2 februari 1983 – 08.00

Wederom vond de Hemelse Vader het nodig om Zijn Dochter Maria naar de aarde te zenden om Zijn Boodschap te brengen onder de mensenkinderen.
Hij vraagt u om het lijden dat over u komt bereidwillig aan te nemen. Want er komt een tijd in het leven, waarin gij door smart en droefheid neergedrukt, levensmoede zijt.
Wanneer gij echter, alvorens u door de kwellingen die u drukken te laten overweldigen, bedenk, dat Onze Heer u door de Heilige Communie zelf den last van den dag helpt dragen. Kunt gij u dan nog beklagen ? Gevoed met het Brood der sterken, toont gij aan de wereld en aan den duivel het onneembare bolwerk ener ziel, die onoverwinnelijk is door Jezus Christus. Leef er gerust en veilig op aan, zonder nochthans te vergeten welken dank gij aan Uw Goddelijken Verlosser schuldig zijt, zonder uw zwakheid uit het oog te verliezen of het lijden, door Gods Liefde verzacht, al te zeer te vrezen.
Erken, dat al de beproevingen die de Heer over u zendt kostbare genaden zijn, waarvan Hij Zich bedient om Heiligen voort te brengen.
Al is uwe ellende groot, zal Ik er zijn om u aan te sporen den moed niet te verliezen.
De Heer heeft toegelaten, dat er bij Zijne Heiligen op aarde nog altijd een laatste spoor van zwakheid overbleef en hun moed, waarmede zij hun onvolmaaktheden verdroegen, behoedt u voor moedeloosheid bij het zien uwer fouten.
Vrees uit liefde tot God de geringste onvolmaaktheden.
Wanneer gij soms meent een lichte fout begaan te hebben, vraag u dan eens af of het niet is de tederheid van het Hart van Jezus kwetsen.
Herinner u, zegt de H.Augustinus, dat de grootste vloeden slechts verenigde waterdruppels zijn en dat zij de schoonste landouwen verwoesten.
Er zijn genaden, die God geen tweemaal verleent ; en wanneer men door vrijwillige fouten het licht in zijn ziel uitdooft en de neiging tot de deugd verwoest dan is men niet zeker, dat men ze later zal terugkrijgen.
Valt het u zwaar een gevoel van afgekeerdheid te onderdrukken, een geleden onrecht te vergeten, herinner u dan Den Gekruisigden Verlosser en …vergeef. Ja, vergeef, zoals Christus ook u vergeeft.
Hoor de woorden, welke Hij in Zijn Doodstrijd sprak : “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen !”
Luister met aandacht naar deze smeekbede van Jezus en neem het ter harte, opdat Hij ook u vergeve, want indien gij niet vergeeft, maakt gij het gebed vruchteloos voor u. God vergeeft u niet, terwijl gij integendeel, wanneer gij het onrecht van anderen gaarne vergeeft, met vertrouwen moogt spreken : Vergeef mij, o Mijn God, de u aangedane beledigingen, gelijk ik uit liefde tot u vergeving schenk.
Laten wij bidden voor Onze H.Vader de Paus :

Almachtige, Eeuwige God, Koning der Liefde !
Zie vanuit den Hemel genadig neer op Onzen H.Vader, Paus Joannes Paulus den Tweede, die Gij als Opperherder van de H.Kerk hebt aangesteld.
Ontelbare smeekbeden zijn reeds gestort om Hem vooral te behoeden voor de listen van de duivel.
Doch de mens blijft doorgaan om Hem het leven moeilijk te maken.
Men probeert Hem steeds te beveiligen tegen de moordenaarshand, doch wie zegt Heer, dat Hij dit wrede lot ontvluchten kan ?
Heer laat niet toe, dat men dezen H.Vader enig letsel toebrengt !
Laat het Jaar 1983, dat onzen Opperherder tot Heilig Jaar heeft uitgeroepen, ook een tijd zijn die vrede en zegen brengen zal aan geheel Uw volk.
Toen Gij Heer de stad Jericho naderde en Uw intrek nam in het huis van Zacheus, morde het volk en kwam in opstand, daar een zondig mens bezocht werd.
Ook nu verwijt men de Voornaamste onder de Kerkvorsten, dat Hij Zich bezig houdt met zondaars en niet-katholie ken.
Hebben Uw kinderen Uw Woord niet begrepen toen U sprak :
“De Mensenzoon is toch gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was ?”
Kunnen de Kardinalen, Bisschoppen, Priesters of leken zich nog onder de Heiligen plaatsen ?
Verdrijf uit iedere gedachte alle vrees en mistrouwen.
Wanneer ik Uw Dienaar hoor zeggen : “Zie daar het Lam Gods, ziedaar Degene Die wegneemt de zonden der wereld”, dan mag ik vertrouwen, dat ook de mijne worden weggenomen.
Ontsteek daarom allen met het vuur Uwer Goddelijke Liefde, opdat wij, al kunnen wij het geheim dezer Liefde niet begrijpen, tenminste gevoelen, hoezeer wij Uw Liefde onwaardig zijn en hoe groot ons geluk, in onwaardigheid door U bemind te worden.
Laat over dit Jaar de vrede komen over alle volkeren, opdat het √©âˆš©n kudde vormt met √©âˆš©n Herder.
Heilige Vader zegen al Uw kinderen. Amen.

Verder wil Ik allen danken voor het vele gebed en de groet aan Mij overgebracht. Ontsteek hierdoor een kaars ter ere van het Licht van de H.Geest wat over Mij gekomen is, toen Ik Mijn Kerkgang mocht vervullen als teken van zuivering der vrouwen.
Als gij een kaars mocht opsteken hier of in uw huis, zal Gods Zegen met u allen zijn.
Niet aan alle kaarsen zult gij de geur proeven, doch dit is uw geloof testen of dat gij aan zult nemen, dat ze allen door Pio Franciscus gezegend zijn.
Gij allen die vandaag voor Mijn Beeltenis en die van Vader Jozef uw gebeden zult verrichten, zal door de Almachtige God beloond worden.
Moge de Heer van leven en dood u allen zegenen met Zijn Milde Hand en mogen de Engelen en Uw Moeder u altijd omringen door uw liefde tot de mensen.
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief