24 september 1989 – 14.05

Denk aan Mij !
Wanneer U het zwaar en moeilijk hebt, Mijn kinderen, denk dan aan Mij ! Want geen enkel ogenblik, wanneer gij overladen zijt met droefenis, zal Ik jullie vergeten.
U begrijpt God niet, omdat Hij Uw dierbaarste bezit ontnomen heeft. Gij treurt en weent, daar die plaats zo leeg blijft waar uw allerliefste zijn en haar zetel had.
Geluk ? Het komt nooit weerom; en hoe vaak denkt U en …. vraagt tegelijk : “Ach Heer, kon ik mijn dierbaarst bezit nog maar aan keer zien !” Maar het keert nooit weerom. Hoe is zoiets mogelijk God, als U zegt van iedereen te houden ?
Waarom plukte U de schoonste en mooiste bloem bij mij weg ?
En dan nog wel op zo’n jonge leeftijd, terwijl er zoveel verkeerden de wereld bevolken en even zoveel slechten op deze aarde rondwandelen !
Ach Heer, waarom ?
Zijn deze geluiden niet overà l en tot in de verre omtrek te horen?
Zelfs al zouden deze weeklachten alleen uit het binnenste van uw hart hoorbaar zijn, er Iemand is Die alles verneemt en Hij roept U toe : “Weet dat Ik aan jou denk !”
De mens wordt zalig door offer en lijden. Hoe meer een ziel te lijden heeft, hoe meer zij door God bemind wordt.
Toch zullen de meesten wellicht nog antwoorden : Het hoeft van mij niet meer God, om mij op deze manier lief te hebben !”
Houdt het dan nooit meer op met die tegenslagen ? Is er voor mij dan niets anders meer voor nu en voor de toekomst ?
“Waar blijft Ge Heer met Uw Liefde “?
Maar ook God kan deze laatste vraag aan U stellen. Hij heeft elke mens gegeven wat hij nodig had, zelfs de “liefde” heeft Hij in de mens gelegd om het door te geven.
En wat doen Zijn Schepselen ?
Zij geloven niet in Gods Woord, wat door de Mond Zijner Moeder gesproken werd. Het is zelfs bedroevend dat er onder Mijn toehoorders kinderen zijn, die Mijn Boodschappen belachelijk maken, ja deze als satanisch beschouwen.
Bleef het nog maar alleen in hun gedachten, maar neen, zij dragen dit uit, zowel schriftelijk als mondeling. Mocht U ooit deze grove lastertaal in uw bezit krijgen, leg ze dan terzijde want, tegen zulke satanische machten bent U niet opgewassen.
Smeek de H.Geest, dat Hij Raad geeft om discreet te antwoorden als U voornemens zijt hierop een schrijven aan hen te richten, op deze stijl van “grove laster” en bidt voor hen die U haten.
Kinderen, dankt God dat U Mijn Woorden begrijpt en deze alzo doorspeelt aan de medemens.
Luister niet naar lastertaal welke U wordt ingefluisterd.
Waar zult ge heen gaan als Jezus U roept ?
Als Hij vraagt zieken en eenzamen te bezoeken, moet het niet bij een belofte blijven, maar ook wà à rmaken voor de gunst welke gij verkregen hebt.
De reden waarom Jezus U zo dringend aanspoort tot Hem terug te keren, is gelegen in de waarde uwer zielen, welke Hij zeer hoog schat.
Wat is uw ziel dan waard !
Van dingen die aan God zijn toegewijd kan men geen waarde bepalen.
Bidt kinderen, bidt voor de zielen in het vagevuur, zij smeken voortdurend om uw hulp. Vaak heb Ik deze Woorden aangehaald, een teken dat de nood der zielen erg is. Ook wanneer Ik niet meer tot jullie zal spreken houdt dan dit verlangen in uw gedachten.
Veel Boodschappen hebt U reeds van Mij ontvangen, maar zoals u voor deze Dienst vernomen hebt, zal Ik voorlopig niet komen om U toe te spreken.
Waarom zeg Ik dit vooraf ? Om te zien of Mijn kinderen toch trouw blijven om hier samen te bidden.
Nu zou Ik ook nog uw aandacht willen vragen om in uw gebeden God te smeken, goede Priesters te zenden voor de Schapen, want als de Herder trouw is en blijft, dan zal de kudde hem volgen naar de stal, de Kerk van Christus.
Weet dat aan Mijner Priesterzonen U allen zegent vanuit de verte, – ook gij die hier niet aanwezig zijt -, en Mijn Moederhart is als de smeltkroes met de uwen verenigd en zo zullen zijn Hand en de Mijne Zich tesamen strengelen om voor U het Teken van het Kruis te maken, zodat U vrede vindt. Gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief