25 juni 1989 – 14.10

Kinderen, de Hemelse Vader verleende Mij toch Zijn toestemming om af te dalen naar deze Plaats, alhoewel Ik weet, dat er altoos onder de pelgrims kinderen zijn die over Elisabeth op een minder aangename manier spreken en daardoor proberen Mijn Dierbaar geworden Oord af te breken.
Evenals vroeger zijn er ook nu wolven onder U in schaapsklederen, die zich liefdevol voordoen en niet alleen door in woorden kwaad te spreken maar ook in brieven zulk een laster mee te delen.
Dit treft niet alleen de vele goedwillende harde werkers van Mijn Hofke, maar ook Uw eigen Hemelse Moeder brengt men een pijnlijke Hartewond toe.
Als men meent daar welbehagen in te scheppen, ga dan voort op die weg, want U hebt een vrije wil gekregen, maar weet voor eens en altijd, dat U zich-zelven veel leed berokkent, want de Heer Uwen God is wel Barmhartig maar ook Rechtvaardig.
Ook Zijn Geduld is niet eindeloos en de straf zal men nu of na de dood treffen.
De een vraagt : “Waarom kwam O.L.Vrouw vandaag niet “? terwijl men anderzijds zegt : ” Zij komt zo dikwijls, dit kan niet waar zijn”.
Waarom zou Ik zo vaak komen ?
Omdat het mensdom steeds vaker gestimuleerd dient te worden door Wijsheid en Goede Raad van een Hemelse Verschijning.
Zeg niet steeds : “ik heb al menigkeer bij Haar mijn nood geklaagd en al de problemen aan Haar Voeten gelegd, maar het lijkt dat Zij mijn smeken niet hoort”. Zeer zeker hoor, maar ken ook al Uw klachten.
Ik ben steeds bij U met al Uw bidden en smeken, maar dat wil niet zeggen dat U Genade vindt bij God.
Er worden offers gevraagd en is het niet voor Uw eigen zondigheid of nalatigheden, dan worden er boeten gevraagd aan U voor Uw medemensen.
Waarom zou U offers gevraagd worden voor anderen, zij zijn dan toch de schuldigen.
Leed Jezus ook niet voor U !
Hij is gegeseld en aan Het Kruis genageld, waar, na lange ondragelijke pijnen, de dood er op volgde.
Bidt veel voor de meest verlaten zielen in het vagevuur, zodat zij door Uw gebeden, offers en lijden spoedig deelgenoten worden van Het Hemels Gastmaal.
Smeek God om goede trouwe roepingen voor Zijn Kerk, maar richt Uw gebed ook tot Hem voor de vele ontrouwe Priesters, die niet gehoorzamen aan deze Paus.
Vraag om bekering voor de Bisschoppen, dekens, priesters en religieuzen.
Vroeger bad men : “Verlosser der Wereld redt Rusland”, nu echter kunt U beter zeggen : redt Nederland ! Want weet, dat Uw land op weg is naar een eeuwigdurende ondergang bij de meesten.
Aan Het H.Misoffer worden allerlei gebeden toegevoegd en veranderd.
En beslist mogen de drie voornaamste delen niet veranderd worden in de verplichte uitspraak n.l. bij de Offerande, de Consecratie en de Communiegebeden, want dan hebt U nooit een geldig Heilig Misoffer.
Laat het Beeld van de Toren van David Uw woonkamer sieren, dan zal niet alleen Het Licht over U schijnen, maar ge zult veel verkrijgen.
Moge Mijn Priesterzoon U zegenen in de geest, ook de Mijne zal Uw deel zijn. Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief