27 februari 1983 – 14.30

Zolang een kind geen enkele goede raad opvolgt zal de Moeder alle moeite doen om het te ondersteunen de moeilijkheden te overwinnen.
Haar vriendinnen zullen haar echter veeleer beklagen, omdat al haar goede bedoelingen en zorgen nimmer zullen baten, want het kind heeft een eigen willetje. Toch zal de Moeder ondanks haar vruchteloze pogingen doorgaan om het althans bescherming te bieden. Zo kunt ge ook Uw Hemelse Moeder beschouwen. Want velen vragen zich wellicht af :”Waarom komt Zij zo vaak ?” Het lijkt zo ongewoon, dat Maria telkenmale naar de aarde komt. Zij heeft al zo veel gesproken, ja het lijkt zo een alledaagse gewoonte geworden.
Is een Hemelse Moeder dan minder bezorgd dan zij die de aarde nog bewonen ? En heeft Zij niet de plicht op Zich genomen onder het Kruis van Haar Zoon om voor al Haar kinderen op te komen ?
“Vrouwe zie daar Uw Zoon !” waren de woorden, die Mijn stervend Kind tot Mij richtte. Bedoelde Hij daarmee om aan te duiden, dat het alleen die √©ne mens gold ? Neen, in Johannes ziet Jezus heel de mensheid.
En waarom zou dan Die Hemelse Moeder minder bezorgd moeten zijn om die ene die toch niet luistert. Ook al zal men Zijn Moeder vervloeken, Zij blijft Haar Moederinstinct behouden.
Zij zal blijven aanhouden tot dat zwakke, maar naar kwaad geneigde hart ombuigen en kneden totdat het week wordt en de goede richting kiest.
Kinderen u leeft in een tijd van moord en doodslag, van oorlogen en rampen over de wereld die steeds dichterbij komen. Zouden wij dan samen niet proberen om het beste ervan te maken en nog meer dan anders Christus’ Lijden hierin te zien ? Als mens kan Ik aannemen, dat gij God verfoeit, omdat Hij dit nodeloos geweld toestaat en niet ingrijpt om hun daarvoor meteen te straffen. Neen, hierin ziet de mens Gods oneindige barmhartigheid verkeerd. Als strenge Rechter zou Hij onmiddelijk moeten toeslaan, maar als een Liefdevolle Vader geeft Hij ook de allergrootste zondaar nog de kans om zijn leven te beteren.
Toen Jezus hing te sterven bad Hij nog aan Zijn Kruis :
“Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen !”
Zeg Hem na : “Heer straf hen niet om hun zonden, maar leer ze inzien door Uw liefde tot ons en door de woorden van Uw Moeder, dat niemand het recht heeft elkander onrecht aan te doen !” Straks zult ge tegen je vrienden zeggen :”Maria is weer naar de aarde gekomen, Zij heeft weer een Boodschap gegeven !”
Maar weet ge dan niet, dat Christus altijd om u heen is, dat Hij overal tegenwoordig is ? Als ge zoudt willen luisteren, kan je het kloppen van Zijn Hart horen. Hij roept u steeds vanaf elke plaats, vanuit elk Tabernakel, tot zelfs in het warme hart van de mens.
Gij stelt Mij vragen, omdat ge niet alles begrijpen kunt, maar luistert gij dan ook, als ge door Mijn goede raad een vermaning ontvangt ?
Zie niet om, wie hiermee bedoeld is, of kijk die ander niet aan, omdat hij doorgaat met allerlei onlusten.
Bidt voor deze mens, omdat hij er zelf nog niet aan toe is !
Bidt voor de wereld, dat zij zich bekeert ! Bidt voor het meisje in nood, dat haar ongeboren kind, het pas ontkiemde vruchtje, laat doden. Bidt voor hen die trouw gezworen hebben en niet standvastig blijven.
Bidt voor de Priesters die een Herder moeten zijn voor de dolende schapen. Bidt voor de Paus en de mensen om hem heen, dat ze hem als een onfeilbare Plaatsbekleder van de Kerk van Christus beschouwen. Bidt tenslotte voor de moordenaars, die trachten hun prooi te doden, want niemand heeft het recht om een einde te maken aan een menselijk leven. Niemand heeft het recht om kwaad met kwaad te vergelden en niemand mag de hulpeloze mens verstoten.
In deze Heilige Vastentijd hebt gij wellicht iets goed te maken. Doe het dan nu, als ge Mijn uitgesproken woord gehoord of gelezen hebt.
Wacht er niet mee, omdat ge nog geen besluit kunt nemen, maar doe het nu toch ! Dan moogt gij na uw bereidwillig hart de zegen ontvangen van de alles vergevende God, door de Handen van de Priester en de woorden die hij uitspreekt namens God de Vader, Zoon en H.Geest met die van Uw Hemelse Moeder.
Ik wens u allen vrede toe, geef gij deze aan elkander !
Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief