27 augustus 1989 – 14.07

Kinderen, gij zit met velerlei vragen en ziet er naar uit of Uw Hemelse Moeder deze ook zal beantwoorden.
Zij, die hunkeren om genezing te verkrijgen voor hen, die hun lief zijn, moeten nimmer wanhopen, want dan zal hun Heer en Redder aan geen enkel verlangen gehoor geven. Vertrouwen leidt eerder tot verhoring van het smeken, dan wanneer men alle hoop opgeeft en geen vertrouwen schenkt in de Goedheid van de Almachtige God, de Rechtvaardige Heer en Meester, Het Geneesmiddel tot onsterfelijkheid.
Uit de twee laatste Boodschappen, die Ik hier gaf, hebben niet allen begrepen of zij aan het stemrecht wel of geen gehoor mochten geven.
De Bisschop van dit Bisdom, waaronder de meesten van U behoren, laat de Commissieleden, die met de uitspraak Berlicum belast werden, de uitspraak doen, dat het Onze Lieve Vrouw, zoals het hier de meest gangbare Titel voor Mij is, onwaardig zou zijn als Ik Mij met de politiek zou bemoeien.
Het gaat Mij niet om de Staatkunde, maar naar die partijen, welke het “uitmoorden” van ongeboren onschuldige mensen toelaten.
Weet vanaf nu, dat U mede schuldig zijt als U op aan van deze partijen Uw hand met het rode gevaar laat aankruisen.
Christus heeft geleden en is gestorven voor alle mensen, ook voor U.
Vijf grote Openingen doorboorden Zijn Heilig Lichaam.
Denk daarom, als U de stappen zet naar het gebouw van Uw district, om het cirkeltje alleen rood te kleuren, wat het getal “vijf” bevat.
Als Ik nu nog niet duidelijk genoeg ben, zult U Mij nu of nooit willen begrijpen.
Blijf daarom altijd bij Mijn Woorden stilstaan en als deze U nog niet voldoende zeggen, ga dan te raden bij anderen.
Waarom doet Jezus, Die toch Zelf de Bron van Levend Water is, deze vraag anders, als om in den dorst, die Hem tengevolge ener vermoeiende reis kwelt, Zijn moeizaam zoeken naar Uwe zielen en haar begeerte te openbaren, om de betrekkingen door de zonde verbroken, weder aan te knopen ?
In waarheid, is deze brandende dorst van Uwen Verlosser veel meer de Dorst Zijns Harten, dan die van Zijn Tong.
De Heer doet altijd de eerste stappen om allen tegemoet te komen, nu eens door bijzondere Genaden, dan weer door omstandigheden van Gods Voorzienigheid afhankelijk en door Haar geleid.
Heeft Hij U niet menigmaal het een of ander liefdewerk voor ogen gehouden om Uw opmerkzaamheid op Hem te vestigen ?
Hebt U Hem dit niet geweigerd ?
Kinderen bidt voor goede nieuwe Priesterroepingen, maar denk in Uw gebeden ook aan de Herders die reeds zijn aangesteld, voor hun trouw aan Paus en Kerk.
Geen enkele vrouw mag ooit worden gewijd tot Het Priesterschap, want ook Jezus koos enkel mannen uit voor dit Verheven Ambt.
Bidt ook voor hen die Mijn Hofke ongunstig beoordelen.
Kom, laat Ik Mij terugtrekken om van Uw Heer en de Priester met U, Hun Zegen te ontvangen. Moge dit allen gegeven worden !

Aanmelden voor de nieuwsbrief