25 maart 1980 – 03.00 Feest O.L.Vrouw Boodschap

Mijn dochter hier zijn Pater Pio en je Hemelse Moeder.
Je hebt de ganse nacht gewaakt, omdat het gewoonlijk dezelfde tijd is, dat We hier Ons Bezoek brengen. Ge hebt er goed aan gedaan om alles klaar te leggen. Alles wat gereed ligt zal dan ook een speciale Zegening ontvangen, omdat het de viering is van de grote blijde dag toen Ik van de Engel vernemen mocht, dat Ik de Moeder zou worden van Jezus de Verlosser der mensen!!
Op verscheidene plaatsen zal Ik vandaag Mijn opwachting maken om er het Woord te verkondigen aan de wereld, aan alle volkeren der aarde. Doch de tijden van de aardbol liggen ver uit elkaar, zodat Ik me dan ook op verschillende plaatsen zal manifesteren.
Het witte Kleed wat Ik nu draag is het teken van Mijn Onbevlekte Maagdelijkheid toen de Engel Mij de Boodschap bracht.
Mijn Mantel die gij ziet en een blauwachtige gloed vertoont, is met rood Sameet doorweven, het symbool van het a.s. Lijden van de Goede Week, die weldra weer zal aanvangen.
Vandaag viert de Kerk de herdenking van Mijn vruchtbaar begin om de Zoon voort te brengen, de Messias de Verlosser.
Ik gaf Mijn Ja-woord aan de Engel en op dà t ogenblik was Ik blij, maar toch ging er een siddering door Me heen, wà nt Ik wist wat het betekende Moeder te willen worden van de Godmens Die zou komen om het gehele mensdom te redden. Het allereerste ogenblik gingen Mijn gedachten door Me heen, dat dit voor een Maagd toch niet mogelijk was. Doch de Engel stelde Mij gerust, want de H.Geest zou de Vrucht laten neerdalen in Mijn Schoot, Die ongerept was.
Ik wist op het ogenblik, toen Ik Mijn fiat gaf, dat deze Geboorte een heel andere betekende dan welke menselijke vrucht zich ook ontwikkelt in de moederschoot.
Ik was vol vreugde, maar wist geen dag, geen uur vooruit, waar Ons Kind geboren zou worden. Mijn fiat wat Ik gaf aan de Vader kaatste terug op Mijn Zoon, want ook Hij gaf vanaf dat ogenblik Zijn Ja-woord aan Zijn Vader.
Hij had, voordat Hij Mijn Moederschoot naderde, al met Zijn Goddelijk Oog gezien, welk Leven Hem te wachten stond. Maar Moeder en Kind waren aan.
Eén Ja-woord, aan in vreugde, maar tesamen in het Lijden.
Hij was reeds lang voor Mij en toch werd Hij opnieuw geboren na Mij en door de Vader in Mij.
Hij kwam slechts ter wereld om het Kruis te omhelzen, maar ook om hetzelfde Lijden midden in Mijn Hart te plaatsen, maar toch om Het te beminnen.
Was dat alles nodig vraagt gij Mij?
Inderdaad Mijn kinderen, Wij wilden niet, dat er ook maar een ziel verloren zou gaan. Daarom hebben Wij geleden, Hij met Mij en Ik met Hem. Ons Lijden was verenigd met elkander.
De Striemen – de Doornenkroon – de Hamerslagen, alles brak Mijn Moederhart en toch wilde Ik met Hem meelijden, Lijden om jullie te redden.

