25 maart 1990 – 14.07

Trouwe Gebedskinderen !
Vandaag viert de Hemel Feest, daar Ik op deze dag ( en beslist op geen andere data ) De Boodschap vernam van de Aartsengel Gabriel, omdat op Het Ogenblik waar Ik Mijn Fiat gaf, Het Leven zou aanvangen van Mijn Enigst Kind, Dat Ik ontvangen mocht van de H.Geest.
De Kerk past niet overal de Gebeden aan in Het Heilig Misoffer, die ter ere van deze Feestdag toch beslist moest worden herdacht, daar Het Beginnende Leven in Mijnen Schoot Zich Openbaarde. Hij kwam op de wereld om de mens te verlossen door Zijn Kruisdood.
Zie hoe Jezus U andermaal Zijn Liefdevol Hart toont, gelijk Hij deed aan Het Kruis….. met welke Liefde Spreekt Hij tot allen: “Komt tot Mij, gij die vermoeid en beladen zijt en Ik zal U Verkwikken, doch vergeet niet dat Mijn Hart, Hetwelk U Bemint, den Geest Bezit, Die Mijn Verlossingswerk tot heil der mensen, den Geest van Lijden en Liefde, Mijn Hart Opent voor de Vrede”!
Denk gedurende de H.Vastentijd wat Hij Gedaan heeft van Den Dag af, waarop Hij Zich Opofferde om U te Verlossen.
Zeg daarom dikwijls : Verlosser der wereld Red Nederland, het land wat arm is aan Priesters!
Moge de Heer U Zalig Prijzen, wanneer U een van deze Zonen hebt opgevoed en vooral voor de vrouw, die dit kind in haren schoot gedragen heeft.
Bid ook voor de Priester, maar ook voor de toekomstige Herder, opdat hij zijn Priesterschap waardig zal zijn en blijven.
De nood is groot naar goede Herders der Kerk, want niet allen blijven hun Roeping trouw en hebben daarom Uw steun zo nodig.
Beklaag U niet, maar zeg Hem deze waardige Gebeden toe:

Heer ik neem alles aan, wat mij mocht overkomen of ten deel zal vallen volgens de Beschikkingen Uwer Wijze en Goedertieren Voorzienigheid en geef mij, o Koning der Liefde de verzekering, dat het mijn wil is, U van zo nabij mogelijk te volgen waarheen Gij Gaat, terwijl ik door Uw Voorbeeld het lijden en de wederwaardigheden des levens geduldig en kloekmoedig zal verdragen!
Hier ben ik Heer! Beschik over mij, want ik zal Uw Oproep niet langer weerstaan Die ik vernam, want alles aan U trekt mij naar U: de Schoonheid Uwer H.Mensheid, Uw Smarten, Uw Verwond Hart, Uw Doorboorde Handen en Voeten, Uw met doornen Gekroond Hoofd en de Stromen Bloed, Die uit Uw Verscheurde Ledematen Vloeien.
Gij vergiet nog steeds Uw Bloed op aarde, Gij laat het nedervloeien in mijn hart.
Lijdt Gij nog Heer? Gij voegt mij de Verdiensten van Uw Lijden toe.
Gij Offert Uw Dood voor mij op en Schenkt mij, – teneinde mijn moed en vertrouwen steeds levendig te houden, – altijd door Uw Hart, Uw Liefde, Uw Heilige Wonden en Uw Oneindige Verdiensten.
Geef Genade voor mijn ziel! Genade wegens mijn berouw over mijn gebreken en ongerechtigheden, maar ook Genade voor allen, die mij lief zijn!
Laat niet toe Heer, dat ik ooit vrijwillig terugval in de zonden, die Gij mij Vergeven hebt.
Laat Uw Bloed Stromen voor allen die U dierbaar zijn, vanaf Het Kruis in de Kelk en dat Het voor allen de vrede brengen zal.
Moge het zo zijn Heer, ik dank U, wees Gij mij Genadig.
Amen.

Het liefste zou Ik wensen, dat hier een paars prentje voor kwam, met aan de voorzijde Het Hangende Kruisbeeld met Kelk en de letters Pax.
Wie helpt Mij om dit te doen bekomen voor de behoeftige zielen? Want zonder uw hulp en steun kan niets ontstaan voor Mijn Gebedsoord.
Dit nieuwe gebed werd U gegeven om de moed en de trouw van Mijn nog zieke Priesterzoon, die ondanks de pijn en het lijden hier wilde zijn om Mijn kinderen het Boetesacrament te geven.
Bid voor hem, want zijn confraters en vele andere zielen geven hem spottende opmerkingen.
Bid ook, dat de wereld gevrijwaard moge blijven van rampen en oorlogen. De Arm van God de Vader spant Zich uit om Zijn volk te straffen.
Wanneer de Priester U vergeeft en zegent Volgt ook Mijn Gebaar. Wees allen gegroet.

Aanmelden voor de nieuwsbrief