26 april 1980 – 01.00 uur- Vraag uw medemens om raad en wees nederig door die raad op te volgen!

Mijn dochter je rekende op Mijn komst. Hier ben Ik dan! De nacht heeft nauwelijks de oude dag achterwege gelaten, of het klokkenspel geeft de tijd aan, dat aan een nieuwe dag begonnen is. En opnieuw Mijn kinderen moogt gij zich verheugen, daar de Vader wederom Zijn Dochter Maria naar de aarde zond, maar nu als de Moeder van Goede Raad. Een spanne tijds ben Ik echter bij u om de Boodschap te brengen van de Vader. Maar Ik verkondig u, dat Ik ben en blijf een Moeder voor u allen! En wat mag dan wel deze Moeder verwachten van Haar kinderen? Niet alleen dat men inderhaast Haar Woord opvangt, maar dat men ook de tijd neemt om te willen luisteren! Bent gij zwakkelingen of behoort gij bij de onwilligen, dat uw Moeder telkenmale met waarschuwingen moet komen als Ik in uw midden vertoef? Hoort gij dan niet, dat Ik met een steeds krachtiger Stem tot u spreken moet? Wat denkt ge? Zou men dit nog spreken durven noemen? Is het niet veeleer een smeken? Geheel in God hervormd door Zijn Genade wil en doe Ik niets, wat ook maar enigszins in strijd mocht zijn met Zijn eeuwige, maar toch onveranderlijke Wil. Hebt gij ooit gehoord, dat Ik tijdens Mijn aardse leven op de voorgrond trad? Dit voorkwam Ik omdat Ik vreesde, dat men zich van Onze Zoon Jezus zou verwijderen om u dan des te inniger aan Mij verbonden te weten. Tot verheerlijking van de Heilige Drieëne God moet en wil Ik Mij, meer dan ooit, laten horen! Want hebt gij een tijd gekend dat Ik vaker sprak tot de kinderen dezer wereld? En waarom dan wel zijn Mijn Bezoeken zo veelvuldig? Omdat Ik al Onze kinderen wil beschermen tegen de lage en valse listen des duivels. Want toen Ik alleen nog maar in de gedachten van God bestond, stortte Hij zoveel haat in Mij tegen dit aloude serpent, dat deze vervloekte vijand Gods Mij meer vreest dan alle Engelen en mensen tezamen. Als gij wilt luisteren naar Mij zoals ge zegt, luistert dan ook naar uw zuster of broeder! Neem ook de tijd voor hen om hun klachten niet alleen aan te horen, maar ook om deze wonden te helen. Want kunt gij alles alleen? Neen, want iedere mens heeft de andere nodig. Want hebt gij iets van naastenliefde meegekregen, laat haar dan aangroeien en verder tot ontwikkeling komen, doch laat ze niet verstikken. Zoekt elkander op en vraag uw medemens om raad! En als gij die verkregen hebt, volgt deze raad dan op en verwerp hem niet! Wees nederig, dan zult gij arm zijn voor deze wereld, maar rijk aan Genade, welke Ik u zal mededelen in overvloed. Als gij wilt luisteren naar deze Raad van Jezus’ Moeder, zult gij ware apostelen genoemd kunnen worden, maar ook zijn. En dan zal de Heer in al Zijn Goedertierenheid, u de gave des Woords geven en u de kracht verlenen om wonderen te verrichten, door ziekten te bestrijden en de aartsvijand neer te vellen. En dan kunt gij zich in alle rust neervlijen en toch de zilveren vleugelen der duif bezitten om u daarheen te begeven waar de H.Geest u opwacht. Wanneer gij met enkelen bij elkaar zijt, maak dan eens tijd om de Rozenkrans te bidden, dan ontloopt gij de kans om uw broeder te beledigen, doch veeleer luisterend naar het mooie gebed met de stille wenk: En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen vergeven! Houd u vast aan deze woorden, aan deze raad, zodat gij eraan vast kleeft zonder eigenliefde, maar zich ontplooit voor het Oog, dat hunkerend uitziet naar begrip en liefdadigheid. Geve God dat Hij u genadig zij! Mijn kinderen, uw Moeder moge u, door het Geloof, de Hoop en de Liefde behoeden en Zegenen met Gods Almacht en de Goede Raad van de Vrouwe Die aan alle volkeren behoort en Die u bescherming biedt onder Haar Torens, de linker- en rechtervleugel van de Toren van David! Zoek vrede en eendracht bij elkander en laat uw broederliefde hoogtij vieren, dan zal het Hemelrijk geen vreemdelingenschap voor u zijn! Blijf elkander de hand reiken, maar doe het nu, dan ontvangt gij Goede Raad, uw Raad van Sterkte en de Vreze des Heren! Dag kinderen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief