2 februari 1987 – 14.40

Kinderen, het is een troost voor Mij om bij jullie te zijn !
Uw komst naar deze stille bedeplaats wordt beloond met een tegenbezoek van Uw aller Moeder. Ik heb uw smeken gehoord.
Dit heb Ik u te zeggen : “Open uw hart met alle eenvoud voor Jezus!”
Wees bereid tot alle offers, welke Hij van u verlangt, hoe zwaar en moeilijk deze ook zijn zullen en acht u gelukkig indien Hij veel van u vordert.
Blijf temidden uwer ellende kalm en vol vertrouwen en stel uw geestelijke krankheden, de aan na de andere, aan Uwen Goddelijke Heiland voor, opdat Hij Zich moge gewaardigen er u van te verlossen. Gij voelt, dat ge niet altoos je gedachten bij het gebed kunt plaatsen. Het zwijgen des harten en luisteren naar de Stem in je binnenste is ook een gebed en tevens een voorbereiding om tot Hem te kunnen praten.
U kent wellicht de klachten die men mondeling en/of schriftelijk Uw Kardinaal heeft toegeworpen. Hij luisterde naar de inspraak van de H.Geest en Zijn uitleg heeft velen beroerd, maar ook heeft Zijn volk haat tegen hem. Kondet gij in het binnenste van deze trouwe volgeling van de Heer doordringen, gij zoudt er oprechtheid, nederigheid en gevoelens van liefde ontwaren, die als even zoveel bronnen, overeenkomstig de genade, hem gegeven door de werking des H.Geestes, aan hunnen harten ontwelden.
God ziet met een blik van goedheid en barmhartigheid neder op de zondige wereld en op de berouwhebbende zielen, teneinde haar tot Zich te trekken of met moed te vervullen.
Heeft Jezus ook op u niet neergezien met een blik van bijzondere liefde ? Heeft Hij Zijn Ogen niet geworpen in de diepte uwer nietigheid in den afgrond uwer gesteltenis, van welke Hij u reinigde ? Die zuiverheid, welke gij teruggekregen hebt, is de grondslag van den vrede uwer ziel.
‘t Was een blik van uitverkiezing en toegenegenheid. Hij heeft u voor duizenden eeuwen onder miljoenen van schepselen uitgekozen en u op een bijzondere wijze tot Zich geroepen ; een beschermende blik, die de onheilen en gevaren, welke u dreigden, van u afwendde; een vooruitziende blik, die al uw behoeften voorzag en uwe ziel verzadigde met de zuivere geneugten in Het Allerheiligste Sacrament.
Hij roept u om te bidden voor de mens die in nood verkeert, voor de Kerk, die vervolgd wordt, voor den Priester, om Jezus te blijven volgen op alle moeilijke wegen van Zijn leven en voor allen die hem het leven in Dienst van God willen afbreken.
Laat uw harten branden als een Godslamp die niet dooft, als een kaars die haar vuur overbrengt op anderen en die licht brengt in duisternis.
Ook gij Mijn kinderen kunt licht afstralen door uw liefde voor die ander, om zo het diepe dal van duisternis te doorbreken en de vlam van liefde te laten branden voor hen die vervolgd worden.
Ik groet en dank u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief