26 april 1987 – 14.15

Trouwe kinderen, hier is Uw Moeder !
Luister wat Ik u te zeggen heb. Wellicht bent u niet allen op de hoogte, dat Mijn dochter Elisabeth tot nu toe reeds 3 malen bij de Commissie van onderzoek is geweest, over hetgeen hier gebeurt.
Mag Ik u verzoeken hierover aan haar geen vragen te stellen ?
Zoals Ik u voorheen meedeelde, zal Ik altoos blijven spreken, al kan en wil Ik u niet zeggen, dat u Mijn Boodschappen dan nog zult mogen ontvangen. Dit hangt af van wat de Kerkleiders gaan doen en uiteraard door toedoen van uw aller gebeden.
Niet allen begrijpen Mijn Woorden en nog minder worden deze als zodanig aangenomen als zijnde Hemelse uitspraken.
Velen twijfelen en zeg daarom dit : “Toen Mijn Zoon Jezus op Paasavond aan de gezamenlijke Apostelen verscheen en hun Zijn Wonden toonde, was Thomas niet aanwezig “.
Toen zij hem daarna mededeelden : “Wij hebben de Heer gezien “, gelooft hij hun niet, maar zei : “Als ik in Zijn Handen de Nageltekenen niet zie en mijn vinger niet kan leggen in de plaats der nagels, alsook mijn hand niet in Zijn Zijde mag steken, geloof ik het niet “.
Hij wilde feiten ! Hij laat zich niet vangen zoals die lichtzinnige vrouwen. Maar een week later, als ook Thomas aanwezig is, verschijnt Jezus hun wederom. Hij sprak tot Thomas : “Leg uw vinger hier en bezie Mijn Handen; steek uw hand uit en leg ze in Mijn Zijde; en wees niet langer ongelovig, maar gelovig “.
De Goddelijke Meester weet alles en nodigt hem uit Zijn Wonden te betasten.
Getroffen door zoveel Goedheid zegt hij : “Mijn Heer en Mijn God!”
Het is ook van u allen de krachtige en schone geloofsbelijdenis die u aanzet tot alle goede werken van deugd en alle dienst aan de Heilige Kerk.
Jezus Christus is de volstrekte Heer en Meester, omdat Hij u allen door Zijn Bloed heeft vrijgekocht, daar Hij door Zijn Verrijzenis en Hemelvaart Verheerlijkt is en door God is aangesteld tot Rechter van levenden en doden.
Hij is Het Hoofd van de Kerk, Zijn Lichaam gesticht tot volheid van heil voor de hele mensheid.
Verwijder daarom uit uw harten de zonde en de gehechtheid aan zonden, onderwerp het naar best vermogen aan Gods Heilige Wil. Breng het ook tot rust in God, durf het over te geven aan een liefdevolle en enkelvoudige beschouwing van Hem alleen. Vergeet de veelheid der tijdelijke dingen en uzelve voor Hem en begrijp, dat dit gebed niet enkel vrucht der heiligheid is, maar ook weg tot heiligheid.
Welk een troost zal het u verschaffen Mijn kinderen, als gij in uw lijden uw blikken richt naar Jezus, versmaad, veracht, gekruisigd!
Gelijk Zijne Heerlijkheid is voortgekomen uit Zijn Diepe Vernederingen, zo zullen kracht en geduld in uw lijden voortkomen uit Het Kruis.
“Nu ga Ik heen”, zegt Hij, “Ik heb u met zoveel goederen overladen, dat Mijn Tegenwoordigheid niet meer noodzakelijk voor u allen is, gij kunt haar ontberen”.
Kinderen, gaarne wil Ik u dit mededelen : “Op Goede Vrijdag, in de morgen om 7 uur, heeft Mijn dochter Elisabeth, Jezus, hangende aan Het Kruis aanschouwd en Ik zei haar daarna : “Nu je Hem niet meer ziet, zal Hij als Hogepriester alle kaarsen zegenen op deze dag, welke hier in huis zijn opgeslagen “.
Dit was de eerste maal, dat Jezus deze gunst hier verleende.
Kinderen mag Ik er u op wijzen om veel te bidden voor de Opperherder Paus Joannes Paulus ? Ook de Kardinaal heeft veel gebed nodig en rekent op u allen. Gedenk ook in uw gebeden de Bisschoppen die het moeilijk hebben wanneer zij spreken, dat praktiserend homoseksuelen geen rechten hebben om de H.Communie te worden aangeboden, wanneer zij openlijk laten zien waartoe zij behoren.
Tijdens Het Kruisoffer op de dag van ‘s-Heren Verrijzenis heeft de Voorganger van het Bisschopshuis er ten enenmale goed aan gedaan om in beperkte mate de H.Communie uit te reiken, andermaal zou het gunstiger zijn geweest om voor aanvang er voor uit te durven komen, dat mensen, die openlijk ergernis geven, op zulke manier vooral Jezus Christus beledigden en beter eraan deden geen deel te nemen aan het nuttigen van Het Allerkostbaarste, Jezus, Onze Verlosser en Zaligmaker.
Blijf bidden voor alle Godgewijden en voor hun schaapkens die dreigen verloren te gaan, want zij zijn en blijven Mijn kinderen.
Dit was vandaag een speciaal Bezoek van Uw aller Moeder, om u hiermee een weinig bij te staan.
Kinderen, Ik verlaat u weer en wens niet u mede te delen wanneer Ik wederkom. Wanneer u daarom, vanwege deze uitspraak van Uw Moeder, dan liever niet deze plaats wenst te bezoeken, kan Ik hieruit wellicht concluderen, dat u ook twijfelt. Wees niet zoals Thomas, die eerst moest zien om te kunnen geloven.
Blijf bidden en komen, opdat deze Plaats, waar Uw Moeder reeds vele Boodschappen aan de wereld gegeven heeft, spoedig als waarachtig kan worden aangenomen.
Zodra Mijn Priesterzoon u allen zegenen zal, sluit Ik al uw verlangens op in Mijn Hart, om deze de Hemelse Vader voor te leggen.
Kniel nu ! en voordat Ik u ga verlaten, bied Ik u aan, alle liefde welke Mijn Moederhart bezit en zeg u : “Ave !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief