27 juni 1992 – 06.00

O.L.Vrouw van Altijd Durende Bijstand

Lieve kinderen, niet vaak meer zal Ik tot u spreken.
Wens daarom dikwijls vurig op Geestelijke wijze, met uw Heer aan God te worden opgeofferd, wis uit uw zielen door een oprechten afschuw alles wat Hem mishaagt, en offer u op tot Zijne Verheerlijking, gelijk Hij Zich Opoffert voor uwe zaligheid.
In het Plechtig Ogenblik belijdt de Priester uw dienstbaarheid voor God. Belijd ook gij uw liefdevolle afhankelijkheid van Zijn Wil.
Gij behoort aan Jezus Christus door het Doopsel waarin Hij Het nieuwe Leven uwer ziel met Zijn Bloed op uw hoofd heeft Bezegeld.
Maar gij zijt des te inniger met Hem verbonden, naarmate gij u inniger aan Hem schenkt.
Weldra zal de Waarachtige Tegenwoordigheid des Heren den vrede spreiden over uw levensdagen, den Vrede Gods, Die elk Gevoel van Vreugde overtreft, den Vrede Gods Die u Leidt, den Vrede van Jezus Christus Die ten Eeuwige Leven Leidt, Die uit de Vergiffenis der zonden voortkomt, en uit de Voldoening Welke aan de Goddelijke Gerechtigheid, door Het Bloed van de Verlosser Ontwa-pend, Gebracht is, en waarmede jullie uwe boete verenigen.
Ziedaar Het Aanbiddelijk Verbond, de Laatste Wilsbeschikking een God Waardig !
Hier raakt uw geest als buiten zichzelven, de woorden ontbreken jullie om Dit Onuitsprekelijk Geheim van Gods Liefde tot u uit te drukken.
Gij kunt u slechts vernederen en zwijgend aanbidden !
Kinderen, vraagt aan Jezus Christus dat Hij Zich Vertegenwoordigt in uw harten. De Priester behartigt in stilte bij Onzen Heer de Geestelijke belangen der gehele wereld.
Hij Verenigt Zich met Mij, uw Moeder, met de apostelen en de martelaren, voordat Hij den berg Beklimt, waar Jezus Zich gaat Vestigen.
Beveel al uw vrome wensen door Bemiddeling van uw Moeder Maria, aan Het Hart van Jezus.
Bij het gebed “Hanc igitur” strekt de Priester Zijn Handen over den Kelk uit, om daardoor aan te duiden, dat Hij Het Offer, dat zal worden opgedragen met al uw zonden Belaadt.
Beloof plechtig, dat gij aan de zonde zult sterven, ten einde aan de Vruchten van ‘s-Heren Dood, Die Zich in uw plaats Offert, Deelachtig te worden.
Vergeet niet, dat Jezus Christus, terwijl Hij u Zijn Verdiensten Toevoegt, u werkelijk van uw zondenlast Bevrijdt; wil uw geweten er in het vervolg niet meer mee bezwaren.
Bid den Heer vurig om de Genade u inwendig van alles te onthechten….Dat Hij Zelf uw hart ledig make, opdat Hij het Vervullen met Zijn Tegenwoordigheid en met Zijn Geest.
Ik Groet u door Mijn Zegen. Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief