29 september 1985 – 14.15

Mijn kinderen, niettegenstaande de oorlogen, de bedreiging en de verschrikking van het communisme, leeft u allen – dit enigszins te mogen noemen – in de gelukkigste eeuw, omdat het de eeuw is, dat Maria Uw Moeder u zo veelvuldig bezoekt.
Nimmer ben Ik zo dicht bij u als in de tegenwoordige tijd.
De Heuvels van het Hemelse Galilea heb Ik als het ware verlaten om Christus terug te laten herboren worden in het hart van de schamele mens.
Ik woon waarlijk onder u !
Het helse serpent dwaalt rond om overal vernieling en tweedracht te zaaien. Zijn aanwezigheid wordt evenwel met de dag voelbaarder. Maar …de tijd komt, dat zijn helse macht ontketend wordt. Nooit zal hij de woorden vergeten die tegen hem werden uitgesproken in het aardse Paradijs : “Ik zal vijandschap stellen tussen u en de Vrouwe…en Zij zal u de kop verpletteren !”
Niemand beter dan hij beseft welke zware gevolgen de komst van Maria, Uw Moeder betekent voor zijn rijk en heerschappij.
God alleen kent de woedende bedrijvigheid in razernij en de valse listen van de helse machten en de vraatzucht om van deze wereld een oord van haat te maken.
Hoe moet hij Mij verfoeien, Zij de Dienstmaagd des Heren, Die deze arme wereld doorkruist.
Satan is zo machtig, dat hij in zijn hoogmoed meent, dat God de wereld aan haar eigen lot overlaat. Hij koestert nog steeds de hoop van een uiteindelijke overwinning, door de zielen proberen los te rukken uit de Doorboorde Handen en Zijde van Christus. Doch zijn vermeende almacht stort ineen bij de vele verschijningen van de Moeder van de Verlosser, Jezus Christus.
Roep bij al uw angsten de H.Michael aan. Hij is de overwinnaar van satan, de Roemrijke Vorst, de Heraut van Gods Glorie en de Schrik der duivelen.
Zoek steun en troost bij deze Grote Heilige Aartsengel. In volle vertrouwen moogt ge u onder Zijn bescherming stellen. Hij ontgoochelt u nimmer.
Ook evenals deze Heilige Engel – zal Ik – Maria – uw Schutse zijn. Als een zekere waarborg voor deze bescherming zal Ik u een voelbaar teken geven om u allen te scharen onder Mijn Mantel.
Blijf dan bidden en doe dit met uw grootste vertrouwen. Dat geldt bijzonder voor de mensen, die het niet meer zien zitten in het leven, die aan zichzelf en hun omgeving twijfelen, die helemaal vereenzaamd zijn.
Draag de medaille waarop staat afgebeeld de Turris Davidica. Dit is een geschenk van Het Moederlijk Hart van Maria.
Waarom wordt er zo weinig geloof gehecht aan de Verschijning van de Toren van David ?
Dit is niet het eerste geval in de Kerkgeschiedenis, maar het is vast uitsluitend de regel, dat de kerkelijke overheid een buitengewone, gerechtvaardigde terughouding aan de dag legt, herhaaldelijk onderzoekt en …weer wacht, maar dà n, na een positief resultaat van het onderzoek, een volmondig jà zegt.
Bidt veel de Rozenkrans, hij sterke u en leide naar het eeuwig samenzijn ! Daag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief