29 augustus 1979 – 01.00

Mijn kinderen, bedenk vaak, dat ge slechts stof en as zijt, maar dat God de Vader is van Barmhartigheid en de God van alle troost. Wie heeft of zal ooit begrijpen, dat Zijn Barmhartigheid eindeloos uitstrekt!
Nodigt Hij diegenen, die onder hevige smarten gebukt gaan, niet dringend uit om bij Hem te komen ten einde door Hem geheel verkwikt te worden, wat betekent lafenis of wel verfrissing.
Zijt gij niet ten alle tijde op zoek naar een toevlucht, op zoek naar de Woorden van het Eeuwig Leven? Zoek alleen Hemelse troost, waarvan uw leven zo vol is.
Moet gij niet bekennen, dat uw ziel enigszins lauwheid vertoont, ja ziek is. En wie kan daarin heil brengen? Gij weet het, niet de gezonden hebben de Geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.
Werden eertijds de zieken genezen, terwijl Hij hun alleen maar voorbij ging, waarom kunt gij dan niet slechts met vertrouwen hopen op Hem, Hij Die met de volheid Zijner Godheid op zoek is naar jou om u te genezen van al uw geestelijke kwalen.
Op Zijn Goedheid steunend, moet ge naar Hem gaan, Die tegelijk uw Vader en Verlosser is.
Wanneer ge fout bent geweest en ge bent er ten volle bewust van, zeg dan de woorden na van de verloren zoon: Vader, hier ben ik, want ik heb gezondigd tegen de Hemel en tegen u, ik verdien zelfs niet nog uw kind genoemd te worden!
Wees niet bang, dat ge een afwijzing kunt verwachten, want ook de teruggekeerde zoon vond genade bij zijn vader.
Mochten er onder u zijn, die zich misschien schamen om in alle nederigheid de Vader aan te spreken, kom dan naar je Moeder. Ik ben immers de Middelares van alle Genade!
Ge hoeft niet te vrezen als ge deemoedig tot Mij je toevlucht neemt. Ook de boetvaardige Magdalena heeft Mijn Zoon niet van Zich afgestoten, maar welwillend aangenomen.
De zonde kan zo groot niet zijn of ge kunt Barmhartigheid verkrijgen, tenzij ge berouw toont. En als ge Mij uw liefde geeft, zal Ik steeds bemiddelen bij de Vader, want een waar kind van Maria gaat nooit verloren.
Mocht uw fout een zonde zijn, aanvaard dan in alle nederigheid dat gij een straf verdiend hebt. Maar hebt gij een kruis te dragen, dat gij niet verdiend hebt door een zonde, weet dan, dat het een middel kan zijn om uw hoogmoed te vernederen.
In alle nederigheid moet Ik toegeven, dat de H.Kerk met de H.Geest eerst Mij zal prijzen en daarna Jezus Mijn Zoon. Veronderstel niet, dat Ik de meerdere wil zijn of gelijk ben aan Jezus, maar om Hem volmaakter te willen prijzen, moet men eerst tot Zijn Moeder gaan.
Ik word genoemd: De Gezegende onder alle vrouwen, omdat de Vrucht van Mijn Lichaam, Jezus, de Gezegende genoemd wordt.
Ik heb u onlangs aanbevolen vaak de Drie Weesgegroeten te bidden, met de bekende schietgebeden. Maar vergeet daarbij niet elke dag ook de Engel des Heren te bidden, wat je herinnert aan de Opdracht, die Ik te vervullen kreeg om door Mijn fiat Medeverlosseres te worden naast Mijn Zoon Jezus!
Ik zal gelijk als Mijn Zoon Mijn Handen naar u uitstrekken en u toeroepen: Komt allen tot Mij, gij die naar Mij verlangt en doet u tegoed aan de vruchten die Ik u aanbied.
Zonder twijfel zal het u allen veel strijd kosten want het brengt zijn moeilijkheden mee, maar deze zijn er nu eenmaal onafscheidelijk mee verbonden. Maar zij brengen iets Bovennatuurlijks mee, die al uw werken bekleedt, welke verricht worden in een liefdevolle vereniging met Mij.
Ik deel mee in de Verlossing Die Mijn Zoon alle mensen gegeven heeft door te bemiddelen en te helpen als Medeverlosseres.
Steun op Mij en gij zult niet onvoorbereid voor de Vader verschijnen. Gij zult geen strengheid bij Mij vinden noch terughoudendheid.

Ik zal u niet verblinden zoals een felle zon, die zijn stralen op u neerkaatst, maar eerder zacht zijn als de maan, die haar licht ontvangt van de zon.
Zo zal Ik Mijn Licht aan u uitstralen wat Ik ontvang van de H.Geest.
Blijf bidden en smeken als gij in nood verkeert, dan zal Ik opnieuw alles de Vader voorleggen, die Mij niets zal weigeren, omdat Ik de Moeder van Zijn Zoon mocht baren en Hem mocht voeden en strelen aan Mijn Boezem.
Wat Ik beloofd heb, zal Ik geven en wat Ik gezegd heb, zal Ik nakomen, mits men in Mijn Liefde getrouw blijft ten einde toe!
Schrijf Mijn Woorden op in uw harten en overweeg ze met zorg, want ten tijde van bekoring en moeilijkheden zult gij ze bitter hard nodig hebben.
Zeg dikwijls: Heer, leer mij Uw Wil kennen en te volbrengen, dan zal de liefde van mij uitgaan!
Zoals Ik reeds eerder heb medegedeeld: vraag rechtstreeks aan Mij en innerlijk zult gij vernemen wat u te doen staat.
Luister daarom naar Mijn Stem, die alle raadsels zal oplossen en bid, dan kunt gij alles van Mij gedaan krijgen.
Groet elkeen, die Mij hun groet door jou liet overbrengen en dan ook zal Ik allen Zegenen door de Goedertierenheid van de Vader, de Barmhartigheid van de Zoon en door het Licht van de H.Geest!
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief