziele al uw handelingen, al uw doen en laten.
O, hoe Machtig is de Goddelijke Liefde ! Wedersta Haar niet, laat Haar uw hart ontsteken. Het schijnt, dat het berouw aan dit Heilig Vuur een bijzondere uitbreiding geeft. In een vurige ziel zijn de tekenen van haar geest van boetvaardigheid tevens de kentekenen harer liefde.
De boetvaardigheid wedijvert met de onschuld; en welke lieflijke gedaante neemt zij aan in een Christelijke ziel, welke bekoorlijkheid geeft zij haar, welke macht oefent zij uit !
O, wat zoudt gij groot zijn, wanneer gij vol waardigheid en minzaamheid uw invloed wist te gebruiken om zielen tot God terug te voeren. U denkt wellicht, dat dit alleen de taak is van de Priester, neen, ook de gewone leek moet zielen winnen voor Christus Kerk.
Hiermede wordt niet bedoeld, dat u dan veel meer moet gaan bidden, neen, ook met werkzaamheden, dure arbeid, kunt u zielen winnen, door een goed voorbeeld te zijn voor anderen, door uw plicht te vervullen tijdens den arbeid, thuis of elders om daarin anderen te betrekken.
Goed zijn voor anderen is altoos beminnen. Geen haat of nijd koesteren voor uw evennaaste. Ook geen oordeel vellen over Priesters, want zij zijn en blijven Godsgezalfden in alle eeuwigheid, ook al oefenen zij hun Ambt niet meer in Waardigheid uit. Oordeel daarom niet over de Zonen van de Kerk.
En wanneer, zoals nu, de media te kennen geven in dagbladen en tijdschriften, dat zij ( de Priesters ), niet zuiver genoeg leven als zij de celibataire beloften niet beleven, doch onteren, zou Ik met Jezus Zijn volk willen toeroepen : “Hij, wie zonder zonden is werpe den eerste steen !”
Kinderen, ga in gedachten terug bij een andere omstandigheid die Het Evangelie verhaalt. Na voor de noodwendigheden van het tijdelijke leven te hebben gezorgd, keren de Apostelen ijlings tot Jezus terug. Zij houden zich zo kort mogelijk in de stad op.
Doe gelijk zij en gelijk de Engelen, die de bevelen Gods met alle snelheid volbrengen en terstond terugkeren om Zich aanbiddend te scharen om den Troon van God.
De vrome zielen zijn op aarde de Engelen van Het Heilig Sacrament; Zij besteden aan de vervulling harer plichten den hoogst nodige tijd, zonder de Tegenwoordigheid van Jezus Christus uit het oog te verliezen en keren zo plotseling mogelijk weder om Hem op den Troon Zijner Liefde te aanbidden. Zo moeten ook al degenen, die na de H.Communie met u in aanraking komen, uit uw gesprekken kunnen besluiten : “Dit is een ware Christen “.
Daar aan de Tafel des Heren leert Hij u de eigenliefde uit haar laatste verschansingen verdrijven en er de begeerte om alleen voor Hem te leven, voor in de plaats stellen.
In de H.Mis vindt gij al de Schatten van Zijn Lijden, zodat Hij met volle waarheid, altijd door, voor uwe Zaligheid wordt opgeofferd.
Leer ook offers te brengen, want spoedig vangt de veertigdaagse vastentijd weer aan, die helaas door de Kerk werd opgeheven.
Kinderen, ga met Hem den Kruisberg op en gij zult Zijn Barmhartigheid ervaren.
Wees allen gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief