26 mei 1988 – 14.07

Kinderen, hier spreekt Uw aller Moeder.
Ik ben het en vraag u te willen luisteren naar de Woorden, welke Ik vele malen aan ieder van u heb gericht.
Hoe dikwijls heeft het leven voor velen geen zin meer.
Er zijn goede vrienden en bekenden onder u, die vinden, dat bidden geen enkele waarde heeft. God luistert immers toch niet en het leed stapelt zich op.
Weet, dat het zwijgen des harten ook een gebed is en tevens een voorbereiding om door die stilte nader tot God te komen.
Een verslagen ziel, welke zich voor de Voeten van Jezus, Dien zij op het Altaar aanschouwt en met diepe ingetogenheid afwacht, ootmoedig onderwerpt, geldt in de Ogen des Heren evenveel als een ziel, die met zekere verschillende akten verwekt uit vrees van met geen genoegzaam volmaakte gesteltenis tot Jezus te naderen.
Luister en hoor alleen met Jezus naar de Woorden die Hij spreekt tot uw hart.
Het diepe gevoel uwer onwaardigheid, gepaard gaande met een onwrikbaar geloof en een vast vertrouwen, is een den Heer zeer aangename gesteltenis.
Gij moet ze in uw hart opwekken en wanneer u een ontmoedigende gedachte overvalt, herhaal dan met ootmoed en kalmte : “Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts aan Woord en mijn ziel zal gezond worden !”
Kondet Hij in het binnenste dezer grote voorbeelden doordringen, Hij zou er oprechtheid, nederigheid en gevoelens van liefde ontwaren, die, als even zoveel bronnen, overeenkomstig de Genaden hun gegeven, door de werking des H.Geestes, aan hun harten ontwelden. Volg ze na zonder op uw gewaande Godsvrucht te steunen.
Communiceer zonder u te veel af te tobben om levendige gevoelens van Godsvrucht te hebben, welke niet afhangen van uwen wil en op welke God minder let dan op vrede, nederigheid, eenvoud en vertrouwen op Hem.
Ga met eerbied tot Hem in de H.Communie al schijnt het ook, dat gij Jezus slechts een dor hart en een in duisternis gewikkelde geest aanbiedt. Bedenk, dat de duisternis den Heer evenzo goed looft als het licht en dat gij met vertrouwen in Zijn Tegenwoordigheid kunt verschijnen en Zijn Heiligheid kunt binnengaan, in weerwil dezer dorheid, door welke het Hem behaagt Zijne Heerlijkheid te openbaren.
Kinderen, blijf beantwoorden aan Mijn Oproepen, want er zal een tijd komen, dat er van u rekenschap gevraagd wordt of gij geluisterd hebt naar Mijn Goede Raad en naar de Wijsheid welke de H.Geest in uw zielen wil leggen.
Leef in de veronderstelling, dat er nog weinige dagen aan uw leven resten en dien Uwen Heer in liefde tot uwen evennaaste. Spreek geen enkel kwaad over hem of haar, want lasteren is een van de grootste zonden.
Bidt voor hen, die in nood zijn, dan zal alles helen en ontwijk degenen die zich in schaapsklederen vertonen, doch wolven zijn.
Allen geef Ik u Mijn Moederzegen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief