26 april 1981 – 04.00

Mijn kinderen, gij koesterde het stille verlangen om wederom vandaag een
Boodschap van Uw moeder te mogen ontvangen. Het betreft immers een
dubbele feestdag. Beloken Pasen staat in het teken van de Barmhartigheid
Gods. Want ging Jezus Zelf Zijn Apostelen niet voor om hen allen de
vrede te wensen ? Deze dag staat in het teken van geloven. Want de
Meester plaatste Zich plotseling tussen Zijn leerlingen en zij moesten
aannemen dat het hun Heer was, want Hij toonde hun Zijn Heilige Wonden.
Eigenlijk staat deze dag in het teken van de vier aktes. Het Geloof, dat
zij hun Heer hadden gezien. De Hoop, dat hun het zoete verlangen gaf hun
Heer te ontmoeten. De Liefde, waarin Hij hun in alles voorging toen Hij
de vrede over hen uitsprak en het Berouw toen Hij hen opnieuw een
Sacrament gaf. En naast deze vier kunt gij ook de daad van nederigheid
plaatsen. Want gaf Hij Zijn Apostelen niet dezelfde macht als waarin
Zijn Vader Hem geplaatst had ? Zijn Apostelen en degenen die hen op
zouden volgen stelde Hij aan als leiders en toehoorders van Zijn volk.
Een nieuw Sacrament stelde Hij in om aan de schuldenaar die zijn zonden
zou belijden alles kwijt te schelden. Wat moet het een triomferend
gevoel zijn voor elke Priester dezelfde macht te bezitten als God om aan
een rouwmoedige zondaar alle straffen kwijt te schelden als hij bekend
heeft schuldig te zijn ? O Heilig Sacrament waar zijt Gij gebleven ? Is
de mens U trouw gebleven om zijn verzwaard hart aan U voor te leggen ?
Placht hij niet veeleer zelf de zware last te torsen heel zijn leven
lang ? En kan men dan verwachten in vrede te leven ? Luisteren naar het
geheim van de biechteling betekent goede raad geven. Hoevele ontelbare
malen heb Ik u bijgestaan met niet alleen vermaningen, doch ook goede
raad te geven ? En hier ben Ik dan wederom als Moeder van Goede Raad,
maar weet, dat Ik naast Raadgeefster toch de Allervoorzichtigste ben. Ik
vraag u altijd te willen luisteren, omdat Ik weet, dat niet allen er
voor uit durven te komen, dat Mijn Moederschap op elke mens werd
toegepast. Op u en al uw nakomelingen ! Op hen die geloven en op
diegenen die zich verzetten tegen Christus’ Geboden! Waarom verlangt gij
telkens naar nieuw voedsel, terwijl ge van het oude de smaak nog niet
goed genoeg geproefd hebt ? Waarom dan wel ziet gij wederom uit naar
Goede Raad ? Niet omdat het een feestdag betreft. Want zijn niet alle
dagen aan de anderen gelijk ? Het blijft verwachten, een voortdurend
streven om de Barmhartige Samaritaan te kunnen zijn en door Gods
Barmhartigheid te bekomen, dat gij van Zijn overvloedige, altijddurende
Liefde vergiffenis van uw zonden verkrijgt ! De dagen van uw leven zijn
weinig en toch meestal boos. De mens wordt vol van smart en kommer door
allerlei zonden besmet en door allerlei driften verstrikt en door
bekoringen gedrukt naar de menselijke natuur. Wanneer zal er eens vrede
en onverstoorbare stilte heersen in het binnenste van uw harten ? Als
een arme balling heeft men u achtergelaten in een vijandig land, waar
dagelijks gestreden wordt naar de rechten van de mens. rechten van de
mens ! Waarom spreek Ik eigenlijk ? Verstaat gij nog wat de Hemel wenst
? De mens heeft rechten, doch ook zijn plichten! Wat doet gij met de
ongeborenen ? Heeft hij nog rechten ? Ja ! God gaf hun het recht om te
leven ! Het recht om zich vanuit de moederschoot beginnen voort te
zetten om ook aan anderen weer hun rechten te geven. Misschien zijn er
onder u die zeggen zullen, het is voorbij, de regering heeft beslist,
maar de mens gaat verder, al is het illegaal. Noemt ge dat nog illegaal
? Weet ge dan niet dat de Vader al uw geheimen kent ? Het kwade zowel
als het goede ? Waarom vreest men eigenlijk om niet voor de waarheid te
durven uitkomen, dat abortus een strafbaar feit is, een moord ! Waarom
beschuldigt gij Uw God als een van uw dierbaren het leven teruggaf aan
Zijn Schepper ? Gods raadsbesluiten zijn u niet bekend. En waarom zoudt
ge ze moeten kennen ? Ook al kent gij ze, gij luistert niet eens meer
naar Hem. Ook al gaat gij Hem uit de weg, luister dan tenminste naar het
hulpgeschrei van de miljoenen ongeborenen. Zeg niet, dat ge hen niet
hoort en dat ze geen weet hebben van hun bestaan. Mocht het dan zijn,
dat zij nog gedachtenloos zijn, zoveel temeer moet gij hen dan in
bescherming nemen. Ook gij vond een veilige beschutting in de
moederschoot. Ook gij zocht warmte bij haar, die gij moeder noemen
moogt. Ook gij zijt ontkomen aan de hand van de moordenaar. Elke dag
vraagt ge om liefde en zijt ge op zoek naar nog meer geluk. Wanneer de
moorden op uw nakomelingen niet strafbaar zal heten in de wet, zal Gods
Barmhartigheid toch waken over deze kleinen, want zij behoren aan die
zijde, waar de onschuldigen hun veroordeling dulden. Over al deze
kleinen zal Zijn Eeuwigdurende Barmhartigheid uitstralen en zal ook tot
hen roepen : “Laat de kinderen tot Mij komen want aan dezen behoort het
Koninkrijk Gods !” Opnieuw zullen er onder u zijn, die over Mijn laatste
gesproken woorden zullen verkondigen, dat de teksten die Ik spreek geen
zuivere Hollandse taal bevatten. Blader eens terug in de boeken van uw
voorvaderen, dan zal de inhoud u niet meer onbekend en vreemd voorkomen.
Eigenlijk behoeft ge nog niet eens zover te gaan, want rond de jaren ’20
tot ’30 sprak men deze taal. En zoudt ge niet denken, dat de ouderen
onder u niet behoeftig zijn om wederom hun jeugdtaal te horen ? Hebben
niet velen onder hen een afkeer van de nu uitgesproken taal ? En wat
denkt ge van de plaatselijke gebeden van het Heilig Misoffer ? Kan men
nog wel spreken van een “Heilig Offer ?” Ook de Heer luistert vaak met
ongenoegen naar de uitspraak van uw moderne zegswijzen en het handelen
ervan. Overweeg daarom Mijn Woorden of zij ook nog inhoud bevatten. Zijt
gij uw moedertaal nog meester of schaamt gij u, dat gij uw eigen
landstaal uitspreekt ? De getuigenis der mensen bedriegt dikwijls, maar
Gods Oordeel is waarachtig en door Zijn Mond spreek Ik tot u ! De
rechtvaardige zal zich niet gestoord voelen als hem van Godswege iets
mocht overkomen. Van God Zelf is het woord uitgegaan, door Zijn
toelating is dat geschied, opdat de gedachten van veler harten zouden
geopenbaard worden, aldus Lucas, maar voelt gij het ook opstijgen zonder
rook? Zo ook branden sommigen van verlangen naar de Hemel, maar zijn
nochthans vrij van de bekoringen ener vleselijke neiging. Daarom gaat
niet alles wat gij van de Vader afsmeekt geheel zuiver voor Gods eer te
werk. Menigmaal hebt gij ondervonden, dat gij zo dikwijls vragen moet,
terwijl anderen om u heen na eenmaal de vraag te stellen het ook
verkregen hebben. Anderen zullen ook groot zijn in het oog der mensen,
maar van u zal men zwijgen. Aan weer anderen zal alles worden
toevertrouwd, maar u zal men tot niets geschikt achten. De natuur die in
u is zal zich vele malen daarover bedroeven, doch het zal u een groot
voordeel zijn als gij het zwijgen verdragen zult. De getrouwe knecht of
dienstmaagd wordt dikwijls in dergelijke zaken beproefd en er wordt op
toegezien in hoeverre hij of zij zich overwinnen of verloochenen kan. En
als gij uw geringheid groter maakt zal Gods goedheid Zich gaarne daarin
verbergen. hebt elkander lief zoals Ik U allen liefheb !

Aanmelden voor de nieuwsbrief