26 mei 1979 – 00.05

Kinderen, luister naar wat uw Hemelse Moeder u te zeggen heeft.
De nacht der beproeving zal over u allen neerkomen, maar de nachten zullen heldere dagen zijn, wanneer Jezus Mijn Zoon met u allen is!
Roep dikwijls de woorden van de Emmausgangers na: “Heer, blijf bij ons, want de avond valt!”
Weet, dat Mijn Zoon Jezus gaarne zo wordt aangesproken. Hij hoort ook gaarne, dat een ziel bevreesd is, dat Hij Zich van de mens verwijdert.
Zeg daarom met David: “Ik vrees geen onheil Heer, wijl Gij met ons zijt!”
Jezus zegt tot u allen dan: “Ik bemin u Mijn kind, daar gij het evenbeeld Mijns Vaders zijt! Ik bemin u, omdat gij de tempel zijt van de H.Geest! Ik heb u Lief in de prijs met Mijn Bloed, het loon hiervan zal uw zaligheid zijn en het geluk hebt ge verkregen door de vergelding Mijner Smarten. Wanneer een moeder bijna haar leven heeft moeten geven voor de geboorte van haar kind, waarom zou Ik u dan niet beminnen, die Mijn Leven voor allen gegeven heeft!”, zegt Mijn Zoon.
Ik heb u gezocht toen gij wilde vluchten. Mijn Hart joeg je overal na, bang om je te verliezen! En nu Ik je dan eindelijk weer gevonden heb, zult ge Mij nu nog ontvluchten?
Zoals ge deze maand zo vaak gezongen hebt : “wij knielen ‘s-avonds voor Uw Beeld Maria, u wijden wij ons onverdeeld Maria!” dan neig uw hart tot Mij en Ik ben bereid u troost te schenken!
Deze woorden, die liefde uitdrukken jegens Mij, zullen Mijn Hart noodzaken te roepen: Vergeet uzelve, verhef uw hart tot Mij, Die al uw liefde vraagt!
Bid God om Genade en kracht in de moeilijke omstandigheden van uw dagelijks leven. Probeer elke dag het fiat uit te spreken, dan zal alles veel gemakkelijker vallen.
Houd u niet te veel vast aan het aardse, want zoveel te zwaarder zal het dan vallen, wanneer ge afstand moet doen van dit leven.
Komt de droefheid als een donkere wolk op u neer, hef dan uw ogen ten Hemel en stel uw vertrouwen geheel op Hem waarvan ge het leven gekregen hebt.
Vraag dikwijls om uw zwakke wilskracht in een heilige sterkte te veranderen.
Wanneer ge moedeloos bent of uitgeput in het gebed, omdat uw dierbare zo moet lijden, hetzij door ziekte of ongeval, hetzij door honger of verdriet, stel dan dit leven in de handen van uw Schepper, de Vader van allen, gelijk Hij het Leven van Zijn Zoon in uw handen heeft gesteld om Hem te doden.
Denk er wel aan, dat de liefste verhoudingen in de wereld begonnen, schijnbaar door de dood zijn gebroken, in de Hemel blijven voortduren en daar steeds hechter worden vastgeknoopt om nooit meer te worden verbroken.
En daar het aan de echte vriendschap eigen is zichzelve te vergeten om aan de wensen te voldoen van hen, die men liefheeft, zo wees er van overtuigd, dat degenen welke gij thans zo smartelijk beweent uw droefheid wensen gematigd te zien door de hoop op hun eeuwig samenzijn bij God!
Het beste kenteken, dat gij in deze wereld kunt hebben om te weten of gij de Genade van God bezit, is het vaste voornemen te maken nooit meer toe te stemmen van ook maar de kleinste zonde.
God echter heeft al uw zwakheden voorzien en daarom door Zijn Goedertierenheid gezorgd voor hetgeen uw harten behoeftig waren.
Laat het geloof, de hoop, maar vooral ook de liefde niet uitdoven in uw hart en verloochen ze nimmer door de hulp der Genade.
Zeg daarom dikwijls : Oh, Mijn God, ik hoop met een vast vertrouwen op U!
Onthoud deze Woorden, die Ik tot u allen spreek en laat u door niets of niemand omkopen, sluit alles op in uw harten, daar zullen ze veilig zijn.
Nu zal Ik door de Almacht van God de Vader, de Zoon en de H.Geest u allen Zegenen.
Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief