27 mei 1990 – 14.30

Kinderen, de meimaand, die heel in het bijzonder aan Mij is toegewijd, wil Ik beslist op het einde hiervan U niet tevergeefs op Mij laten wachten op Uw pelgrimstocht.
Als Ik dan mijn Boodschap door de mond van Elisabeth tot U allen gesproken heb, verwacht Ik van Uw kant dat U Mij niet teleurstelt om Mijn Bezorgde Moederraad dan ook op te volgen.
Wat zou vandaag dan Mijn vraag inhouden?
Ach kinderen, bidt nog meer dan voorheen om goede Priesters voor ‘s-Heren Wijngaard.
Als men U zegt – wanneer hieraan een groot tekort is – de Hemel toestaat dat vrouwen nodig zijn voor dit Heilige Ambt – beschouw dit dan als een grote leugen van den aartsvijand, de “satan”. Ook Priesters, die er een levenspartner op na houden, kunnen geen Herders meer zijn voor de noden der mensheid.
Als zij het Celibataire leven niet meer zo nodig vinden, zijn zij de naam van “Herder zijn” niet meer waardig.
Als iemand durft te beweren, dat Ik gezegd zou hebben, dat door het grote tekort, de Hemel hiervoor toestemming verleent, is dit een hoogst geraffineerde list van “de satan aller tijden”.
Geen enkel besluit hieraan houdt de Hemel als hulpmiddel zijnde, laat U dus nimmer bedriegen als zou dit de spreekbuis van een Hemeling zijn.
Laat U geschiede, wat Uw Moeder jullie als waarheid zijnde, laat voorhouden door Gods H.Wil.
Beklaag U niet, als U enig lijden moet doormaken, want dit is een voorbereiding als eeuwig een grote Genade Zalig zijnde!
Zamel uw gedachten bijeen teneinde Jezus in het diepste van uw hart te horen Spreken, hetwelk zowel uw dankbaarheid als uw vertrouwen zal opwekken als een verhoring van Uwen Heer.
Zeg niet: “Ach Moeder al zovele malen in mijn leven bad ik U dringend om een gunst, doch tot heden hebt U niet willen luisteren”.
Ziet U dan de Genade van Katholiek te zijn niet hoog genoeg, als de Lieve Heer in alle nederigheid nederdaalt in een lauw en onverschillig en ook onverbiddelijk mensenhart?
Welk een Kostbaar ogenblik is het te noemen in alle talen, waarop de Goddelijke Verlosser afgedaald is in een koud en leeg mensenhart.
Aanbid Hem, betuig Hem uw geloof en uw liefde.
Blijf met het oog op Zijn Grootheid en Uw nietigheid Zijn Schoonheid en uw allerdiepste ellenden, in stilte aan Zijn Voeten.
Acht van alle weldaden des levens er geen, dat hoger is dan de Heilige Communie.
Hij alleen is Uw Heer en uw Meester naar Wien uw ziel verlangt. Aan Hem knopen zich jullie zoetste herinneringen vast.
Hij is bij jullie de Ontwaker, de Hoop van de nieuwe dag die gij begint en bij het te ruste gaan de Laatste Gedachten voor U, waarmee gij insluimert.
Denk aan de zielen, welke dreigen voor eeuwig verloren te gaan en die van hen, welke nog in het Vagevuur verblijven.
Bid tesamen voor hen, zodat zij weldra mogen opstijgen naar de Eeuwige Glorie.
Mijn Priesterzoon bidt en zegent U, in de geest, met Mij verbonden.
Blijf trouw aan de rozenkrans en het zal u Zegen brengen. Ave!

Aanmelden voor de nieuwsbrief