2 februari 1984 – 05.00

Mijn kinderen bij velen onder u rijst steeds de vraag : Waarom komt Maria zo vaak en wel in de nacht ?
Deze denkbeelden houden twee vragen in, welke bij menig mens moeilijk te aanvaarden zal blijven. Het roept steeds meer vragen op en deze vloeien vaak over tot laster. Het ongeloof mag er zijn, doch de laster heeft de Heer niet in Zijn schepselen gelegd.
Eerste vraag : Waarom komt de Hemelse Moeder zo veelvuldig ?
Misschien voor enkelen een onbekende uitleg. Zij komt als de Toren van David, Die Haar Licht verspreidt. En zoals de bliksem het mensenoog eerder bereikt of wel sneller waar te nemen is dan het gerommel der natuur, zo is ook de lichtende toren beter te ontdekken dan de donkere wolk.
Tweede vraag : En waarom dan wel in de nacht en niet wanneer er zelfs meermalen per dag biddende mensen in groepsverband met elkaar verenigd zijn ?
Hier komt voor u het duidelijkste antwoord.
Indien Mijn Hart voor enkele biddende mensen te vermurwen was en daartegenover voor een ander groepje niet te verplaatsen ben, dan zou het geen sterke lichtende Toren zijn, maar een die wankelde op zijn fundamenten.
Toch kunnen niet allen geloof hechten aan Mijn verschijnen en nog veel minder aan menige Boodschap die Uw Hemelse Moeder zou geven.
Waarom ? U allen kent wel de toepasselijke spreuk : Wat God verbonden heeft scheide geen mens ! De Boodschap die Ik u gaf op 8 september lijkt beslist geen Boodschap van de Hemel, zo zegt men. Daarom een nieuwe, misschien betere uitleg.
Wat men op aarde bindt zal ook in de Hemel gebonden zijn en al wat men op aarde ontbindt zal ook in de Hemel ontbonden zijn.
Als twee mensen trouw hebben beloofd moeten zij hun beloften ook waar maken.
Maar als die uitgesproken belofte niet eerlijk wordt nageleefd aan de vragen van de Priester, welke God steeds vertegenwoordigt, gaat men niet rein door het leven en is de gelofte niet zuiver geweest.
Als de getuige voor het aardse gerecht een valse eed aflegt zal hij daar streng voor worden gestraft.
Heeft een Goddelijke belofte dan minder waarde aan die Ene Grootste Rechter gedaan ?
Het mag dan wel heten : Waarom heeft God zulk een verbond dan wel gesloten ? Onmiddelijk zult ge eraan moeten toevoegen : God laat elke mens zijn vrije wil behouden, maar geeft hem vele kansen, maar kiest hij de hartstochtelijke, dan wel de natuurgetrouwe om te doen of te laten waartoe de 10 Godsgeboden hem verplichten ?
Deze uitleg kan men toelichten aan elke roeping. God geeft de mens voldoende kansen om het goede na te streven, maar als hij zijn eed niet naleeft, doch meer kwaad sticht, dan heeft Gods grote genade geen plaats om nog tot wasdom te komen.
De mens heeft meestal de neiging de weg te kiezen van de minste weerstand.
Kinderen draag het kruis wat op uw schouders ligt met gelatenheid, dan zult ge eens behoren tot degenen, die de Heer toesprak : “Komt gezegenden Mijns Vader, Neemt bezit van het Rijk, dat voor u bereid is !” Bidt en doet boete !

Kleine Jezus, Koning der Liefde en Moeder van de H.Kerk, het gebed wat wij mochten ontvangen over het Heilige Jaar, hebben wij vol hoop en vertrouwen gericht tot de Almachtige God.
Toch zijn nog velen onzen H.Vader Joannes Paulus ontrouw. Zelfs Priesters, velen in getal, zien hem veeleer als een onbeperkt heerser en vinden dat hij te afstandelijk blijft ten opzichte van het modernistische gebeuren.
Wij hebben met onze smeekbeden niet gewild, dat alleen maar over het H.Jaar de vrede onder alle volkeren zou komen, maar dat deze zal voortduren en uitstralen over de gehele wereld.
Mogen wij door middel van het Rozenkransgebed bereiken waar Uw Heilige Harten zo vurig naar verlangen.
Waarom lief Jezuskind moet Uw Moeder telkens lasteringen aanhoren van Haar Priesterzonen, door te zeggen, dat het satan is die tot ons spreekt ?
Verstaan Godgewijden en geleerden dan de teksten niet, welke voor een leek wel begrijpelijk zijn ?
Als Mensenzoon heeft u toch allen op aarde dit voorgehouden. Geef, dat het H.Jaar wat onze Vader de Paus heeft aangekondigd, niet aan zijn schapen zonder meer voorbijgaat, al leek zijn uitspraak beperkt tot aan de datum der afsluiting. Zijn woorden zijn de Uwen Heer ! En Uw Moeder, Die ons telkens opnieuw aanspoort tot het goede, is de heilige stroming van het Vaderhart. Toon allen hun dwaling en laat hun de onvolmaaktheden van het goede dat zij verricht hebben en maar nog hun onvermogen inzien om hetgeen hen nog te doen staat ten uitvoer te brengen.
Laat allen beseffen, dat hun goede werken, wanneer zij niet door de liefde Gods bestuurd worden, slechts uitwendige handelingen zijn, die – aan een uitwendig kleed gelijk – niets toevoegen aan de verdiensten ervan.
O lieve Jezus en goede Moeder Maria, gewaardig U, ons van tijd tot tijd aan vonkje van de liefde Uws Harten te doen gevoelen, opdat ons geloof versterkt, onze hoop vermeerderd worde en Uw eenmaal in ons hart ontstoken liefde nimmer uitdove. Amen !

Mijn kinderen blijf vertrouwen en let niet op degenen, die geen hoop meer hebben, maar bidt voor hen.
Na alles gezegend te zijn door Pio Franciscus in de schaduw van Uw Hemelmoeder, groet Ik allen.
Weest gesterkt en getroost. God zal zorgen !
Dag kind !

Aanmelden voor de nieuwsbrief