26 juli 1984 – 15.00 Schneebergkapelle – Aken – Duitsland

De vrede Gods moge met u allen zijn.
Deze is te vinden als gij de liefde die gij voor uzelve bezit, ook aan anderen geeft.
Ban de haat van uw broeder of zuster weg uit uw hart en leef met het vaste vertrouwen allen te beminnen met dezelfde liefde als welke God u geven zal en waarmede Hij Zichzelf bemint. Waar twee dingen aan moeten worden, daar mag niets tussenbeide zijn dan de lijm waarmede men tesamen bindt. Die lijm moet liefde heten waarmede God u verenigd heeft en door het verbond, dat u zelf gesloten hebt in liefde. Hierop in vertrouwen te blijven hopen, daartoe roept de liefde voortdurend die zielen op die naar haar willen luisteren en alles om harentwil zullen afleggen, zoals Jezus Christus alles afwierp toen Hij gezonden was door Zijn Vader en Hem zeide : “Vader, Ik heb het werk volbracht, dat Gij Mij te doen hebt gegeven”.
Verlaat u op Zijn Goddelijke Goedheid. Sta altijd open voor goede raad.
En wie het ook mag zijn die u goede raad geeft, luister gaarne en verdraag al uw leed terwille van de liefde.
Wees altijd bezig met beminnen en verdraag om de liefde de slechtgezinden en onwetenden.
Waak zorgvuldig over al uw woorden, alsof gij ze in tegenwoordigheid van Christus hebt gesproken, Die zelf de Waarheid is.
Dan ontvangt gij terecht de zegen van de herder, die voor u is aangesteld en tevens die van uw aller Moeder.
Ga dan in vrede !

Aanmelden voor de nieuwsbrief