2 februari 1980 – 16.00 Vraag daarom steeds zonder ophouden dat de Vader Zijn toorn zal bedaren over het mensdom en de rampen, die de hele wereld bedreigen, zal onthouden of afnemen.

Mijn kinderen, hier is de goedertierenheid, de Moeder van u allen, maar ook van degenen, die dwalende zijn!
De Vader sprak eertijds: “Ik ben gekomen om u allen het Eeuwige Leven te geven, het Leven van Mijn Zoon en zal u voeden met Zijn Lichaam. De vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, let op het geloof van de Kerk en vraag om aanheid onder u allen, die Hij, de Vader van al het geschapene, tot Zijn leiders heeft aangesteld”.

Wij weten, dat gij allen zich verbonden weet met Hem, Die de eeuwige Wijsheid bezit. Hij, Die zit aan de Rechterhand van de Vader om u allen eens te oordelen!
Toch hebt gij inspraak in het werk van de Vader.
Gij kunt u n.l. inzetten om goede werken te doen, om vooral uw hart open te stellen voor hen die hulpbehoevend zijn, om hen te geven uw liefde, verenigd met de liefde van Onze Zoon.
Uw Moeder weet, dat ook gij behoeftig zijt naar liefde en verlangt om uw werk met de H.Geest naar behoren te vervullen.
Ik ben de Middelares van deze Genade, die Ik nimmer en niemand onthouden zal.
Daarom vraag Ik u Mijn kinderen: “Bidt en blijft bidden en houdt niet op, ook als gij soms meent eronder te bezwijken.”
Gij weet, dat de wereld behoeftig is naar hulp van boven, doch velen denken, dat het vanzelf komt, als zij er maar alleen naar verlangen. Doch er moet gebeden en gevraagd, ja gesmeekt worden om de Hand van God over u allen uit te strekken.
Vraag daarom steeds zonder ophouden, opdat de Vader Zijn toorn zal bedaren over het mensdom en de rampen, die de hele wereld bedreigen, zal onthouden of afnemen.
Laat nimmer gij bij degenen horen, die zeggen: “Ik wist van niets, want ik heb het niet geleerd!”
Ik vrees u te aanschouwen in het diepste geheim van de verborgenheid van het Tabernakel. Ik wil alleen alles doen, als het kruis maar niet te zwaar wordt!
Gij, die Mijn volgelingen wilt zijn, moet en mag geen enkel geweld of tegenslag schromen.
Beveel u aan in de Handen van Hem, Die gij zojuist allen in uw hart hebt opgesloten. Houd Hem verborgen en laat Hem zachtjes tot u spreken! Maar luister dà n ook als Hij u om daden vraagt! Laat het niet alleen bij schone beloften zijn, maar doe zoals ook Hij gedaan heeft na Zijn beloften!
Heeft Hij u ooit iets geweigerd om maar niet te spreken van verstoten? Wanneer gij werd afgestoten, zo gij denkt, zoek dan de reden bij uzelf, want God laat niets gebeuren als het niet overeenkomt met de Wil van de Vader!
In alles blijft Hij u volgen en natrekken om u geen moment in uw leven los te laten, als gij bidt, ja blijft bidden!
Niet alleen de gebeden, die Ik u voorgehouden heb zijn in de gunst van de Vader, maar vooral ook het Rozenkransgebed en het eerste gebed, dat Mij werd toegesproken bij Mijn Ontvangenis door de Engel.
Probeer immer en altijd niet alleen op Hem te vertrouwen, maar ook met een zuiver hart lief te hebben.
Hij vraagt u om aan de zijde te willen staan van de Deur des Hemels, Die u dan binnen zal leiden, als uw tijd op aarde zijn einde heeft genomen.
Laat elkeen delen in de vreugde van de Heer en als gij hen daarin voorgaat, zullen zij de weg beter kunnen volgen en leren kennen.
De Heer is zachtmoedig en nederig van hart, maar toch zal Hij u als een Rechtvaardige Rechter beoordelen. Begin dan nu en wacht niet tot gij denkt dat het nog tijd is, want dan zoudt gij misschien uw kans missen, de kans die u herhaaldelijk verleend wordt.

Kom kinderen, laat u niet overrompelen door hen die niet geloven, maar blijf steeds allen rond Mijn beeltenis verzameld.
Niets of niemand moet u in de weg staan als gij Christus’ volgeling wilt zijn.
Sluit u aan bij hen, die de Heer loven en danken, voor alles wat Hij aan de kinderen Gods geeft.
Doch niet alleen voor de kinderen Gods stelt Hij Zijn Liefderijk Hart open, maar voor allen om hen telkens weer opnieuw de kans te geven om toch het Hemelrijk te kunnen binnengaan.
Nu Zegen Ik u mede door de kracht van de H.Drieene God, van de Vader, Die was voor alle eeuwen waaruit de Zoon geboren, Die u allen zo heeft liefgehad en van de H.Geest, Die u bracht Wijsheid en Liefde van Zijn Bruid Maria! Het licht zal over u allen neerkomen, wanneer Ik u groet!

Aanmelden voor de nieuwsbrief