Doet daarom nu zelve boete en versterving voor al datgene wat Hij, Onze Lieve Zoon, voor u gedaan heeft.
Hij liet Zich geselen en kruisigen, een groter straf bestaat er niet, al meent gij misschien, dat Zijn Lijden niet menselijk geweest kan zijn, omdat Hij God was.
Ja zoals ge zegt, Hij was Het Die God was, maar Die Lijden zou als een mens die al het Lijden op Zich nam, omdat Hij evenals Ik Zijn fiat niet breken wilde.
Want Hij voorzag die verschrikkelijke straffen, die het mensdom treffen zouden als Hij Zijn Ja-woord niet vast zou houden.
Hij hield van u en niet van aan maar van allen, bij Hem was geen verschil want alle kinderen waren Hem gelijk.
Ziet op naar het Kruis en mediteer hier eens over hoe of gij het gedaan zoudt hebben, als u voor die keuze zoudt gesteld worden.
Neen, geen enkele mens had Zijn Lijden kunnen of durven overnemen. En nog Lijdt Hij zonder einde, want elke dag worden er van de ene seconde na de andere doodzonden bedreven. Ja, de wereld is bedorven en de duivels slaan hun slag.
Kondet gij al uw gedane fouten maar ontnemen die gij de satan gegeven hebt, want wat zoudt gij een hoge debet-rekening vinden als gij in zijn strikken gevangen bleef.
Is het niet beter hier op aarde uw zonden uit te boeten dan ook maar aan dag hiernamaals te moeten lijden. Wees blij als gij nu en dan een offer te verduren hebt, want ware dat niet zo, was dit een teken, dat God Zich niet meer om u bekommert, maar dat Hij u slechts beschouwt als een vreemdeling die geen recht heeft op de erfenis van Zijn Vader en daarom diens zorgen dan ook niet waard zal zijn.
Denk aan de Wonden van Jezus en ga eens na of gij al Zijn Smarten zoudt aankunnen en toch heeft Hij ze voor u allen geleden.
Hoort hoe Hij Zijn smartelijke kreet uitroept: “Zie naar Mij, Die onschuldig ben en beklaag u dan, gij die schuldig zijt”.
Beklaag u nooit vrijwillig en mort niet over hen die gij Zijn uitverkorenen noemt, want weet, dat deze allen schepselen zijn waarvan God Zich bedient om ze te beproeven. Bidt en doet boete en probeer niet na te jagen wanneer er iets gebeuren zal, maar bereidt u voor, zodat gij altijd klaar bent om uw Meester tegemoet te kunnen treden.
Waarom worden er dagen bestudeerd, wanneer en hoe, er iets over het mensdom zal neerkomen?
Nu is het nog tijd om u aan te sluiten! Wat zoudt gij er aan hebben om het tijdstip te weten wanneer het vuur over de aarde zal neerkomen?
Wanneer gij daar naar zoeken blijft gaat de tijd toch door en dan zou het wel eens te laat wezen om alles nog in het reine te brengen.
Niemand kent dag noch uur wanneer de Engel u een andere weg laat inslaan, want weet, dat ge elke dag al op weg bent naar het einde. Waarom dan zo bezorgd om te weten wanneer het vuur over de aarde zal neerkomen?
Er zal u niets overkomen als gij kinderen Gods genoemd kunt worden. Denk eerder aan Jezus’ Doodsstrijd aan het Kruis.

Dan zult ge daaruit leren terwijl de smart uw hart verscheurt, dat God uw ziel met een eeuwige Liefde bemint, dan zult gij het geheim der verzoening met Hem ontdekken; een geheim van eeuwigheid voorbereid, in de Menswording begonnen en in dit ogenblik door het Bloed van uw Verlosser Zelve bezegeld.
Wat kan Hij nog meer voor u doen? Wat hebt gij eraan als ge met aan voet op de grond staat of met aan vleugel de lucht in schiet?
Spoedig zult ge ontdekken dat een half mens niet staande kan blijven. Beween eerder uw onverschilligheid waarmede gij Zijn Goddelijk Gebod hebt ontvangen en laat uw liefde van uw hart nimmer doven, doch wek ze eerder op door de vuurgloed Zijner eeuwige Liefde en laat uw leven er voortaan de uitdrukking van zijn.
Komt kinderen, Hij heeft u Zijn Bloed gereikt, het uur zal weldra naderen waarin het werkelijk tot uw heil uit Zijn Wonden op de aarde zal vloeien als een stroom van Barmhartigheid.
Gij gelooft in God, geloof ook in Mij, Die aan ben met de Vader, Hem in alles gelijk!
Mijn Hart houdt niets voor u verborgen, houdt gij niets verborgen voor de Priester die de plaats bekleedt van Jezus Christus.
In de Menswording heeft Hij de Schoot Zijns Vaders verlaten en is tot u gekomen om u de waarheid te leren. Hij Zelf is het Ware Licht, het eeuwig Woord Dat de wereld onderwezen heeft.
Zijn Leer door Zijn Voorbeeld bevestigd en met Zijn Bloed bezegeld, is de leidraad om tot het eeuwig Leven te geraken.
Komt kinderen, sluit u aan bij Uw Lieve Jezus in deze tijd van offer en gebed en dan zult ge trouwe volgelingen van uw Meester zijn.
Hoor, daar is Hij, Hij roept u! Ik zal u allen door de Kracht van de Allerhoogste Driewerf Heilige God Zijn Zegen doen toekomen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief