25 mei 1980 – 0.30 Hoogfeest van Pinksteren.

Mijn getrouwe kinderen! Toen Onze Zoon Jezus de aarde verlaten had door Zijn Hemelvaart, werd op het eerste Pinksterfeest het Verlossingswerk bekrachtigd en bezegeld. Ge had verwacht, dat Ik Mij in het wit zou vertonen, doch zoals ge ziet koos Ik de kleur van de liefde, die op een zeer bijzondere wijze wordt toegeschreven en aangepast op de H.Geest en op de vurige tongen onder welke gedaante Hij Zich bij de apostelen vertoonde. Elke ziel die in staat van genade is, daar wil de H.Geest Zijn verblijf houden, want Hij kent al de verlangens van de mensen, maar ook zijn noden en verzuchtingen. Hij verlicht en sterkt al de opvolgers van de apostelen, bijzonder het Opperhoofd de H.Vader de Paus en helpt hem de Kerk uit te breiden en te bestieren. Hij is de beste Vertrooster en de zoete Gast van uw ziel. De Vader sprak: “Ik zal u een Helper zenden Die u alles zal leren en u telkens in herinnering brengen zal hetgeen de Heer u gezegd heeft”. De apostelen waren enigszins teleurgesteld toen op Hemelvaartsdag de avond viel, want nu waren zij alleen, hun Meester was niet meer. Ze wilden bij Mij hun troost komen zoeken, omdat zij zich nog niet bewust ervan waren, dat ook Mij Zijn heengaan een leemte achterliet. Hij wordt genoemd: “De Vorst der wereld!” Hij Die Genade brengt, een rijkdom aan Wijsheid en Verstand. Hij was Het Die de zoete Vrucht bracht in Mijn Schoot om Hem te schenken aan de wereld, het ganse mensdom, elke generatie na generatie, aan alle volkeren der aarde! Geef nauwkeurig acht waar Gods H.Wil u heentrekt en richt naar de H.Geest al uw wensen en begeerten. Verplaats u in de geest van het laatste ogenblik uws levens, wanneer gij rekenschap zult moeten geven van al uw handelingen. Zijn netten zullen blijven aan die zijde waar Hij het werpt. Al uw zielskwellingen kunt ge het beste tegen beter weten in aan de H.Geest voorleggen. Zijn Liefdevol Hart zal het uwe doen vertederen en verlichten. Zelfs wanneer het schijnt, dat Hij u zal verlaten is het toch telkens weer Zijn Hand Die u geleidt. Houd daarom moed Mijn kinderen, want Hij zal met u zijn in de dagen der kwelling. Elke smartelijke ervaring in uw leven zal een schrede zijn, die u dichter door de H.Geest naar de Vader brengt. Hij alleen zal u het verlangen bevredigen waarnaar uw hart uitziet. Ook al is het uitgeput van grote nood en zielesmart zal Hij u steeds een genoegzame troost bezorgen. Hij zal uw binnenste ontsteken met een oprechte vurige Liefde! Jezus vroeg aan Petrus: “Bemint gij Mij meer dan deze?” Deze treffende vraag, die op elk ander ogenblik het hart van deze grote Apostel van vreugde moest doen kloppen, ten bewijze dat de Heer meer liefde van hem verlangde dan van anderen, drong nu als een scherpe pijl door zijn ziel. Deze, tot drie-maal toe gerichte vraag van Zijn Goddelijke Meester, na een kort geleden misdrijf, scheen de toewijding, door de apostel openlijk aan de dag gelegd, te betwijfelen. Jezus heeft deze vraag niet alleen tot Petrus gericht, maar Hij doet aan allen eenzelfde oproep. Petrus was de eerste in de belijdenis van het geloof aan de Verlosser, maar hij was ook de vurigste in de betuiging zijner liefde voor zijn Heer. Overweeg het derde woord van Petrus en pas het op uzelve toe door te spreken: “Gij weet alles Heer, Gij weet ook dat ik U liefheb!” Het Onze Vader heeft Jezus Zelf aan de mensen gegeven, doch het Weesgegroet dat het schoonste gebed is na het Onze Vader, is de volmaakste groet die gij uw Moeder bieden kunt. Want dit gebed doet Mij herinneren aan de komst van Onze Zoon door de Liefde van de H.Geest. Deze groetenis was door de Aartsengel Mij toegesproken en nà Mijn fiat zag Ik de H.Geest over Mij neerkomen. Zijn Vleugelen bleven wieken boven Mijn Gestalte en toen Hij Mijn Ja-woord vernam, streek Hij liefdevol neer om Zijn Bruidje geheel zachtminnend aan Zijn witzilveren Borst te drukken. Heeft de H.Geest in uw ziel niet de ware Godsvrucht geplant, zorg dan, dat gij er alle tijd aan besteedt om hem op te kweken, opdat Hij Zijn ware vruchten zal voortbrengen. Want daar het een levende Boom is wil Hij door aan blik van uw ziel ontwikkeld worden en opgekweekt. Laat de vogelen echter niet nestelen in deze boom, want deze zijn de zonden die alleen al door hun aanraking een beschadiging aan de takken kunnen brengen, zodat hij breekt en tenslotte afsterft.

Als gij de Boom des Levens aankweekt, zoals Hij door de H.Geest in u geplant is, dan zal hij in korte tijd zo hoog opschieten, dat de vogelen des Hemels er hun verblijf in nemen, dan zal hij nog juist op tijd zijn vruchten van Genade voortbrengen. Gelukkig te prijzen is de ziel waarin zij tot groei en wasdom kwam. Maar veel gelukkiger is te noemen de ziel die de Vrucht Mijns Lichaams smaakt en ze bewaart tot aan de laatste dag van haar leven, om dan gelijk met haar en de H.Geest op te wieken naar de Allerhoogste, Die u allen geleiden en bestieren zal. Komt, prijst Hem Die Machtig is, want grote dingen heeft Hij aan Mij gedaan en eeuwigdurend blijft Zijne Barmhartigheid. Accénde lumen sénsibus, Infunde amorem cordibus, ( Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt ), dan zullen allen binnen kunnen gaan in het Rijk van de Vader. Vanuit deze plaats zal Ik u Zegenen door de Kracht van de H.Geest en Zijn Liefde zal u overschaduwen. Dag kinderen! Elisabeth: Moeder, heel veel kinderen hebben mij gevraagd U te groeten. Maria: Om allen die Mij lief zijn zal Ik Mijn kostbare Mantel heenslaan om ze te bergen en te bewaren voor elke ongerechtigheid! Wij moeten gaan, Mijn Bruidegom wacht op Mij!

Aanmelden voor de nieuwsbrief