2 februari 1980 – 03.00 Feest Maria Lichtmis – Nader via een middelaar tot God i.p.v. rechtstreeks.

Mijn geliefde kinderen! In deze tijden die nog resten tot aan de wederkomst van Onze Zoon Jezus, zal Ik voor Ons volk meer dan ooit uitschitteren in goedertierenheid, in kracht en genade!
Ten eerste: In goedertierenheid om de zondaars en zij, die afdwalen, tot inkeer te brengen om tot de Kerk van Christus terug te keren om ze liefderijk terug te voeren en ze wederom op te nemen! Want zij blijven kinderen van God, ook als zij zich willen of blijven afwenden.
Ten tweede: In kracht tegen de vijanden, die God haten of afstoten, aan hen, die een opstand willen verwekken om al hun tegenstanders door hun bedreiging afvallig te maken!
Daarom wil Ik uitschitteren in Genade, zoals de zon weerkaatst op de vacht van de allerwitste sneeuw, die wegsmelt door haar warme zonnestralen.
Ik zal u voorgaan en doen schitteren met al de Genadestralen, die Ik maar geven kan, zodat u allen trouwe dienaars van Jezus Christus zult zijn om voor Zijn belangen te strijden zoals een soldaat aan de frontlinie elkeen steunt en aanwakkert.
Ik zal Mijn Vleugelen blijven uitslaan met een krachtig geluid, zodat ge weet, dat Ik u met dit luid gewiek het teken geven zal, dat de eindtijd voor de duivel een aanvang neemt.

Meer dan ooit weet hij dat zijn einde nadert, daarom zal hij alles in het werk stellen om de zielen naar het verderf te brengen en zijn poging verdubbelen met aanvallen.
Hij zal aan Mijn trouwe kinderen lagen leggen en strikken spannen, zelfs dijken aanbrengen nog uitgestrekter dan de hoogste bergen om ze tegen te houden hun ziel te geven aan de Schepper.
Hij weet, dat Ik alles doe om allen onder Mijn Mantel te scharen die een paarse gloed zal bevatten, zodat dan de kaars, die Ik in Mijn Handen houd, beter haar licht kan uitstralen voor Mijn trouwe volgelingen.
Vanaf deze nacht zal Ik voor u allen de duisternis verdrijven, zodat ook uw hart door een warme lichtglans van de H.Geest bestraald zal worden en het zo voor u allen vrij moge zijn van blindheid en wellust, opdat gij alleen nog zien kunt de Vlam der Liefde, waarvan de kaars het zinnebeeld is die haar licht verspreidt, het licht met liefdestralen, kaatsend op de kinderen Gods.
Waarom viert de Kerk van Christus “Lichtmis”?
Om u allen te leiden naar de ingang van een nauwe steeg, die u de weg wijst naar de Hemel, de plaats die de Vader voor u allen bereid heeft, de plaats die is vrijgekocht door het Kostbaar Bloed van Zijn Zoon.
Ware Hij niet geboren als Mensenzoon, dan zou Hij ook nooit gestorven zijn en hoe hadt gij dan het licht kunnen zien, want met de komst door Zijn Opdracht in de Tempel, werd het licht uitgestraald aan Simeon, die zijn hart liet spreken door deze woorden: “Heer laat nu Uw dienaar in vrede gaan, want mijn ogen hebben Uw Heil aanschouwd!”
Ik droeg de Koning van het nieuwe licht, nog Maagd en toch de Moeder; Mijn Zoon, geboren voor de morgenster, mocht Ik leggen in de handen van Simeon, die op zijn beurt verkondigde aan het volk, dat hij de Heer en Zaligmaker van de wereld mocht aanbieden aan de Vader in de Hemel.
Lichtmis betekent licht brengen en wie kan beter lichtdrager genoemd worden dan Vader Jozef! Hij gaf luister aan het huiselijk leven tijdens Ons aardse bestaan. Hij geeft luister aan allen die hem aanroepen! In zijn handen zult gij geborgen zijn.
Wanneer gij tot God wilt naderen, zonder eerst een middelaar te zoeken, trekt Hij Zich wellicht terug, zodat gij Hem niet zult kunnen bereiken. Nader dus nimmer uit uzelve tot God, hoe zachtmoedig en goedertieren Hij ook is, maar doe het door de tussenkomst van Jozef of Zijn Moeder, als gij tot Hem wilt naderen om Hem iets aan te bieden. Nimmer zal ook Ik Mij in vrijgevigheid of liefde laten overtreffen, als Ik zie, dat men zich alleen maar aan Mij schenkt om Mij te eren of te dienen, maar dat men zich ontledigt van het allerdierbaarste bezit om enkel en alleen maar Hem er mee te tooien.
Dan pas zal Ik Mij geheel en al geven op een wijze, die gij voor onbegrijpelijk houdt.
Weet Mijn kinderen, dat Ik u zal steunen met alle macht die in Mij is en verlichten met het Licht, de Vlam Mijner Liefde die aan blijft wakkeren!
Jezus zegt: “Wat is sterker en machtiger, wanneer het de wapenen mist der liefde en verdiensten Mijner Moeder?”
Alles wat gij Mij geven wilt door de Handen Mijner Moeder, zullen door Haar Handen gezuiverd en verfraaid worden met de sierlijkheid van Haar verdiensten en deugden!
Al wat gij Mij ter hand stelt zal Ik niet voor Mijzelve behouden, maar ze doorspelen aan Mijn Zoon Jezus Christus. Geeft men Mij, dan geef Ik het noodzakelijkerwijs aan Jezus; looft en prijst gij Mij, dan loof en verheerlijk Ik Hem!
Nu, gelijk eertijds Elisabeth Mij loofde, zal Ik zingen als gij Mij looft en prijst! Magnificat, anima Mea Dominum! “Mijn ziel verheft de Heer!”
Biedt men Jezus iets uit zichzelf aan, steunend op eigen kracht, dan onderzoekt Hij het geschenk en stoot het niet zelden van Zich af, omdat het besmet is met eigenliefde die er aan kleeft.
Al wat gij Mij zult aanbieden, hetzij dit groot is of klein, zal door Hem met welgevallen worden aanvaard en welwillend ontvangen, daar Hij Mij nooit of nimmer iets tot in het allerkleinste maar, heeft afgewezen.
Wanneer gij dus iets te offeren hebt, doe het dan door Mij, via Jozef aan de Vader. Deze handelwijze zal u van nature worden gegeven, gebruik ze dus ten opzichte uwer meerderen.
Wij kennen al de geheimen van Jezus’ Hart om ze voor ons te winnen. Dit komt, omdat Wij weten waarin Gods meerdere eer bestaat.
Kan er iets troostrijkers zijn voor iemand die God met een zuivere en belangeloze liefde bemint?
Men kan weliswaar langs andere wegen tot God komen, maar dan met veel meer moeilijkheden, die gij slechts met een aantal kruisen zult te boven komen. Gij zult door donkere nachten moeten, doch als gij Mij nakomt en het licht der kaars blijft volgen, zal het een rustiger en zachtere weg zijn.
Gij hebt veel strijd te leveren en grote moeilijkheden te overwinnen, maar blijf dicht om Me heen, dan zal Ik u voorgaan met licht, dat voldoende is om alle angst en twijfel bij u weg te nemen, zodat gij de weg zult vinden van waarheid en vrede!
De weg naar het rozenpad, dat naar de Vader leidt !
Wederom moet Ik afscheid nemen, maar weet, dat het niet voor eeuwig is. Kom Mij tegemoet als ge Mij verwachten wilt en stel uw harten open voor Hem Die alles voor u deed!
Ik zal u de Zegen Mijns Vaders doen toekomen, met en uit de goedertierenheid van de Driewerf Heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Aanmelden voor de nieuwsbrief