26 augustus 1990 – 14.13

Kinderen, dikwijls stelt men U de vraag: “waarom komt de Moeder van God zo vaak naar de aarde en nogwel op deze
plaats?”
De meesten geloven zelfs niet in Mijn Bezoek.
Is het niet veeleer om de mens op het rechte pad te brengen om maar te zwijgen over “houden op”! Want waarom dwingt men, bij wijze van spreke, het Vaticaan om de gehuwden toe te laten tot het Verhevenste Ambt, Het Priesterschap.
Ook het celibaat wordt in het nauw gedreven. De stem van een Bisschop is niet meer zo noodzakelijk.
Van pastoraal werkenden vindt men dat voor hen een Priesterambt zou moeten kunnen als man of vrouw dat zelf wensen.
God heeft Zijn kinderen een leerzaam hart gegeven. Hij Trekt het tot Zich door de Zoete Machtige Werking Zijner Genade.
Hij handelt altijd Liefderijk met Zijn schepselen, daar Hij niet vergeet, dat Hij het hart der mensen vrij geschapen heeft en het zich slechts door Zijn Liefde laat winnen.
Daarom heeft Hij Het Evangelie van de Geest van Liefde doordrongen en al de Goedertierenheid en de Onuitsprekelijke Liefde van Zijn Liefde samengevat in Het Allerheiligste Sacrament, teneinde ze diep in jullie harten te prenten.
Om tot U te komen Verbergt Hij Zich onder de Gedaante van Brood en Deze zelfs laat Hij verloren gaan bij Zijn intrede in Uw aller harten.
Gij moet dan ook tijdens Uw gebeden in stille afzondering vertoeven, ervan houden voor niets geacht te worden en slechts naar de eer streven, Zijn Blikken op jullie met welgevallen te doen rusten.
Aanbid de Heer, onzichtbaar in U Tegenwoordig.
Niets ontgaat Hem; geen zucht van Uw hart, geen gedachte, niet een enkele blik.
De Koningen der aarde zijn overal thuis waar zij zich willen ophouden; degenen, welke zij met een bezoek vereren, staan hun terstond hun rechten en hun gezag af.
Laat ook U Jezus alleen Onbeperkte Heerschappij Voeren over Uw ziel; berust gaarne in alles wat Hij zal doen.
Blijf evenals Uw Moeder, oplettend, stilzwijgend aan ‘s-Heren Voeten, aan Zijn Blikken, aan Zijn Woorden hangend. Hoor Hem tot U spreken: “Vertrouw op Mij, blijf bij Mij!” Rust uit in Zijn Liefde.
Zeg Hem, dat het U niet mogelijk zou zijn te leven zonder Zijn Liefde en zonder Zijn Genade.
Bid Hem, dat Zijn Tegenwoordigheid, Uw enige vreugde, Zijn Afwezigheid Uw enige droefheid zij.
Door in Uw hart te komen, maakt Hij Zich tot het middelpunt, waaromheen heel uw leven zich moet bewegen om het tot een Hemels leven te maken.

Kinderen, Zijn Liefde heeft Haar Woonstede gevestigd in Het Tabernakel, waar Hij al jullie beproevingen Deelt, Uw harten Bezoekt, Uw wonden Geneest en Uw droefheid door ziekte Heelt en na den strijd U een rustplaats wil bieden voor Uw zielen. Deze voorbijgaande Woning waarin Christus tot het einde der wereld Verblijft, herinnert U, dat gij hier op aarde geen blijvende woonplaats hebt.
Deel nu met Mij de Zegen die Mijn Priesterzoon, Uw Leider, ons biedt en neem deze Zegen mee naar allen, die U liefzijn.
Moge er vrede in Uw harten zijn! Ave

Aanmelden voor de nieuwsbrief