2 februari 1990 – 13.55

Kinderen, wees niet bevreesd, want Ik,-jullie Hemelse Moeder-, zal U opdragen aan de Vader evenals Ik voor de Opdracht naar den Tempel ging. En zo Ik U opdraag aan God de Vader, zo heb Ik vandaag een opdracht voor U. Als U in de gelegenheid zijt om te slapen om zo van de rust te genieten, waakt ‘t Hart van Mijn Goddelijke Zoon over U allen.
Toen Mijn Goddelijk Kind Zich in Mijn Schoot bevond, scheen Hij alleen maar te rusten en toch bereidde toen al Zijn Hart daar reeds alle weldaden voor, van Uw sterfelijk leven op aarde, al de Smarten van Zijn Bitter Lijden, al de Verdiensten van Zijn Kostbaar Bloed, al de schatten van het Aanbiddelijk Sacrament.
In het Tabernakel schijnt Hij in een onbeweeglijke rust te verkeren, maar daar Hij weet, hoe zwaar de Geboden vallen aan Uw onafhankelijke geest, waakt Zijn Hart om deze Deugd op de stem van de Priester te beoefenen.
De nederigheid brengt den trotse natuur van de mens in opstand.
Zijn Hart waakt in Het Tabernakel om U den Almachtige te tonen onder de Gedaante van Brood verborgen en jullie aldus een Goddelijke les in de armoede en in de nederigheid te geven.
Zijn Hart waakt den ganse nacht om U af te wachten, als gij in Zijne Tegenwoordigheid verschijnt beschouwt Hij U met Liefde; in het Gezegend ogenblik der H.communie daalt Zijn Hart met vreugde in het uwe neder. Wanneer gij Het bezit, gaat U met gerustheid heen en vreest niets.
De bekoringen mogen U overvallen, het leed moge U neerdrukken, de vergetelheid van den kant der Uwen U met bitterheid vervullen, de arbeid U afmatten, het lijden U doet wankelen,
gij vreest niets !
Jezus rust immers in Uw hart, Zijn Hart waakt over U! Hij kent al Uw bezwaren en bekommeringen; Hij telt al Uw offers die gij te brengen hebt; Hij waakt over Uw neigingen om ze te regelen, over Uwe gebreken om ze U te helpen overwinnen, om uw geringste handelingen, om ze te heiligen, over uw leven om het met Het Zijne te vereenzelvigen.
Mocht Gij Hem met een vurige liefde beminnen, Hij geeft er U een honderdvoudige Broederliefde voor terug. Als gij U verenigd weet met Hem rust gij in vrede, maar uw hart moest eerder wà ken om Hem te loven en te danken al de dagen van uw leven.
Heeft een ziel zich geheel aan Het Hart van Jezus geschonken, dan zal zij daarin in vrede rusten, zolang zij zich niet vrijwillig uit Dit Goddelijk Schuiloord verwijdert, wijl God haar, volgens de Woorden der H.Schrift, gegrondvest heeft in een hoop die niet wankelt.
Doet er de aangename ondervinding van op en gij zult overstraald worden door Zijn Licht en dat van uw Moeder.
Uw waarachtig leven is in Christus.
Hij is op aarde gekomen en Hij blijft er in Het Heilig Sacrament om U dit Leven in overvloed te schenken.
Kinderen vandaag is Mijn Priesterzoon niet hier, daar zijn Taak hem elders riep. Toch denkt hij aan U en zal U zeker vanuit de verte zegenen. Smeek God de Vader, dat deze Mijn getrouwe Priesterzoon nog lang onder U mag verblijven.

Weinig van zulke goede Herders komt U tegen op Uw levenspad en toch heeft ieder van U behoefte om zijn Absolutie te verkrijgen.
Hoe vaak moet Ik er U op wijzen om voor de zielen in het vagevuur de Genade te bekomen die gij door het bidden voor de Turris Davidica kunt vergaren? Schaam U niet voor Uw Hemelse Moeder, Die U de gelegenheid biedt om over Uw eigen leven zorg te dragen.
Laten wij tesamen het Teken des Kruises maken. +

Aanmelden voor de nieuwsbrief