28 augustus 1988 – 14.10

Kinderen, op een heel bijzondere wijze richt Jezus Zijn Roepstem doeltreffend in Uw harten wanneer Hij Uwen moed en toewijding beproeft door het lijden, dat Uw zielen zuivert en U losmaakt van alles wat tegen Zijn Liefde kant.
Wellicht zult U antwoorden : “nooit heb ik Hem ook maar aanmaal horen spreken, noch Zijn nabijheid ooit gevoeld. Hoe kan ik dan betuigen dat Hij dicht bij mij is ?”
Alleen het lijden en het grote leed dat er mee samenhangt blijft U voelen.
Ook als U ouder wordt zult ge toch nimmer het doorgestane leed vergeten. Integendeel ! Het komt U telkens voor de geest bij ieder nieuw leed, dat U overkomt en vormt daarmede een aaneenschakeling van smarten.
Velen van Mijn kinderen menen het ver te moeten zoeken in het buitenland om Mij te vinden. De pelgrimstocht, buiten Nederland, wordt meer beleefd als een verkwikkende vacantiereis.
Als men naar verre vreemde landen trekt omdat men vernomen heeft, dat Ik daar gelijktijdig zou verschijnen aan meerderen van Mijn kinderen, wordt eerder aangenomen doch ook eerder aanbevolen dan wanneer het aan persoon betreft, die zich daarover minder verweren kan en niets kan doen tegen de laster die alsmaar verder rolt.
Ik weet het, het wordt U steeds moeilijker gemaakt omdat er op talrijke plaatsen Mijn Verschijnen zou hebben voorgevallen.
Zo wordt het ook de Kerkelijke Ambtsdrager moeilijk gemaakt.
Durft voor de waarheid uit te komen en draag het uit als U bij een wonderdadige gunst betrokken zijt geweest. Schaam U niet om dit in de openbaarheid te brengen, als gij van zulke bijzonderheden in kennis werd gesteld. Indien gij U niet uiten kunt, vraag dan de H.Geest om Raad, Wijsheid en hulp om Uzelven beter te kunnen onderzoeken, opdat gij Uwe gebreken in Uw inwendig leven, in Uwen omgang met anderen, in het goede dat gij verricht, moge kennen.
Gij maakt Uzelve zo licht tot het enigste middelpunt van alles wat met U in betrekking staat, in plaats van daarmede God op het oog te hebben ! Hij is een Toonbeeld van aanhoudende werkzaamheid en geduld, naar hetwelk gij iedere dag Uw leven moet inrichten, zonder op enige beloning hier beneden aanspraak te maken.
De eeuwigheid zal elkeen voor de voorbijgaande vermoeienissen, waarop Zijn Zegen rust, ruimschoots schadeloos stellen.
Bidt, zoals Ik U altoos voorhoud, vaak het Rozenkransgebed, dit is meditatie en smeken tegelijk.
Bidt voor de Godslasteraars en zij, die Het Allerheiligste onteren.
Bidt voor de mens, welke diep gevallen is in de vergrijpingen aan het menselijk lichaam, doch laat hem niet alleen staan, maar probeer deze diepgevallen mens met Uw liefde bij te staan om zijn kwade driften te beteugelen.
Bidt God om goede Roepingen voor Zijn Kerk.
Eén van dezen, Mijn Priesterzoon, die een verbod kreeg opgelegd om met U in gebeden verenigd te willen zijn, Zegent U allen in de geest en Zijn voorbeeld mag Ik nakomen. Wees allen gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief