29 december 1979 – 07.15

Wederom ben Ik gekomen om allen bij het afscheid van dit afgelopen jaar en de aanvang van een aankomende tijd opnieuw Mijn Boodschappen te brengen.
Gelukkig de mens die vrede heeft gevonden en ze uitdraagt aan zijn mede-broeder!
Maar ook gelukkig diegene, die alles geschonken heeft aan Haar Die de Moeder werd van de Verlosser, maar ook daarmede Moeder zou worden van alle mensen.
Als gij in alles op Mij vertrouwt, kunt ge alles verkrijgen wat u zalig zal zijn.
Mijn kinderen behoren immers aan Mij en Ik aan allen, die Mij liefhebben. Gij, die Mijn Toevlucht zoekt, wacht niet langer en treed aan om u te verschuilen onder Mijn Mantel om u te drukken aan Mijn Moederhart door Mijn wijdopengespreide Handen. Om u te kunnen bieden alles waarnaar gij verlangt! Om u te leren, dat zoals elk jaargetijde eindigt, ook uw leven naar de eindtijd loopt.
Maar even zoals de kinderen, die Mij hun liefde bewijzen, evenzo bemin Ik hen, die zich geen kinderen van Mij willen noemen, doch die zich afkeren van de Moeder, Die ook voor hen geschapen werd om ze aan te sporen, dat ook hun een plaats werd toegekend om Haar kinderen te zijn.
Onder Mijn Hoede behoeft gij niets te vrezen, want met Mijn Hulp en Bescherming zult ge uw vijanden bestrijden en op de vlucht jagen, want uw Godsvrucht tot Haar is een wapen des heils, dat God schenkt aan allen, die Hij Zijn kinderen noemt!
Hoe gelukkig is de mens, die zich nestelt in het Hart van Zijn Hemelse Moeder, want Het is de Woning waar Jezus als eerste Zijn Verblijf heeft genomen.
In deze Woning zijn allerlei trappen en gangen aangelegd, die toegang verschaffen om naar de volmaaktheid op te stijgen.
Wie het voorbeeld navolgt van Vader Jozef zal het werkelijke geluk vinden en zich waarlijk tonen Godvruchtig te zijn.
Zij dragen het onfeilbaar kenteken van de Goddelijke Genade. Gij noemt Mij Schatbewaarster van alle Genade, maar weet dan ook, dat Ik het beste en het grootste deel ervan besteed om Mijn kinderen te voeden en te onderhouden.
Zij worden versterkt met het Brood des Levens.
Alle weldaden, die gij van Mij ontvangen kunt, is het bewijs, dat Ik u zal geleiden en besturen naar de Wil van Mijn Zoon. Als gij het geschenk uwer handelingen door Mijn Handen laat gaan, zal Ik ze omvormen in een wonderlijke schoonheid!
Ik zal ze Jezus aanbieden en Mijn Zoon zal daardoor meer nog verheerlijkt worden, omdat Hij ze door Zijn Moeder ontvangt.
Gij denkt tenslotte nooit aan Mij, of Ik denk in uw plaats aan God!
Nooit prijst of vereert gij Mij of Ik prijs daardoor de Heilige Drieene God, want Ik besta alleen in verband met God, ofwel de Echo Gods, die niets zegt, maar alleen herhaalt van God.
Noemt gij Mij bij Mijn Naam, dan hoor Ik de naklank spelen tot God.
Wanneer gij Mij iets geeft, wordt God geloofd, geprezen en bemind! Want men geeft alleen aan God in en door Zijn Moeder.
Begint dit nog nieuw te beginnen jaar met vrede en liefde voor allen. Ook Ik heb u allen Lief en Zegen u vanuit de Vader, Zoon en H.Geest.
Groet elkeen, die Mij hun groet lieten overbrengen en wens allen een nieuw en Gezegend jaar toe.
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief