25 maart 1992 – 07.00

Lieve kinderen, daar het een Feestdag Uwer Moeder aangaat kon Ik het niet nalaten u ook Mijn Boodschap te Geven nu.
Door dit bevel geeft Jezus u te kennen, dat gij de Gunsten en Genaden, Die Hij u geeft, voor de wereld verborgen te houden, ten einde de Herinnering er aan des te beter in uw harten te bewaren.
In de stille afzondering ziet men duidelijker de Beweegreden Zijner Handeling, vat men beter den zin der Eeuwige Waarheden, is Het Gevoel van Dankbaarheid inniger en blijft het jullie langer bij.
Dit is niet het geval, zolang gij u-zelven zo gaarne hoort spreken, of zolang gij in de eenzaamheid den vrijen loop aan uwe verbeelding laat.
Het geluk aan uw bestaan hierbeneden verbonden, is een vrijwillige Gift Die de Heer u schenkt, opdat jullie het Geluk des Hemels zouden gedenken.
Welke Goedheid Die Hij u met de Geringste bijzonderheden Inlaat.
Bestond gij niet, uw geluk zou er niets minder om zijn, doch voor jullie bestaat er geen geluk zonder Hem.
Alle mensen zoeken het Geluk, maar niet allen weten het te vinden.
Hij zal niet Toelaten dat gij het tevergeefs najaagt waarheen Zijn Genade u voert en dat geen ander is dan Hij Zelf.
Vraag aan Hem uw harten te zuiveren, opdat jullie de ijdelheid der vergankelijke dingen duidelijk inzien en Het Geluk moge smaken in Het Zoet Genot Zijner Liefde te leven.
De inwendige vreugde is geen noodzakelijke voorwaarde des levens.
Als Zijn Liefde jullie harten heeft Ingenomen, zal het Zich niet Verbitteren over de onrechtvaardige bejegening der mensen, noch er Zich over Beklagen.
Deze Waarheid moet gij wel in ‘t oog houden…..ze proeven…..en tot richtsnoer van uw leven maken.
Van de H.Communie moet gij de Genade verhopen, die gij nodig hebt om van het eenmaal genomen besluit, u-zelven te vergeten en door anderen om Gods Wil vergeten te worden, niet af te wijken.
Gij moet den raad om te zwijgen volgen en dien in beoefening brengen.
Hoeveel Woorden van Hemelse Wijsheid kon De Zaligmaker niet Spreken en toch Bewaart Hij in Het Tabernakel een Aanhoudend en Diep Zwijgen.
Gij moet zelfs niet alles zeggen wat u goed en nuttig toeschijnt, al was het alleen maar om altijd heer en meester te zijn van u-zelven, en met een klein offer te brengen, De Stilzwijgendheid van Jezus na te volgen.
Zing Hem een lied, dat heeft meer waarde dan een gebed.
Kinderen, de Heer Wil u allen Zegenen door des Priesteren Hand en zo zult gij zalig leven om uw leven in Zijn Handpalmen te leggen.
Ik Zegen u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief